Belediye başkan yardımcısı görevden alma örnek danıştay kararı

Belediye başkan yardımcısı görevden alma örnek danıştay kararı belediye başkanı başkan yardımcılarını görevden alabilir mi

Belediye başkan yardımcısı görevden alma örnek danıştay kararı

Belediye başkan yardımcısı görevden alma örnek danıştay kararı 

Danıştay 8. dairesince verilen kararda  belediye başkanının zorunlu görmesi halinde belediye meclis üyeleri arasından da belediye başkan yardımcısı görevlendirebileceği, bu görevlendirmenin belediye başkanı için bir zorunluluk olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde onun takdir yetkisine bırakıldığı, özellikle belediyelerin yönetimi konusunda belediye başkanlarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar göz önüne alındığında kendilerine çok yakın ve onun adına hareket eden belediye başkan yardımcılarını belirleme konusundaki takdir yetkisinin geniş yorumlanması gerektiği  yönünde karar verilmiştir.

T.C. DANIŞTAY SEKİZİNCİ DAİRE Esas No: 2016/9557 Karar No: 2020/4994

TEMYİZ İSTEMİNDE BULUNAN (DAVALI):Çameli Belediye Başkanlığı

VEKİLİ :Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) :.

İSTEMİN ÖZETİ: Denizli idare Mahkemesinin 08/12/2015 tarih ve E:2015/676, K:2015/1057 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: Merve SATIŞ

Düşüncesi: İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Denizli ili, Çameli İlçe belediye meclis üyesi olan ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan davacının, belediye başkan yardımcılığı görevine son verilmesine ilişkin 15.06.2015 tarih ve 465 sayılı Çameli Belediye başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare mahkemesince; davacının belediye başkan yardımcılığı görevinde başarısız olduğuna ilişkin olarak somut nitelikli herhangi bir bilgi ve belgenin dosyaya ibraz edilemediği, davalı idarece dava konusu görevden alma işlemine sebep olabilecek geçerli hiçbir somut gerekçe ve sebep ortaya konulamadığı belirtilerek kamu yararı ile hizmet gereklerine aykırı olarak kullanılan takdir yetkisi uyarınca tesis olunan dava konusu işlemde sebep yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 7, fıkrasında, "Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.00 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3'ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dahil ilgililer açısından herhangi bir ha teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, Denizli ili, Çameli İlçe Belediye meclis üyesi olan davacının, 04.04.2014 gün ve 135 sayılı Çameli Belediye Başkanlığı işlemi ile 5 yıl süre ile belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirildiği, ardından 15.06.2015 tarih ve 465 sayılı işlem ile belediye başkan yardımcılığı görevine son verilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; belediye başkanının zorunlu görmesi halinde belediye meclis üyeleri arasından da belediye başkan yardımcısı görevlendirebileceği, bu görevlendirmenin belediye başkanı için bir zorunluluk olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde onun takdir yetkisine bırakıldığı, özellikle belediyelerin yönetimi konusunda belediye başkanlarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar göz önüne alındığında kendilerine çok yakın ve onun adına hareket eden belediye başkan yardımcılarını belirleme konusundaki takdir yetkisinin geniş yorumlanması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır.

Öte yandan, meclis üyeleri arasından belediye başkan yardımcılığına görevlendirmenin, bu görev için tercih edilenler açısından herhangi bir hak oluşturmayacağı ve usulde paralellik ilkesi gereğince, görevlendirmeyi yapan makam tarafından bu görevin sona erdirilebileceği de tabiidir.

Olayda; davalı idare tarafından, davacının yardımına ihtiyaç kalmaması nedeniyle ve çalışma huzurunun sağlanabilmesi için kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda dava konusu işlemin tesis edildiği belirtilmektedir.

Bu durumda, belediye başkanı tarafından görülen lüzum üzerine, takdir yetkisi çerçevesinde, davacının belediye başkan yardımcılığı görevine son verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; Denizli İdare Mahkemesinin temyize konu kararının BOZULMASINA, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 10/11/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE