Mahalli İdareler İçin Örnek Anonim Şirket Sözleşme Taslağı

Mahalli İdareler İçin Örnek Anonim Şirket Sözleşme Taslağı ANONİM ŞİRKET ÖRNEK

Mahalli İdareler İçin Örnek Anonim Şirket Sözleşme Taslağı

Mahalli İdareler İçin Örnek Anonim Şirket Sözleşme Taslağı


ANONİM ŞİRKET ÖRNEK SÖZLEŞME TASLAĞI


PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ SÖZLEŞMESİ


BİRİNCİ BOLUM


Amaç, Kapsam, Dayanak


Amaç ve Kapsam


MADDE 1- Bu sözleşme, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip oldukları şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri için şirket kurulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Dayanak


MADDE 2- Bu sözleşme, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek 20 nci maddeye dayanılarak hazırlanmıştır.


İKİNCİ BOLUM


Şirketin Kuruluşu, Unvanı, Amacı, Konusu, Merkezi ve Diğer Hükümler Kuruluş


MADDE 3- Aşağıda ünvanları/adı/adları, soyadı/soyadları, yerleşim yeri/yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuştur.Kurucunun adı soyadıYerleşim yeriUyruğuT.c. No / vergi no


 

Mah Cd. No:..


...İlçesi /... İliT.C.


 


Şirketin Unvanı


MADDE 4- Şirketin unvanı Personel Anonim Şirketidir


Amaç ve Konu


MADDE 5- Şirketin amacı, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile


27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamaya ve/veya bu kapsamda işçi statüsünde personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmeye ilişkin işlemleri gerçekleştirmektir.


Şirketin Merkezi


MADDE 6-


Şirketin Süresi


MADDE 7-


Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü


MADDE 8-


Yönetim Kurulu ve Genel Kurul


MADDE 9-


Şirketin Temsili


MADDE 10-


Genel Kurul


MADDE 11-


İlan


MADDE 12-


Hesap Dönemi


MADDE 13-


Kanuni hükümler


MADDE 14- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.


[gview file="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2018/01/ek-4.docx"]

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2017, 15:10
YORUM EKLE