İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Lojmanının Tefrişat Giderleri

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 294 sayılı Tebliğ'de özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Lojmanının Tefrişat Giderleri

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan 294 sayılı Tebliğ'de özel tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat alımı giderlerinin devlet tarafından karşılanacağı hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, İl Özel İdaresi Genel Sekreterlerinin lojmanlarına yapılan tefrişat giderlerinin kurum bütçesinden ödenmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.
Kamu İdaresi Türü Özel İdareler  
Yılı 2012  
Dairesi 1  
Dosya No 39163  
Tutanak No 42416  
Tutanak Tarihi 30.11.2016  
Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayınKonu: İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin lojmanına alınan mefruşat ve demirbaş niteliğinde malzemelere ait bedellerin, Kurum bütçesinden ödenmesi.


1) 54 sayılı ilamın 9 uncu maddesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin lojmanına alınan mefruşat ve demirbaş niteliğinde malzemelere ait bedellerin, Kurum bütçesinden ödenmesi nedeniyle, ….. TL.ye tazmin hükmolunmuştur.


Sorumlu dilekçesinde, 5302 sayılı Kanun'un 36. maddesi, 661 sayılı KHK gereği Büyükşehir Belediyesi Bulunan İllerde İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik kadrosunda görev yapanların bakanlık Genel Müdürüyle eş değer görev sayıldığını, bu nedenle Kamu Konutları Yönetmeliğine ek 3 sayılı cetvelde eşyalı konut tahsisinden genel müdürler yararlandığına göre özel idare genel sekreterlerinin de yararlanması gerekeceğini dolayısıyla söz konusu konut için alınan demirbaşlar için yapılan ödemenin yasal olduğunu,


Ayrıca bu malzemelerin konutta bulunduğunu ve demirbaş kayıtlarının yapıldığını, dolayısıyla kamu zararının söz konusu olmadığını ileri sürerek tazmin kararının kaldırılmasını,


Diğer taraftan, lojmanlarla ilgili demirbaş alımlarının o tarihte Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve Özel İdare Genel Sekreteri oluruna istinaden İnsan Kaynakları tarafından yapıldığını, dolayısıyla kendi inisiyatifleri, takdir ve tasarrufları dışında harcama yapıldığından harcamada illiyet bağı bulunmadığını belirterek; Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu olmaması gerektiğini, buna göre sorumluluğunun uhdesinden kaldırılmasını talep etmiştir.


Sayıştay Başsavcılığı; “…..


5302 sayılı Kanun'un 36. maddesi: büyük şehirlerde genel sekreterlik kadrosuna atananların aylık, ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanması ile ilgili olarak genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık genel müdürünün emsal alınmasını işaret etmektedir. Söz konusu madde hükmü ile hiçbir ilgisi olmayan kamu konutu tahsisi işlemlerinde ise 16.07.1984 tarih ve 84/8345 sayılı BKK ile yürürlüğe giren Kamu Konutları yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerekir. Söz konusu yönetmeliğe ekli 3 sayılı cetvelde eşyalı konut tahsis edilecek makamlar arasında özel idare genel sekreterinin adı sayılmamaktadır. Bu durum karşısında özel idare Genel Sekreterinin lojmanına demirbaş olarak malzeme alınması sonucu kamu zararına neden olunduğundan tazmin kararının tasdikine,


Diğer taraftan sorumluluk yönünden ileri sürülen hususlar yasal olmadığından bu yöndeki iddiaların reddine karar verilmesinin uygun olacağı” şeklinde görüş belirtmiştir.


Gereği görüşüldü.


5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 36 ncı maddesinde;


"Genel Sekreterlik kadrosuna atananlar, Büyükşehir belediyesi bulunan illerde genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık genel müdürü, diğer illerde ise genel idare hizmetleri sınıfına dahil müstakil daire başkanı için ilgili mevzuatında öngörülen tüm haklardan aynen yararlanırlar; bunlar valinin teklifi ve İçişleri Bakanlığının onayı ile atanır.


…….” hükmü; 02.11.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 661 sayılı K.H.K.’nin 62 nci maddesiyle;


“Genel sekreter, valinin teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır. Büyükşehir belediyesi bulunan illerde genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmetleri sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık bağımsız daire başkanları, 1.hukuk müşaviri ve daire başkanı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar(…)” şeklinde değiştirilmiştir.


