Belediyelerde tarhiyat sonrası uzlaşmaya katılanlara huzur hakkı ödenir mi?

Belediyelerde tarhiyat sonrası uzlaşmaya katılanlara huzur hakkı ödenir mi?

Belediyelerde tarhiyat sonrası uzlaşmaya katılanlara huzur hakkı ödenir mi?

Belediyelerde tarhiyat sonrası uzlaşmaya katılanlara huzur hakkı ödenir mi?

Sayıştay 4. Dairesi, belediye bünyesinde kurulan tarhiyat sonrası vergi uzlaşma komisyonu başkan ve üyelerine huzur hakkı ödemesinde bulunulmasnın kamu zararı olmadığına hükmetti.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2019
Dairesi 4
Karar No 261
İlam No 57
Tutanak Tarihi 27.4.2021
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

HUZUR HAKKI ÖDEMESİ

…….. Belediyesi bünyesinde kurulan tarhiyat sonrası vergi uzlaşma komisyonu başkan ve üyelerine huzur hakkı ödemesinde bulunulması suretiyle kamu zararına neden olunduğu ileri sürülmüştür.

Yapılan incelemede;

…. Belediyesinde, Başkanlık Makamının ………. sayılı yazısı ile vergi, resim ve harçlarla ilgili tarhiyat sonrası vergi uzlaşma komisyonu kurulduğu, söz konusu komisyon başkan ve üyelerine ….. mali yılında toplam ….. TL huzur hakkı ödemesinde bulunulduğu görülmüştür.

213 sayılı Vergi Usül Kanununun “Kanunun Şumulü” başlıklı 1’inci maddesinde;

“Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır.

Yukarıda yazılı vergi, resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar da bu kanuna tabidir.

Bu kanunun hükümleri kaldırılan vergi, resim ve harçlar hakkında da uygulanır”,

“Ücretler” başlıklı 92’nci maddesinde;

“Bu kısımda yazılı komisyonlarla ortalama kar hadlerini tespit eden özel komisyonlar ve uzlaşma komisyonlarının (Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu, Ortalama Kar Hadleri Merkez Komisyonu, Merkez Uzlaşma Komisyonları ile Gelir Vergisi Kanununun 31’nci maddesinde zikredilen yönetmelik hükümlerine göre kurulan komisyon hariç) Başkan ve üyelerine bu komisyonlardaki görevleri dolayısıyla mahalli defterdarlığın teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tayin olunacak miktarda ücret verilir”,

“Uzlaşmanın konusu , kapsamı, komisyonlar ve şekli” başlıklı Ek 1’inci maddesinde;

“Mükellef tarafından, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza ve 370’inci maddenin (b) fıkrası kapsamında kendilerine ön tespite ilişkin yazı tebliğ edilen mükelleflere mezkur maddeye göre kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369’uncu maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118’inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir. Uzlaşma konusu verginin matrah farkları itibariyle bölünebildiği durumlarda uzlaşma sadece toplam matrah farkının bu bölümüne isabet eden vergi kısmı için de yapılabilir. Uzlaşma talebi vergi ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılır. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz. Uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağa idarenin nihai teklifi yazılır. Mükellef dava açma süresinin sonuna kadar teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse bu takdirde uzlaşma sağlanmış sayılır. Mükellef, uzlaşma görüşmelerinde, bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 3568 sayılı Kanuna göre kurulan meslek odasından bir meslek mensubu bulundurabilir.

Sürekli, geçici ve merkezi uzlaşma komisyonlarının teşkili, uzlaşmaya müracaat etmeye yetkili olanların belirlenmesi, uzlaşmanın şekli, uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların belirlenmesi, uzlaşma komisyonlarının yetkileri, uzlaşmanın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

İl özel idareleri ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar için bu yönetmelik İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanır.

Maliye Bakanlığı vergi incelemesine dayanılarak tarh edilecek vergilerde tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin verebilir.”

Denilmektedir.

Vergi Usul Kanununun Ek 1’inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği’nin “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinde ise;

“Bu Yönetmelik, il özel idareleri ve belediyeler tarafından uygulanan 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan tarhiyat sonrası uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir”

Hükmü yer almaktadır.

Her ne kadar, Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükmünde, tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonu üyelerine huzur hakkı ödenmesine ilişkin bir ibareye yer verilmemiş olsa da, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 92’inci maddesinde; Uzlaşma Komisyonlarında görevli bulunanlara huzur hakkı ödeneceğinin belirtilmesi normlar hiyerarşisi ilkesi gereğince yeterlidir.

Bunun yanı sıra, Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği’nin üst normu niteliğinde olan 213 sayılı Vergi Usul Kanununda verilecek ücretin yönetmelikle belirleneceği yönünde bir hüküm bulunmamakta, aksine söz konusu Kanunda açıkça komisyon üyelerine Maliye Bakanlığınca tayin olunacak miktarda ücret verileceği belirtilmektedir.

Dolayısıyla, vergi uzlaşma komisyonu başkan ve üyelerine huzur hakkı verileceği Kanun'da açıkça belirlendiğinden, Yönetmelikte ücrete yönelik bir hükme yer verilmemesi ödeme yapılmasına engel teşkil etmez. Bu itibarla, Uzlaşma Komisyonunda yer alan komisyon üyelerine ödenen toplam ….. TL’nin kamu zararı oluşturmadığına ve konu hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55’inci maddesi uyarınca İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle,

Karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021, 09:24
YORUM EKLE