Belediye çalışanına sosyal yardım kapsamında düğün hediyesi alabilir mi?

belediyede çalışan memura sosyal yardım kapsamında alınan düğün hediyesinin kamu zararı oluşturmayacağı hakkında sayıştay kararı

Belediye çalışanına sosyal yardım kapsamında düğün hediyesi alabilir mi?

belediyede çalışan memura sosyal yardım kapsamında alınan düğün hediyesinin kamu zararı oluşturmayacağı hakkında sayıştay kararı

Belediye çalışanına sosyal yardım kapsamında düğün hediyesi alabilir mi?

Belediye çalışanına sosyal yardım kapsamında düğün hediyesi alabilir mi?

belediyede çalışan memura sosyal yardım kapsamında alınan düğün hediyesinin kamu zararı oluşturmayacağı hakkında sayıştay kararı 

Kamu İdaresi Türü          Belediyeler ve Bağlı İdarelerkararı yazdır

Yılı          2020

Dairesi  3

Karar No              394

İlam No                21

Tutanak Tarihi   1.2.2022

Kararın Konusu Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Sosyal Yardımlar

………. Belediyesinde görev yapan bir personele, mevzuata aykırı şekilde düğün hediyesi olarak “……….” satın alınması suretiyle ………. TL kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasıyla ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin görev ve sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; “sosyal hizmet ve yardım” belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

Ayrıca aynı Kanunun “Belediyenin giderleri” başlıklı 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde; “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar.” belediye giderleri arasında sayılmıştır.

Anılan hükümlerden hareketle, Belediye şirketinde çalışan ve maddi sıkıntı içinde olan engelli personel ……….’ye yapılan yardıma ilişkin harcamanın, engellilere yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar kapsamında, belediye giderleri arasında değerlendirilebileceği görülmektedir.

Bu itibarla, ………. Belediyesinde görev yapan personele, düğün hediyesi olarak “……….” satın alınması için yapılan ve mevzuata uygun olan ………. TL ödeme için ilişilecek husus bulunmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE