İç mimar belediyede sözleşmeli kadroda çalışabilir mi?

Belediyelerde sözleşmeli kadroda iç mimarların mimar olarak çalışıp çalışamayacağı hususunda çevre bakanlığı görüşü

İç mimar belediyede sözleşmeli kadroda çalışabilir mi?

İç mimar belediyede sözleşmeli kadroda çalışabilir mi?

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Sayı : 83683335-622.02-E.166639 10/08/2020

Konu : Sözleşmeli Personel ………. VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlgi : a) 02/01/2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelgemiz.

b) ………. tarihli ve ………. sayılı yazınız. ………. iç mimarlık programı mezunu ………. 'un mimar veya dekoratör kadrosunda sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesine ilişkin ilgi (b) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

İlgi (a) Genelgemizin 1 inci maddesinde; "Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin, yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu nitelikler konusunda, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki "4 sayılı cetvel ASözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel" de aranan nitelikler veya Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan personel kadro unvanları için aranan nitelikler dikkate alınacaktır. " hükmü yer almaktadır.

Ayrıca; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 03.02.2020 tarihli ve E.9052 sayılı yazısı ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu yazıda iç mimarlık programından mezun olanların mimar kadrosuna atanmalarının uygun olmayacağı, ancak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında dekoratör kadrosuna başvuru yapabilecekleri ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, adı geçenin mimar kadrosunda istihdam edilemeyeceği, ancak dekoratör kadrosunda sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasının ilgili belediyenin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim. Bakan a. Genel Müdür Ek: Yazı (2 Sayfa)

YORUM EKLE