Mahalli idare sözleşmeli ücret tavanları belli oldu

2021 Temmuz mahalli idare sözleşmeli ücret tavanları 

Mahalli idare sözleşmeli ücret tavanları belli oldu

2021 Temmuz mahalli idare sözleşmeli ücret tavanları 

Mahalli idare sözleşmeli ücret tavanları belli oldu

2021 Temmuz mahalli idare sözleşmeli ücret tavanları 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü

Sayı : 63107535-010.06.02[l]-7

Konu : Mahalli îdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE

(Sıra No: 9)

1/9/2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 28/8/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız Genelgesi ile 1/7/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının ayhk tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/7/2021 tarihinden itibaren sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/7/2021 tarihinden itibaren geçerli olan ayhk net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) sayılı Cetvel’de gösterilmiştir.

Buna göre;

Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, anılan madde çerçevesinde 1/7/2021 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak ilk defa istihdam etmeye başlayacakları kişiler için söz konusu Cetvel’de gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

Belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarında, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında tam zamanlı veya aynı maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak istihdam edilmekte olan sözleşmeli personelin 1/7/2021 tarihinden sonraki net ayhk sözleşme ücretlerinin hesabında ise, görev yaptıkları unvanda Devlet memuru olarak çalışanların aylıklarında 2021 yılının ikinci altı ayı için gerçekleşen ayhk artış oranının dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumdaki sözleşmeli personele, 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere, Haziran ayındaki sözleşme ücretinin %8,45 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutar üzerinden net aylık sözleşme ücreti ödenecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) sayılı Cetvel’de gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

ç) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere, sözleşmelerinin 31/12/2021 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alınarak 15/12/2021-31/12/2021 tarihleri arasındaki 17 günlük süre için; 15/12/2021 tarihi itibarıyla geçerli olan aylık net sözleşme ücretinin 17/31 'i ve bu Genelgenin üçüncü maddesinde belirtilen ek ödemenin 17/31'i tutarında ödeme yapılacaktır.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan Hakem Kurulu Kararının Üçüncü Kısım Dördüncü Bölümünün 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) sayılı Cetvel’de gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘‘Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere; 2021 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelge’ye ekli (2) sayılı Cetvel’de denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

Ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

2021 yılında çalıştırılmış olanlardan 2022 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31/12/2021 tarihi itibarıyla işten çıkış işlemi yapılmayacak, bunların 2022 yılına ilişkin aylık net ücretleri Ocak/2022’de belirlenecek ve kendileri ile 1/1/2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 2022 yılı Ocak ayında sözleşme düzenlenecektir.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

Anılan Hakem Kurulu Kararının İkinci Kısım Birinci Bölümünün 8 inci maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi kapsamında mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2021 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ek:

Ek-1: (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli (1 sayfa)

Ek-2: (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli (1 sayfa)

(1) SAYILI CETVEL

1/7/2021 - 31/12/2021 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, 5393 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVAN BAZINDA ÜCRET TAVANLARI (TL)

UNVAN

SINIF

DERECE

657 SAYILI KANUNA GÖRE NET AYLIK TUTARI

KISMİ ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL NET ÜCRET TAVANI

Avukat

AH

1/1

4.757,93

2.378,97

5.947,41

Çocuk Eğiticisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

3.149,31

3.936,64

Çocuk Eğiticisi (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

3.111,20

3.889,00

Çocuk Eğitimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

3.254,87

4.068,59

Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

1/1

3.254,87

4.068,59

Eğitmen (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

3.149,31

3.936,64

Eğitmen (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

GİH

3/1

3.111,20

3.889,00

Hukuk Müşaviri

GİH

1/1

5.864,83

7.331,04

Kameraman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

4/1

3.097,86

3.872,33

Kameraman (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

GİH

4/1

3.078,81

3.848,51

Mütercim

GİH

1/1

3.363,65

4.204,56

Tercüman (Yükseköğrenim Mezunu)

GİH

3/1

3.173,32

3.966,65

Antropolog

SH

1/1

4.027,01

5.033,76

Bakteriyolog

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Biyolog

SH

1/1

4.048,08

5.060,10

Çocuk Gelişimcisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Diş Protez Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

