Mahalli idarelerde sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin genelge

Mahalli idarelerde sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin genelge, Sözleşmeli personel ücreti

Mahalli idarelerde sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin genelge

Mahalli idarelerde sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin genelge

Mahalli idarelerde sözleşmeli personel ücretlerine ilişkin genelge yayımlandı.

T.C.

HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02-E.8449                                                                                     09.01.2020

Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE
(Sıra No: 3)

1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 1/1/2020-30/6/2020 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,146061), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,28624), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,046321) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2020 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

2- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Cetvel'de gösterilmiştir.

Buna göre;

Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2020 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2020 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Cetvel'de gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2019 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2020 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı 2020 yılı Ocak ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine 2020 yılı Ocak ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2020 tarihine kadar ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Cetvel'de gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan Hakem Kurulu Kararının Üçüncü Kısım Dördüncü Bölümünün 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Cetvel'de gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

İlgili personel için ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere; 2020 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Cetvel'de denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

Ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4- Anılan Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Osman DİNÇBAŞ

Bakan a.

Bakan Yardımcısı

Ek:

1 - (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli (1 sayfa)

2 - (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli (1 sayfa)

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

3.865,25

1.932,63

4.831,56

Mimar

TH

1/1

4.181,50

2.090,75

5.226,88

Mühendis

TH

1/1

4.181,50

2.090,75

5.226,88

Veteriner

SH

1/1

3.919,06

1.959,53

4.898,83

Şehir Plancısı

TH

1/1

4.181,50

5.226,88

Fizikçi

TH

1/1

3.818,72

4.773,40

Kimyager

TH

1/1

3.818,72

4.773,40

İstatistikçi

TH

1/1

3.818,72

4.773,40

Jeolog

TH

l/l

3.818,72

4.773,40

Arkeolog

TH

1/1

3.736,17

4.670,21

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

3.320,13

4.150,16

Tekniker

TH

1/1

3.318,19

4.147,74

Grafıker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

3.320,13

4.150,16

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

3.320,13

4.150,16

TeknisyenJLise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

2.672,90

3.341,13

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

2.672,90

3.341,13

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

3.303,03

4.128,79

Hidrobiyolog

TH

1/1

3.326,32

4.157,90

Hidrolog

TH

1/1

3.818,72

4.773,40

Jeofizikçi

TH

1/1

3.818,72

4.773,40

Jeomorfolog

TH

1/1

3.818,72

4.773,40

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

2.672,90

3.341,13

Matematikçi

TH

1/1

3.818,72

4.773,40

Ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TII

3/1

2.672,90

3.341,13

Pilot

TH

1/1

3.326,32

4.157,90

Topograf(Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

TH

3/1

2.672,90

3.341,13

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

3.320,13

4.150,16

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

3.326,32

4.157,90

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

3.326,32

4.157,90

Hukuk Müşaviri

GIH

1/1

4.764,46

5.955,58

Mütercim

GİH

1/1

2.732,58

3.415,73

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

2.577,96

3.222,45

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

2.558,45

3.198,06

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

2.527,50

3.159,38

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

3/1

2.558,45

3.198,06

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GIH

3/1

2.527,50

3.159,38

Çocuk Eğitimcisi(Yükseköğrenim Mezunu)

GUI

1/1

2.644,21

3.305,26

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

1/1

2.644,21

3.305,26

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GIH

4/1

2.516,66

3.145,83

Kameraman (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

GUI

4/1

2.501,19

3.126,49

Sosyolog

TH

1/1

3.326,32

4.157,90

Uzman Tabip

SH

1/1

4.480,08

5.600,10

Tabip

SH

1/1

3.982,50

4.978,13

Diş Tabibi

SH

1/1

3.630,56

4.538,20

Psikolog

SH

1/1

3.339,91

4.174,89

Biyolog

SH

1/1

3.288,59

4.110,74

Bakteriyolog

SH

1/1

3.339,91

4.174,89

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

3.339,91

4.174,89

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

3.339,91

4.174,89

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

3.169,23

3.961,54

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

3.339,91

4.174,89

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

3.339,91

4.174,89

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

2.788,91

3.486,14

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

2.788,91

3.486,14

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

3.265,62

4.082,03

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

3.169,23

3.961,54

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

2.788,91

3.486,14

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

2.788,91

3.486,14

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

2.788,91

3.486,14

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

3.339,91

4.174,89

Eczacı

SH

1/1

3.477,37

4.346,71

Fizyoterapist

SH

1/1

3.339,91

4.174,89

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

2.788,91

3.486,14

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

3.986,41

4.983,01

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

3.186,78

3.983,48

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

2.817,21

3.521,51

Antropolog

SH

1/1

3.271,47

4.089,34

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

3.328,39

4.160,49

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TII

1/1

2.680,46

3.350,58

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EKÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

1/1/2020-30/6/2020 DÖNEMİ BRÜT TUTAR (TL)

Hukuk Müşaviri

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

2.358,89

s) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.803,85

Avukat

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

2.081,37

a) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.942,61

c)0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.803,85

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

2.081,37

o) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

1.942,61

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.803,85

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jcomorfolog, Matematikçi

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

120

1.665,10

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

1.526,34

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1.387,58

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci,

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.526,34

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1.387,58

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.179,44

Öıılisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.526,34

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1.387,58

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.179,44

Diğerlen

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

1.387,58

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.179,44

Uzman Tabip

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

2.775,16

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

2.636,40

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

2.497,64

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

2.636,40

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

2.497,64

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

2.358,89

Diş Tabibi

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

2.567,02

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

2.428,26

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

2.289,51

Veteriner

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

2.289,51

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

2.150,75

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

2.011,99

Eczacı

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

1.942,61

b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

1.803,85

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

1.665,10

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.595,72

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

105

1.456,96

c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

1.318,20

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni

Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.595,72

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

1.456,96

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

1.318,20

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.595,72

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

1.456,96

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

1.318,20

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

1.456,96

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

1.318,20

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.595,72

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

1.526,34

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1.387,58

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yükseköğrenim mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.526,34

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1.387,58

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.179,44

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

1.387,58

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.248,82

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.179,44

YORUM EKLE