... İl Özel İdaresince, hükümde 2011 yılında yapılan değişiklikten önce, 2009 tarihinde ... İl Özel İdaresi Konut Yönergesi düzenlenerek, Yönergenin Ek 6 ncı maddesinde Genel Sekretere eşyalı görev tahsis edileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.


... İl Özel İdaresi Konut Yönergesinin düzenlendiği tarihte, 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin bakanlık genel müdürlerinin sahip olduğu haklara sahip bulunduğu belirtilmiştir. Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli 3 sayılı cetvelde eşyalı görev tahsisli konut tahsis edilecek makam ve rütbe sahipleri arasında “Genel Müdürler” 5. sırada sayıldığından, Yönergenin düzenlendiği tarihte mevzuata aykırı bulunmadığı görülmektedir.


11.11.1983 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun “İşletme, bakım ve onarım” başlıklı 6’ncı maddesinde; kamu konutlarının işletme, bakım ve onarım giderlerinin hangi esaslar dahilinde karşılanacağı temel olarak hükme bağlanmakla birlikte bazı belirlemelerin yönetmelikle yapılacağı ifade edilmiş; anılan Kanunun 11’inci maddesinde, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği öngörülmüş ve söz konusu maddeye dayanılarak 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu Konutları Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Ancak, 2946 sayılı Kanunun bahsi geçen 6’ncı maddesi 05.08.1996 tarih ve 22718 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 4160 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile yürürlükten kalkmış; dolayısıyla da Kamu Konutları Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi yasal dayanaktan yoksun hale gelmiştir. Konu ile ilgili düzenleme yapma yetkisi 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (19.06.1994 tarih ve 543 sayılı KHK’nin 6’ncı maddesi ile yeniden düzenlenen) 13’üncü maddesinin (e) bendinde yer alan; “e) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek” hükmü ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olup, söz konusu yetkiden hareketle de 26.05.2005 tarih ve 25826 sayılı Resmi Gazete’de 294 sıra no.lu “Milli Emlak Genel Tebliği” yayımlanmıştır.


Söz konusu 294 sıra no.lu “Milli Emlak Genel Tebliği” nin;


“3.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Karşılanacak Giderler” başlıklı bölümünde yer alan;


“Kamu konutu olarak tahsis tarihinden itibaren;


a) Özel tahsisli konutların ısınma, işletme, bakım ve onarım giderleri ile demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ve konutun aydınlatma, elektrik, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, aşçı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri giderleri,


b) Eşyalı görev tahsisli konutların demirbaş eşya ve mefruşat giderleri,


c) Konutların, tahsis edilenlerce karşılanacak giderleri dışındaki esaslı bakım ve onarım giderleri,


d) İdarelerce inşa veya satın alma yoluyla edinilenler hariç olmak üzere; diğer yollarla edinilen kullanılmış konutlardan ilk defa kamu konutu olarak kullanılacak olanlardan onarıma ihtiyaç duyulan kamu konutlarının, bu Genel Tebliğin 3.2. bölümünde belirtilen hükümlere uyulmadan, söz konusu konutların kullanıma uygun duruma getirilmesi için yapılması gereken onarım giderleri,


e) Konutların boş kaldığı süreler için ortak kullanım alanlarına ait giderler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanır.”


hükmü uyarınca eşyalı görev tahsisli konutların “demirbaş eşya ve mefruşat giderleri” nin kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanabileceği belirtilmiştir.


Buna göre, ... İl Özel İdaresi Konut Yönergesinde Genel Sekretere eşyalı görev tahsis edileceği belirtildiğinden ve eşyalı görev tahsisli konutların “demirbaş eşya ve mefruşat giderleri” nin kamu kurum ve kuruluşları tarafından karşılanması mümkün olduğundan, bu ödemeleri yapan kamu görevlilerinin sorumlu tutulması doğru değildir.


Bu nedenlerle, sorumlu iddialarının kabulü ile 54 sayılı ilamın 9 uncu maddesiyle …… TL.ye tazmin hükmünün KALDIRILMASINA,


Oybirliği ile,

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2017, 08:52
YORUM EKLE