Belediye Meclis Üyelerinin Aynı Günde Katıldıkları Toplantılarda Huzur Hakkı Ödenmesi

Belediyelerde Aynı Gün Birden Fazla Komisyon İçin Ödeme Yapılırmı? Beled

Belediye Meclis Üyelerinin Aynı Günde Katıldıkları Toplantılarda Huzur Hakkı Ödenmesi

Belediyelerde Aynı Gün Birden Fazla Komisyon İçin Ödeme Yapılırmı?


Belediyelerde belediye meclis  üyeleri bazı zamanlarda aynı gün içerisinde meclis ve komisyon toplantılarına katılmaktadırlar.Bazı belediyelerce de aynı gün içerisinde katınılan her bir toplantı için huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır.Ancak Belediye mevzuatı incelendiğinde aynı gün içinde yapılan birden fazla toplantı için huzur hakkı ödemesine imkan verilmediği görülmektedir.


5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun,


“İhtisas Komisyonları” başlıklı 24’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,


“Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır.”


Denetim komisyonu başlıklı 25’inci maddesinde,


İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur.......


........Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar.”


“Huzur ve İzin Hakkı” başlıklı 32’nci maddesinin birinci fıkrasında,


“Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.”


Hükümlerine yer verilmiştir.


Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, aynı günde yapılan komisyon ve meclis toplantılarına katılan meclis üyelerine aynı gün için ayrı ayrı huzur hakkı ödenmesi mümkün değildir.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2017, 10:01
YORUM EKLE