YÖK Kanunu'nun 38. Md. Göre Görevlendirilen Personelin Döner Sermayesi

Üniversitelerde 38. Madde Görevlendirmede Döner Sermaye Ödemesi  2547 sayılı yasanın 38 maddesine göre görevlendirilen öğretim elemanın alacağı döner

YÖK Kanunu'nun 38. Md. Göre Görevlendirilen Personelin Döner Sermayesi

Üniversitelerde 38. Madde Görevlendirmede Döner Sermaye Ödemesi  2547 sayılı yasanın 38 maddesine göre görevlendirilen öğretim elemanın alacağı döner sermaye

YÖK Kanunu'nun 38. Md. Göre Görevlendirilen Personelin Döner Sermayesi

Üniversitelerde 38. Madde Görevlendirmede Döner Sermaye Ödemesi 

Üniversitelerin tıp fakültesi, diş hekimliği ve sağlık uygulama ve araştırma hastanelerinde görevli öğretim elemanlarının (yazımızın bundan sonraki kısımlarında geçen öğretim elemanı ifadesinden bu kurumlarda görev yapan öğretim elemanları anlaşılacaktır) zaman zaman başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirildiğini biliyoruz. Yükseköğretim Kanununda personel görevlendirilmesiyle ilgili çeşitli maddelerde düzenleme bulunmaktadır. Bu çalışmamızda özel olarak 2547 sayılı yasanın 38. Maddesi kapsamında yapılan görevlendirmeler ve bu görevlendirmeler sırasında öğretim elemanlarının döner sermaye ödemesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususunu açıklamaya çalışacağız.

Bildiğiniz üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun “Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme” başlıklı 38. Maddesinde; (1) Madde 38 – (Değişik: 29/11/1983 - KHK - 243/46 md.) (Değişik birinci fıkra: 21/1/2010-5947/4 md.) Öğretim elemanları; ilgili kurumların talebi ve kendisinin muvafakati, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek kaydıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilenlerin, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer ödemeler ile öteki hakları devam eder. Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda görevlendirilenler hariç olmak üzere bu fıkra uyarınca görevlendirilenler döner sermayeden yararlanamaz.

….

” Hükmü yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in;

“Amaç ve Kapsam” başlıklı 1. maddesinde; “Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarının döner sermaye faaliyetleri çerçevesinde; hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak yapılacak ek ödeme oranları ile bu ödemelerin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.”

“Görevlendirilen personele yapılacak ek ödeme” başlıklı 7. Maddesinde; “…

(2) Yükseköğretim Kurulu, bağlı birimleri ve Üniversitelerarası Kurul ile Adli Tıp Kurumunda, Kanunun 38 inci maddesi uyarınca görevlendirilenler ile bir takvim yılı içinde toplam üç aya kadar Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca belirtilen amaçlarla görevlendirilenlere,  birim veya alt birim ortalaması esas alınarak aktif çalışılan gün katsayısı tam dikkate alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Ancak, 39 uncu maddede belirtilen görevlendirmelerden kongre, konferans ve seminerlere, bildirisiz katılımlarda  (davetli konuşmacı ve oturum başkanlıkları hariç) bu süre takvim yılı içinde toplam 10 iş günü geçemez

…” hükümleri yer almaktadır.

                Bu madde kapsamında bir öğretim elemanının kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevlendirilebilmesinin; ilgili kurumun talebi ve öğretim elemanının muvafakatiyle birlikte, üniversite yönetim kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı şartına bağlandığı görülmüştür. Dolayısıyla bu şartlardan birisinin bulunmaması halinde ilgili kişinin 38. Madde kapsamında görevlendirilmesi mümkün gözükmemektedir. Maddede kişinin aylık ve diğer özlük hakları ile ilgili hükme de yer verilmiş olmakla birlikte burada sadece döner sermaye ödemesi ele alınacaktır.

Kanunun 38. Maddesi kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarından döner sermaye alabilecek olanlar ilgili maddede;

1-Yükseköğretim Kurulu ve bağlı birimler

2-Üniversitelerarası Kurul

3- Adli Tıp Kurumunda

görevlendirilenler olarak sayılmıştır.

Yükseköğretim Kanunu’nun 38. maddesi hükmü bir öğretim elemanının kendi kurumunda çalışmaması halinde döner sermaye ödemesinden tam olarak faydalanabileceği duruma ilişkin düzenleme yapmıştır. Maddede sayılı kurumlarda görev yapan öğretim elemanları kendi kurumlarından döner sermaye ödemelerini tam olarak alabileceklerdir. Bu kurumlar dışında görevlendirilen personelin ise kendi kurumundan tam olarak döner sermaye alması mümkün gözükmemektedir.

Öğretim elemanının hem kendi kurumunda hem de 38. Madde kapsamında görevlendirildiği kurumda çalışması halinde döner sermayeden yararlanıp yararlanamayacağı hususu da karşılaşılan sorunlardan birisidir. Örneğin, 38. Madde kapsamında yapılan görevlendirme gereği haftanın 3 günü başka bir kamu kurum ya da kuruluşunda görevli öğretim elemanına döner sermaye ödenecek midir? Ödenecekse ilgilinin alması gereken tutarın hesaplaması nasıl yapılacaktır? Bu konuda çeşitli risklerle karşılaşma ihtimali bulunmaktadır. Öğretim görevlisine kurumunca hiç ödeme yapılmaması döner sermaye gelirlerine katkı sağlayan kişinin söz konusu ödemeden yararlanmamasına yol açarken, tam olarak hesaplanması ise çalışmadığı ve katkı sağlamadığı halde ilgili dönemde elde edilen gelirden yararlanmasına yol açacaktır.

Bu hususta, Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in yukarıda yer alan hükümlerinden kişinin döner sermaye ödemesinin tüm unsurlarından yararlabileceği (A,B,C,D ve E puanları) anlaşılmaktadır. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken husus kişinin A puanını hesaplarken aktif çalışılan gün katsayısının düzgün hesaplanmasıdır.  Şöyle ki, çalışılan gün sayısının aylık gün sayısına bölünmesi bize aktif çalışılan gün katsayısını vermektedir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da asgari ek ödeme tutarıdır.  Aktif çalışılan gün katsayısının asgari ek ödeme oranıyla çarpımının kişinin matrahına uygulanması sonucu asgari ek ödeme tutarının hesaplanması gerekmektedir. (asgari ek ödeme tutarı={(asgari ek ödeme oranı*aktif çalışılan gün katsayısı)*matrah)

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022, 14:52
YORUM EKLE