Belediye şirketlerinden yapılan hizmet alımlarında damga vergisi kesilmeli

Belediye şirketlerinden yapılan personel çalıştırmasına dayalı alımlarında damga vergisi kesilmeli

Belediye şirketlerinden yapılan hizmet alımlarında damga vergisi kesilmeli

Belediye şirketlerinden yapılan hizmet alımlarında damga vergisi kesilmeli

Sayıştay Sekizinci Dairesi, resmi daire olarak sayılmayan ve belediyenin kamu tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunan belediye şirketinden yapılan hizmet alımlarından sözleşme bedeli üzerinden damga vergisi bedeli alınması gerektiği yönünde karar verdi.

Kamu İdaresi TürüBelediyeler ve Bağlı İdareler

Yılı2019

Dairesi8

Karar No206

İlam No

Tutanak Tarihi9.3.2021

Kararın KonusuVergi Resmi Harç ve Diğer Gelirlerle İlgili Kararlar


 

Damga Vergisi

........................ile Belediyenin personel şirketi .......……………….... arasında 31.12.2018 tarihinde imzalanan bir yıllık personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesinden sözleşme damga vergisinin tahsil edilmemesine ilişkin olarak;

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun l’inci maddesinde bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların Damga vergisine tabi olduğu; 3’üncü maddesinde Damga Vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu; 4’üncü maddesinde bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakıldığı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunduğu; 14’üncü maddesinde kağıtların Damga Vergisinin bu kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alındığı; 24’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenlerin müteselsilen sorumlu olduğu; 26’ncı maddesinde resmi dairelerin ilgili memurlarının kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, Vergi Dairesine göndermeye mecbur oldukları; ayrıca Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” kısmında belli parayı ihtiva eden sözleşmelerden binde 9,48 oranında damga vergisi alınması gerektiği, belirtilmiştir.

Ayrıca, anılan Kanun’un “Mükellef” başlıklı 3’üncü maddesi;

“Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.”,

Hükmünde iken, “Resmi Daireler” başlıklı 8’inci maddesinde;

“Bu kanunda yazılı resmi daireden kasıt, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire olarak sayılmaz.”

Hükmü yer almaktadır.


Söz konusu Kanun’un “Vergileme Ölçüleri” başlıklı 10’ uncu maddesinde;

“Damga Vergisi nispi veya maktu olarak alınır. Nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli para, maktu vergide kağıtların mahiyetleri esastır. Belli para terimi, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade eder.”

Denilmektedir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri uyarınca, resmi daire olarak sayılmayan ve belediyenin kamu tüzel kişiliğinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunan belediye şirketinin, alınması gereken sözleşme damga vergisinin mükellefi olduğu, mukavelenamelerden alınması gereken nispi oranda damga vergisinin hesaplanmasında matrah olarak bu kağıtlarda yazılı belli paranın yani sözleşmede yazılı sözleşme bedelinin esas alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan incelemede, ....................ile ....................................... arasında imza edilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesinde katma değer vergisi hariç her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç gibi giderlerin sözleşme bedeline dahil olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla, sözleşme damga vergisi, sözleşme bedeline dahil olan giderler arasında sayılmıştır. Yani imza edilen sözleşmenin, “sözleşme bedeline dahil olan giderler” maddesi ile katma değer vergisi hariç tüm vergilerin sözleşme bedeline dahil olduğu, İdarenin sadece katma değer vergisi kapsamında sorumluluğunun bulunduğu, diğer vergilerin sözleşme bedeline dahil olup, yüklenicinin sorumluluğunda olduğu düzenlenmiştir. Ancak, Belediye tarafından, söz konusu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesinde yükleniciden sözleşme bedelinin ihtiva ettiği tutar üzerinden alınması gereken sözleşme damga vergisinin alınmadığı tespit edilmiştir.

Damga vergisi mahiyeti itibariyle genel bütçe gelirleri arasında yer alan bir gelir unsuru olduğundan, bu verginin Belediyece tahsil edilmemesi Belediye açısından bir kamu zararı oluşturmamaktadır. Ancak Damga Vergisi Kanunu’nun yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca Belediyenin damga vergisinin tahsil edilmesi yönündeki sorumluluğunu yerine getirmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinde, sözleşme damga vergisi kesilmemesi sonucu oluşan ...................TL tutarındaki damga vergisi alacağının ................................... tarafından .....................tarih ve ................................. numaralı tahakkuk fişi ile ................ Vergi Dairesine yatırıldığı anlaşıldığından, ilişilecek husus kalmadığına,

oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE