Belediyelerin personelin hizmetine gerek kalmadığı gerekçesiyle sözleşme uzatmaması

Belediyelerin personelin hizmetine gerek kalmadığı gerekçesiyle sözleşme uzatmaması

Belediyelerin personelin hizmetine gerek kalmadığı gerekçesiyle sözleşme uzatmaması

Belediyelerin personelin hizmetine gerek kalmadığı gerekçesiyle sözleşme uzatmaması

Personelin görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmaması ve hizmetine ihtiyaç duyulmadığının somut bilgi ve belgelerle ortaya konulmaması hususları gözönüne alındığında, ilgilinin hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemin haklı bir nedene dayanmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline, özlük haklarının iadesi ile parasal haklarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.
 

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2425 E. , 2021/2118 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2425
Karar No : 2021/2118

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Menderes Belediyesinde tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin … Belediye Başkanlığının … tarihli ve … sayılı işleminin iptali ile yoksun kaldığı özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 25/06/2020 tarihli ve E:2018/962, K:2020/2558 sayılı bozma kararına uyularak; davacının görevinde yetersiz veya başarısız olduğuna ilişkin herhangi bir tespit bulunmaması ve hizmetine ihtiyaç duyulmadığının somut bilgi ve belgelerle ortaya konulmaması hususları gözönüne alındığında, davacının hizmet sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin dava konusu işlemin haklı bir nedene dayanmadığı sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline, özlük haklarının iadesi ile parasal haklarının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Sözleşmeli personel çalıştırılmasının istihdamı yapan idarenin sözleşmenin imzalandığı döneme ilişkin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen istisnai bir durum olduğu, davacı taraf ile 06/03/2014 tarihinden 31/12/2014'e kadar geçerli olmak üzere tam zamanlı hizmet sözleşmesi imzalandığı, belediyenin sözleşme imzalanan personelin hizmetine ihtiyacı kalmadığı, sözleşme süresi sona eren davacının yerine de başka biri ile sözleşme imzalanmadığı, belediyenin ihtiyaç fazlası bir personeli çalıştırmaya zorlanmasının yasal dayanağı olmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20/04/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE