Belediyeler Seçimde Görevli Olanlara Yemek Verebilir mi?

Bazen Seçimlerde belediyeler seçimde görevli olan sandık görevlilerine kumanya şekline yiyecek ve içecek vermekte ve veri

Belediyeler Seçimde Görevli Olanlara Yemek Verebilir mi?

Bazen Seçimlerde belediyeler seçimde görevli olan sandık görevlilerine kumanya şekline yiyecek ve içecek vermekte ve verilen kumanyanın bedelini belediye bütçesinden ödemektedirler.Aşağıda yayınlamış olduğumuz kararda seçimde görevli olan personellere belediyenin temsil ağırlama bütçesinden ödeme yapan belediye görevlilerine ilgili tutarın Belediye Bütçesinden ödenmesinin mümkün olmadığı gerekçesi ile Sayıştayca borç çıkarılmıştır.


Kamu İdaresi Türü          Belediyeler ve Bağlı İdareler kararı


Yılı          2014


Dairesi  7


Karar No              57


İlam No                63


Tutanak Tarihi   22.12.2015


Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar


SEÇİMLERDE GÖREVLİ OLANLARIN YEME-İÇME İHTİYAÇLARININ BÜTÇEDEN KARŞILANMASI


2014 yılı Mahalli İdareler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde sandık kurullarında görevli bulunan görevlilerin yeme-içme ihtiyaçlarının Belediye bütçesinden karşılandığı hususunda;


298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun “Ödenecek Ücretler” başlıklı 182’inci maddesinde:


“Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikler, gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Bakanlar Kurulu bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkilidir. Bu ödemeler herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.


Bulundukları yerin haricinde bir mahalle gönderileceklerin yol masrafları Harcırah Kanunu hükümlerine göre verilir.” Hükmü yer almaktadır.


Konuyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun 19.01.2014 tarih ve 90 nolu kararında:


8) Sandık kurullarına yapılacak ödemeler:


Kurulumuzun ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak;  1. a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına 4 (dört),  1. b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına 3 (üç),  1. c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye 3 (üç),


ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye 2 (iki),  1. d) Siyasi parti üyelerine 1 (bir),


Gündelik ödenir.


12) Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar:


Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler asli hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine yasal olarak imkân bulunmamaktadır. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülki idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.”


Hükümlerine yer verilmiştir.


5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde yer alan Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları ile 60’ıncı maddesinde yer alan Belediye’nin giderleri arasında seçimlerde sandık kurullarında görevli bulunan görevlilerin yeme-içme ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Seçimlerde görev alan görevlilere ihtiyaçlarının karşılanması için yukarıda da belirtildiği üzere Yüksek Seçim Kurulu tarafından gündelik verilmektedir. Dolayısıyla bu ihtiyaçların belediye bütçesinden karşılanması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.


Seçimlerde görevli sandık görevlilerinin yeme-içme ihtiyaçlarının Belediye bütçesinden karşılanmasının Valilik’ten gelen yazı üzerine yapılması ilgili mevzuatta yeri olmayan bir işlemi mevzuata uygun hale getirmez. Ayrıca mevzuatta yeri olmayan böyle bir ödemenin temsil ağırlama bütçesinden yapılması da işin mahiyetini etkilememektedir.


Sonuç olarak Mahalli idareler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandık kurullarında görevli bulunan görevlilerin yeme-içme ihtiyaçlarının ilgili mevzuata aykırı olarak Belediye bütçesinden karşılanması sonucu toplam … TL kamu zararının raporda belirtilen sorumlularına müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53’üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oy birliğiyle,

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2017, 15:50
YORUM EKLE