Mahalli İdarelere Ait Çok Sayıda Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Mahalli İdarelere ait 18 yönetmelikte değişiklik yapılarak 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uyumlu hale geti

Mahalli İdarelere Ait Çok Sayıda Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Mahalli İdarelere ait 18 yönetmelikte değişiklik yapılarak 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uyumlu hale getirildi.


YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN HARCAMALARA KATILMA


PAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN


YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan “Maliye, Bayındırlık ve İmar ve İskan Bakanlıklarının görüşleri alınarak İçişleri” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik” olarak; 27 nci maddesinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 17 nci maddesinin birinci fıkrası, 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiş, 31 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresinden önce gelmek üzere “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş,  15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


evre ve Şehircilik Bakanlığından:


BELEDİYE MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 –  19/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 25 inci maddesinde yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL


VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası “(1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 100 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” olarak, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ


NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, 21 inci maddesinin ikinci fıkrası, Ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” olarak, Ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan birlikte yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 11/4/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 32 nci maddesinin ikinci fıkrası, 52 ncimaddesinin birinci fıkrası ve 55 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” olarak, 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler” ibaresi “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


BELEDİYELERİN ARSA, KONUT VE İŞYERİ ÜRETİMİ, TAHSİSİ, KİRALAMASI


VE SATIŞINA DAİR GENEL YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 29/9/2005 tarihli ve 25951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan “İçişleri Bakanı ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 8/10/2006 tarihli ve 26313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanlıklarından:


MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ


HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 19/1/2010 tarihli ve 27467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.


İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KOORDİNASYON MERKEZLERİ


YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve Çevre ve Şehircilik” ibareleri eklenmiş; 32 ncimaddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.


çişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:


İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM


YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” ibaresi eklenmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.



YÖNETMELİK
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN ÇEŞİTLİ HARÇLARLA


İLGİLİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN


YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 21/8/1981 tarihli ve 17435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile 20 ncimaddesinde yer alan “İçişleri” ibareleri “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖZÜRLÜ HİZMET BİRİMLERİ


YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 16/8/2006 tarihli ve 26261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.


İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:


MAHALLİ İDARELER BÜTÇE İÇİ İŞLETME YÖNETMELİĞİNDE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 8/3/2011 tarihli ve 27868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrası “(1) Bu Yönetmelik, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 100 üncü maddeleri ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 53 ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 71 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.” olarak, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığını” ibaresi “İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığını, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” olarak ve (ç) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığı, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığının” ibaresi “İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığının, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının” olarak ve 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.


İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:


MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 27/5/2016 tarihli ve 29724 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığını” ibaresi “il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığını; belediyeler, bağlı idareleri ile belediyelerin kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” olarak, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi “İl özel idareleri, belediyeler ve birlikler, özel gelir ve gideri bulunan hizmetlerini meclis kararıyla ve il özel idareleri ile bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığından, belediyeler ile bunların kurdukları birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, bu idarelerin müştereken kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ayrı ayrı izin alınmak suretiyle kurum bütçesi içerisinde işletme kurarak yapabilirler.” olarak, 513 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.


İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:


MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 15/8/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığını” ibaresi “Belediyeler ve bunların bağlı idareleri ile belediyelerin kurduğu birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanlığını” olarak, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “Belediyeler ve bunların bağlı idareleri ile belediyelerin kurduğu birlikler için Çevre ve Şehircilik Bakanı, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlikler için İçişleri Bakanı, belediyeler ve il özel idarelerinin müştereken kurdukları birlikler için İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanının ayrı ayrı” olarak ve aynı bentte yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak, 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi “c) İlgili mevzuatında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını gerektiren borçlanmalarda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı; İçişleri Bakanlığının onayını gerektiren borçlanmalarda ise İçişleri Bakanlığı onayı” olarak ve (ç) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak, 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığının” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığının” olarak ve 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.


İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:


MAHALLİ İDARELER PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN


DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 4/7/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığını” ibaresi “Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını; il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığını” olarak; 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün” ibaresi “ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün veya İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün” olarak; 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanı” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.


İçişleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarından:


MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İçişleri Bakanlığını” ibaresi “İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığını, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığını” olarak ve (b) bendinde yer alan “Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünü” ibaresi “İl özel idareleri için İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünü, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünü” olarak, 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İçişleri Bakanlığı” ibaresi “il özel idareleri için İçişleri Bakanlığı, belediyeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve 17 nci maddesinde yer alan “İçişleri” ibaresi “İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı ve Çevre ve Şehircilik Bakanı müştereken yürütür.


Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 08:39
YORUM EKLE