Belediye başkanının kredi kartı ile ödediği tutarlar kurum bütçesinden karşılanır mı?

Belediye başkanının kredi kartı ile ödediği tutarlar kurum bütçesinden karşılanır mı?

Belediye başkanının kredi kartı ile ödediği tutarlar kurum bütçesinden karşılanır mı?

Belediye başkanının kredi kartı ile ödediği tutarlar kurum bütçesinden karşılanır mı?

Sayıştay 3. Dairesi, belediye başkanının kredi kartından harcanan ve ödeme emri belgesi ekinde hiçbir kanıtlayıcı belge olmamasına rağmen ödenen tutarın tazminine hükmetti.

Kamu İdaresi Türü

Belediyeler ve Bağlı İdareler

Yılı

2019

Dairesi

3

Karar No

364

İlam No

6

Tutanak Tarihi

17.11.2020

Kararın Konusu

Çeşitli Konuları İlgilendiren Kararlar

Kredi Kartı Harcamaları

………… Belediye Başkanlığına ait banka kredi kartı ile gerçekleşen ancak niteliği anlaşılamayan harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanması sonucu …………TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak dosyada mevcut bilgi ve belgeler incelenmiştir.

03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinde belediyelerin görev ve sorumlulukları, 60 ıncı maddesinde belediyelerin giderleri sayılmıştır.

10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun;

“Harcama talimatı ve sorumluluk” başlıklı 32 nci maddesinde;

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun ve diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.”

“Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33 üncü maddesinde;

“Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.
Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.

…”

düzenlemesi yapılarak da bütçelerden yapılacak harcamaların usul ve esasları belirlenmiştir.

Ayrıca, 15.08.2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin “Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde;

“Kesin ödemelerde; bütçeden nakden veya mahsuben yapılacak kesin ödemelerde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ekindeki Ödeme Emri Belgesine harcamanın çeşidine göre bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde; belediyelerin yapacakları harcamaların ilgili mevzuatta düzenlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve harcamalara ilişkin ödeme emri belgelerine de yine mevzuatın aradığı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Ancak, söz konusu kredi kartı hesap özetlerinin detayları incelendiğinde; sorgu konusu harcamaların konaklama, seyahat, yemek, giyecek gibi farklı kalemlerden yapıldığı ve harcamalar ile ilgili olarak mevzuatın aradığı hiçbir belgenin ödeme emri belgelerine eklenmediği görülmüş, bu nedenle de harcamaların mahiyeti anlaşılamamıştır. Kaldı ki, Savunmalarda her ne kadar bahse konu harcamalara ilişkin olarak firmalardan alınan fiş, makbuz ve fatura gibi kanıtlayıcı belgelerin Belediye yetkililerine teslim edildiği ifade edilmişse de; Savunma ekinde herhangi bir kanıtlayıcı belge de sunulmamıştır. Diğer taraftan, kamu kurumları tarafından yapılan harcamaların banka kredi kartları gerçekleştirilmesi şeklinde bir uygulama da hukuken mevcut değildir. Dolayısıyla, …………Belediyesi tarafından, mevzuatın öngördüğü belgeler olmaksızın kredi kartıyla yapılan ödemeler; 5018 sayılı Kanunun 71 inci maddesinde; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunması” şeklinde tanımlanan kamu zararına sebebiyet vermiştir.

Bu itibarla, toplam …………TL kamu zararının Ödeme Emri Belgelerini Harcama Yetkilisi sıfatıyla imzalayan Üst Yönetici (…………) ………… ile Gerçekleştirme Görevlisi (…………) …………’a müştereken ve müteselsilen, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faiziyle birlikte ödettirilmesine, anılan Kanunun 55 inci maddesi uyarınca ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.
 

YORUM EKLE