Belediyelerce yapılan tapu işlemlerinde harç ve döner sermaye payı ödenmesi

mevzuat hükümlerine göre Belediyeler, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapacakları tapu ve veri paylaşım işlemlerinde döner sermaye hizmet bedelinden muaftırlar. Dolayısıyla, belirtilen işlemler için Belediyelerin, Kadastro Müdürlüğüne tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli ödememesi gerekmektedir

Belediyelerce yapılan tapu işlemlerinde harç ve döner sermaye payı ödenmesi

Belediyelerce yapılan tapu işlemlerinde harç ve döner sermaye payı ödenmesi 

Mevzuat hükümlerine göre Belediyeler, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapacakları tapu ve veri paylaşım işlemlerinde döner sermaye hizmet bedelinden muaftırlar. Dolayısıyla, belirtilen işlemler için Belediyelerin, Kadastro Müdürlüğüne tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli ödememesi gerekmektedir. Konuya ilişkin mevzuat hükümlerine aşğıda yer verilmiştir.492 sayılı Harçlar Kanunu’nun “Harçlardan Müstesna Tutulan İşlemler” başlıklı 59’uncu maddesi;

“Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:

a) Genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescili, şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinleri,Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.”

Hükmündedir.

15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” bölümünde bulunan “Döner Sermaye İşletmesi” başlıklı 487’nci maddesinde;

“…

(6) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez. Ayrıca tapu müdürlüklerince gerçekleştirilen her türlü terkin ve bedelsiz yol ve yeşil alan gibi yerlere terk işlemlerinden, Genel Müdürlük birimlerince sebebiyet verilmiş hataların düzeltilmesi işlemlerinden, tapu müdürlüklerince resen yapılan işlemlerden, aile konutu şerhi işlemlerinden ve kat irtifakından resen kat mülkiyetine geçiş işlemlerinden döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez.

…………”

Hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yazılı mevzuat hükümlerine göre Belediyeler, kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle sayılan görevleriyle ilgili yapacakları tapu ve veri paylaşım işlemlerinde döner sermaye hizmet bedelinden muaftırlar. Dolayısıyla, belirtilen işlemler için Belediyelerin, Kadastro Müdürlüğüne tapu harcı ve döner sermaye hizmet bedeli ödememesi gerekmektedir.

YORUM EKLE