Sözleşmeli personel, müdür olarak görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli personel müdür olarak görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli personel, müdür olarak görevlendirilebilir mi?

Soru: "Belediyemizde sözleşmeli personel olarak üç personel görev yapmaktadır. Bunlardan birisini müdür olarak görevlendirmek istiyoruz. Sizce mümkün müdür? Sorumu acil cevaplarsanız çok memnun olurum"

Cevap:  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86’ncı maddesinde; memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, tedviren görevlendirmenin düzenlendiği 99 seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde ise; asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya boş bulunan bir görevin öncelikle varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi hüküm altına alınmıştır.

28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 6’ncı maddesinde ise, sözleşmeli personelin, sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da sözleşmeli personelin devlet memurları hakkında sicil dolduracağına ve devlet memurlarının amiri olabileceklerine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında ise kimlerin hangi unvanlar ile sözleşmeli olarak çalışabileceği belirlenmiş olup, bu unvanlar arasında müdür kadroları yer almamaktadır.

Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerinin yerine getirilmesiyle görevli birim yetkililerinin 657 sayılı Kanun’a tabi devlet memuru olmaları gerektiği açıktır. Söz konusu istihdam ihtiyacı ya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre istihdam edilen devlet memurları arasından ya da 5393 sayılı Kanun'un 49’uncu maddesinin altıncı fıkrası kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlar arasından karşılanmalıdır.

657 sayılı Kanuna göre memur ve amir arasında hiyerarşi bulunmaktadır. Dolayısıyla, sözleşmeli personelin memur ve amiri arasında bir hiyerarşik kademeye konulması veya bir memurun amiri olması mevzuat hükümlerine aykırıdır. 657 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre bir memurca yürütülmesi gereken müdürlük görevi, vekâleten de olsa sözleşmeli statüsündeki bir personel eliyle yürütülemez. Ayrıca sözleşmeli personelin kadroya dayalı olarak çalışan devlet memurları hakkında sicil raporu düzenlemesi ve devlet memurlarının amiri olarak görev yapması mümkün değildir.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 09:21
YORUM EKLE