SH

3/1

3.432,99

4.291,24

Diş Tabibi

SH

1/1

4.469,04

5.586,30

Diyetisyen (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Ebe (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Ebe (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

3.432,99

4.291,24

Eczacı

SH

1/1

4.280,44

5.350,55

Fizikoterapist (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Fizyoterapist

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Hemşire (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Hemşire (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

3.432,99

4.291,24

Laborant (Lise Dengi Mesleki Öğrenim Mezunu)

SH

3/1

3.432,99

4.291,24

Pedagog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Psikolog

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Radyoterapisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Sağlık Fizikçisi (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Sağlık Memuru (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.019,81

5.024,76

Sağlık Memuru (Önlisans Mezunu)

SH

1/1

3.901,15

4.876,44

Sağlık Memuru (Lise ve Dengi Okul Mezunu)

SH

3/1

3.432,99

4.291,24

Sağlık Teknikeri

SH

1/1

3.901,15

4.876,44

Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

SH

3/1

3.432,99

4.291,24

Sosyal Çalışmacı (Yükseköğrenim Mezunu)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Tabip

SH

1/1

4.902,28

6.127,85

Tıbbi Teknolog (Sağlık Bilimleri Lisansiyeri)

SH

1/1

4.111,26

5.139,08

Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

SH

1/1

4.907,08

6.133,85

Uzman Tabip

SH

1/1

5.514,79

6.893,49

Veteriner

SH

1/1

4.824,18

2.412,09

6.030,23

Veteriner Sağlık Teknikeri

SH

1/1

3.922,76

4.903,45

Veteriner Sağlık Teknisyeni (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

SH

3/1

3.467,82

4.334,78

Arkeolog

TH

1/1

4.599,05

5.748,81

Çözümleyici (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.094,53

5.118,16

Dekoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.086,91

5.108,64

Desinatör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.086,91

5.108,64

Ekonomist (Lisans Mezunu)

TH

1/1

3.299,50

4.124,38

Fizikçi

TH

1/1

4.700,66

5.875,83

Grafiker (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.086,91

5.108,64

Heykeltraş (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.086,91

5.108,64

Hidrobiyolog

TH

1/1

4.094,53

5.118,16

Hidrolog

TH

1/1

4.700,66

5.875,83

İstatistikçi

TH

1/1

4.700,66

5.875,83

Jeofizikçi

TH

1/1

4.700,66

5.875,83

Jeolog

TH

1/1

4.700,66

5.875,83

Jeomorfolog

TH

1/1

4.700,66

5.875,83

Kaptan (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.086,91

5.108,64

Kimyager

TH

1/1

4.700,66

5.875,83

Kütüphaneci (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.097,07

5.121,34

Laborant (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

TH

3/1

3.290,18

4.112,73

Matematikçi

TH

1/1

4.700,66

5.875,83

Mimar

TH

1/1

5.147,21

2.573,61

6.434,01

Mühendis

TH

1/1

5.147,21

2.573,61

6.434,01

ölçü Ayar Memuru (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

TH

3/1

3.290,18

4.112,73

Paleontolog (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.094,53

5.118,16

Peyzaj Mimarı

TH

1/1

5.108,77

6.385,96

Pilot

TH

1/1

4.094,53

5.118,16

Programcı (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.094,53

5.118,16

Restoratör (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.086,91

5.108,64

Sanat Tarihçisi

TH

1/1

4.086,91

5.108,64

Sosyolog

TH

1/1

4.094,53

5.118,16

Şehir Plancısı

TH

1/1

5.147,21

6.434,01

Tekniker

TH

1/1

4.084,51

5.105,64

Teknisyen (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

TH

3/1

3.290,18

4.112,73

Teknik Ressam (Yükseköğrenim Mezunu)

TH

1/1

4.065,85

5.082,31

Teknik Ressam (Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

TH

3/1

3.290,18

4.112,73

Topograf(Lise Dengi Mesleki öğrenim Mezunu)

TH

3/1

3.290,18

4.112,73

(2) SAYILI CETVEL

5393 SAYILI KANUN ÇERÇVESİNDE ÇALIŞTIRILACAK TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EK ÖDEME ORAN VE TUTARLARI

