İl Genel Meclislerine Bağlı Komisyonlarda Görevli Uzman Kişilerin Huzur Hakkı

Denetim Komisyonlarında Görev Yapan Uzman Personele Huzur Hakkı Ödemesi 

İl Genel Meclislerine Bağlı Komisyonlarda Görevli  Uzman Kişilerin  Huzur Hakkı

Denetim Komisyonlarında Görev Yapan Uzman Personele Huzur Hakkı Ödemesi 


İl Genel Meclislerine bağlı İhtisas Komisyonları ve Denetim Komisyonlarına davet edilecek uzman kişilere  huzur hakkı ücreti  verilemeyeceği hususunda Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görüşü yazımız ekindedir. 


Sayı  : B.07.0.BMK.0.15-115468-27                                                           30/11/2007*23990


Konu:


SAKARYA İL ÖZEL İDARESİ

İL GENEL MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: 04/09/2006 tarihli ve 41 sayılı yazı.


İlgi yazı ile il ve ilçeler arasında görevlendirilen İl Genel Meclisi Üyelerine harcırah, İl Genel Meclislerine bağlı İhtisas Komisyonları ve Denetim Komisyonlarına davet edilecek uzman kişilere ise huzur hakkı verilip verilemeyeceği hususlarında Bakanlığımız görüşü istenilmektedir.


1) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ncı ve 17 nci maddelerinde ihtisas ve denetim komisyonlarının çalışmalarında uzman kişilerin çalışmalarından yararlanılabileceği hükme bağlanmış, aynı Kanunun 24 üncü maddesinde ise;


“Meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için; il genel meclisi başkanına 6000 gösterge, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının,  memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir.


…”


denilmek suretiyle meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için il genel meclisi başkanına 6000 gösterge, diğer meclis üyelerine 2200 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenmesi hükme bağlanmıştır.


Ancak, söz konusu madde hükmünde komisyon çalışmalarına meclis üyeleri dışından katılan uzman kişilerin de huzur hakkından yararlandırılmaları öngörülmemiştir.


Dolayısıyla İl Genel Meclislerine bağlı ihtisas ve denetim komisyonlarının çalışmalarına meclis üyeleri dışından katılan uzman kişilerin 5302 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde meclis üyeleri için öngörülen huzur hakkından yararlandırılmalarına imkan bulunmamaktadır.


2) 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Tarifler” başlıklı 3 üncü maddesinin (g) bendinde “Memuriyet mahalli”;


“Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;”


(c) bendinde “Memur”;


“Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);”


(d) bendinde “Hizmetli”;


“Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;”


(h) bendinde ise “Başka yer”;


“Yukarıda (g) bendinde yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;”


ifade eder şeklinde tanımlanmıştır.


Anılan Kanunun “Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14 üncü maddesinde ise; kurumlara ait bir vazifenin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere geçici görev yolluğu olarak yol gideri ve gündelik verileceği hükme bağlanmıştır.


Bu hükümlere göre, kuruma ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilen personele geçici görev yolluğu verilebilmesi için, bu görevlendirmelerin memuriyet mahalli dışına yapılmış olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, memuriyet mahalli içine yapılacak görevlendirmeler için harcırah verilmesine imkan bulunmamaktadır.


Bu itibarla, memuriyet mahalli dışında görevlendirilen İl Genel Meclisi Üyelerine, 6245 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.


            Bilgilerini rica ederim.


                                                                                                                     Bakan a.


 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2017, 08:50
YORUM EKLE