2020 Yılından İtibaren Belediyelerdeki Sosyal Denge Tazminat Ödemelerine Sınırlama Geliyor

2020 Yılından İtibaren Belediyelerdeki Sosyal Denge Tazminat Ödemelerine Sınırlama Geliyor , 5. dönem toplu sözleşme sosyal denge sınırlama

2020 Yılından İtibaren Belediyelerdeki Sosyal Denge Tazminat Ödemelerine Sınırlama Geliyor

2020 Yılından İtibaren Belediyelerdeki Sosyal Denge Tazminat Ödemelerine Sınırlama Geliyor

2020 ve 2021 yıllarını kapsayan 5. Dönem toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmazlık ile sonuçlanması nedeniyle Kamu Hakem Heyetince karara bağlanan 2020-2021 yılları için memurların mali ve sosyal haklarını belirleyen kamu hakem kurulu kararında yer alan düzenleme ile Belediyelerce 4688 sayılı kanunun geçici 14. maddesi gereği daha önceden imzalanmış olan sözleşmeler gereği 4688 sayılı kanunun 32. maddesinde yer alan tutarlardan daha fazla sosyal denge ödemesi yapan belediyelerin bu ödemelerine sınırlama getirilmiştir.

Daha önceki yapılan toplu sözleşmelerde 4688 sayılı kanunun geçici 14. maddesinde yer alan süre sonraki toplu sözleşme sürecine kadar uzatılarak belediyelerce önceden imzalanmış olan sosyal denge sözleşmelerinde yer alan yüksek rakamların ödenmesine imkan sağlanıyordu.

Bu nedenle önceden şu an için 1.315 TL rakamından daha fazla ödeme öngörülen sosyal denge sözleşmeleri gereği belediyeler personellerine bu rakamın üzerinde ödeme yapabiliyordu.

İlk defa sosyal denge ödemesi yapacak olan belediyeler ise Devlet memuru aylığının %100'ünü geçemeyecek şekilde sosyal denge ödemesi yapmak zorundadırlar.

2020 yılından itibaren ise belediyelerin önceden yapmış olduğu sosyal denge sözleşmelerine göre yapılan ödemelerine kısıtlama getirilmiş ve belediye personeline ödenecek sosyal denge tutarlarının Devlet memuru aylığının %100'ünü geçemeyecek şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin Kamu hakem Kurulu kararında yer alan düzenleme ve 4688 sayılı kanunun geçici 14. maddesinde yer alan mevzuata yazımız ekinde yer verilmiştir.

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı

Madde 6- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2021" şeklinde uygulanır.

(2) Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutarı hiçbir şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile belirlenecek tutarı aşamaz.

Sosyal denge tazminatı

Madde 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir.

(2) Sosyal denge sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.

4688 Sayılı Kanunun Geçici 14. maddesinde yer alan hüküm 

Geçici Madde 14- (Ek: 4/4/2012-6289/30 md.)
15/3/2012 tarihinden önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi kapsamındaki idareler ile ilgili sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi, toplu sözleşme, sosyal denge sözleşmesi ve benzeri adlar altında imzalanan sözleşmelerin uygulanmasına, söz konusu sözleşmelerde öngörülen sürelerin sonuna kadar devam edilebilir. Anılan sözleşmelerin uygulanmasına devam edildiği dönem için 32 nci madde hükümleri çerçevesinde ayrıca sözleşme yapılamaz. Söz konusu sözleşmeleri 31/12/2015 tarihinden önce sona eren veya mevcut sözleşmeleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra karşılıklı olarak feshedilen kapsama dahil idareler, sözleşmelerinin sona eriş veya fesih tarihini izleyen bir ay içinde sözleşmelerin sona erdiği veya feshedildiği tarih ile bu Kanunda öngörülen toplu sözleşme dönemi sonuna kadarki dönemle sınırlı olmak üzere üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınmaksızın 32 nci madde hükümleri çerçevesinde sözleşme yapabilir. Ancak 32 nci madde uyarınca toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarın, unvanlar itibarıyla ilgili personele söz konusu sözleşmeler uyarınca yapılmakta olan ortalama aylık ödemenin altında kalması halinde; üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınmaksızın 32 nci madde hükümleri esas alınarak 31/12/2015 tarihine kadar uygulanabilecek sözleşmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanan sözleşme uyarınca unvanlar itibarıyla ilgili personele ödenen ortalama aylık tutar tavan olarak esas alınabilir. Bu şekilde yapılacak ödemeler kazanılmış hak sayılmaz.

Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2019, 22:32
YORUM EKLE