UNVAN

Öğrenim Durumu

Hizmet Yılı

Oran (%)

1/7/2021 -31/12/2021

DÖNEMİ BRÜT

TUTAR (TL)

Hukuk Müşaviri

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

170

2.903,72

b) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

2.220,49

Avukat

a) 19 yıl ve daha fazla olanlar

150

2.562,11

b) 13-18 (dahil) yıl arasında olanlar

140

2.391,30

c) 0-12 (dahil) yıl arasında olanlar

130

2.220,49

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

150

2.562,11

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

140

2.391,30

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

130

2.220,49

Fizikçi, Kimyager, İstatistikçi, Jeolog, Arkeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Jeomorfolog, Matematikçi

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

120

2.049,69

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

110

1.878,88

c) 0-11 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1 708,07

Restoratör, Tekniker, Grafiker, Kaptan, Teknik Ressam, Hidrobiyolog, Pilot, Sanat Tarihçisi, Sosyolog, Ekonomist, Topograf, Teknisyen, Laborant, Ölçü Ayar Memuru, Kütüphaneci, Dekoratör, Desinatör, Heykcltraş, Paleontolog

Lisans mezunu olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.878,88

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1.708,07

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.451,86

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.878,88

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1 708,07

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1 451,86

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

1 708,07

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1.451,86

Uzman Tabip

a) 13 yıl ve daha fazla olanlar

200

3.416,14

b) 7-12 (dahil) yıl arasında olanlar

190

3.245,34

c) 0-6 (dahil) yıl arasında olanlar

180

3.074,53

Tabip, Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne Göre)

a) 16 yıl ve daha fazla olanlar

190

3.245,34

b) 10-15 (dahil) yıl arasında olanlar

180

3.074,53

c) 0-9 (dahil) yıl arasında olanlar

170

2.903,72

Dış Tabibi

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

185

3 159,93

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

175

2.989,13

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

165

2.818,32

Veteriner

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

165

2.818,32

b) 11 -16 (dahil) yıl arasında olanlar

155

2.647,51

e) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

145

2.476,70

Eczacı

a) 17 yıl ve daha fazla olanlar

140

2.391,30

b) 11-16 (dahil) yıl arasında olanlar

130

2.220,49

c) 0-10 (dahil) yıl arasında olanlar

120

2.049,69

Psikolog, Diyetisyen, Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Bakteriyolog, Çocuk Gelişimcisi, Antropolog, Sağlık Fizikçisi

a) 18 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.964,28

b) 12-17 (dahil) yıl arasında olanlar

105

1.793,48

c) 3-11 (dahil) yıl arasında olanlar

95

1.622,67

d) 0-2 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

Sağlık Teknikeri, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Veteriner Sağlık Teknikeri, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Fizikoterapıst, Pedagog, Tıbbi Teknolog, Radyoterapisi

Sağlık bilimleri lisansiyeri olanlar

a) 21 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.964,28

b) 15-20 (dahil) yıl arasında olanlar

105

1.793,48

c) 6-14 (dahil) yıl arasında olanlar

95

1.622,67

d) 0-5 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

Önlisans mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.964,28

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

105

1.793,48

e) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

95

1.622,67

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

Diğerleri

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

105

1.793,48

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

95

1 622,67

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

Çözümleyici, Programcı, Mütercim

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

115

1.964,28

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

110

1.878,88

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1.708,07

Çocuk Eğitimcisi, Çocuk Rehberi ve Gözlemcisi, Tercüman, Eğitmen, Çocuk Eğiticisi, Kameraman

Yükseköğrenim mezunu olanlar

a) 23 yıl ve daha fazla olanlar

110

1.878,88

b) 17-22 (dahil) yıl arasında olanlar

100

1 708,07

c) 8-16 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

d) 0-7 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1 451,86

a) 25 yıl ve daha fazla olanlar

100

1 708,07

b) 16-24 (dahil) yıl arasında olanlar

90

1.537,26

c) 0-15 (dahil) yıl arasında olanlar

85

1 451,86

YORUM EKLE