Vekalet görevi yürütenler makam tazminatı alabilir mi?

makam tazminatı alan bir kadroya vekalet eden memurlara makam tazminatı ödemesi yapılabilir mi? vekalette makam tazminatı ödemesi

Vekalet görevi yürütenler makam tazminatı alabilir mi?

Vekalet görevi yürütenler makam tazminatı alabilir mi?

Memurların vekalet etmiş olduğu kadroya atamak için aranan şartları taşımaları halinde vekalet aylığı ve zam tazminat farkını almaları mümkündür.Memurun vekalet etmiş olduğu kadro makam tazminatı ödenmesi öngörülen bir kadro ise bu kişilere makam tazminatınında ödenip ödenmeyeceğini açıklamaya çalışalım

657 sayılı Kanununun ek madde 26 başlıklı bölümünde " ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hâkimlik tazminatı ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

İlgili madde de yapılan düzenlemeye göre Makam Tazminatı ödemeleri ile ilgili olarak aşağıda başlıklar halinde sayılan durumlar geçerlidir.

- 657 sayılı Kanun’a ekli IV Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde düzenlenmiştir.
- Cetveldeki gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ödenir.

- Makam Tazminatı Ödemelerinde Sadece Damga Vergisi kesilir.
-Hak kazanılması ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
- Bu tazminattan faydalananlara ayrıca Yüksek Hâkimlik Tazminatı ödenmez.

657 sayılı kanununun Ek 26 maddesinde makam tazminatının vekalet durumunda ödenip ödenemeyeceğine ilişkin olarak bir düzenleme yer almamaktadır.Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan bir Danıştay Kararında vekaleten görev yürüten kişilere makam tazminatı ödenmeyeceği yönünde karar verilmiştir.

Danıştay 11. Dairesinin E: 2004/3562, K: 2006/4996 sayılı kararında; “…Personel hukukunda kadro, kamu hizmeti yapan kurumların örgütünü, kamu personelinin örgüt içindeki görevlerini, yetki ve sorumluluklarını ve özlük haklarını gösteren ve düzenleyen bir kavramdır. Memur güvenliğinin önemli bir unsuru olan kadro kavramı kişilerden ayrılmakla birlikte, doğrudan hizmetlere bağlanmıştır. Böylece her kurumda yürütülen hizmetlerin ve hizmetleri gören personelin özlük hakları atandıkları kadrolarla belirlenmiştir. Buna göre, 657 sayılı Yasanın oluşturduğu personel rejiminde memurların görev ve yetkileri ile aylık ve ödenekleri doğrudan doğruya işgal ettikleri kadrolarla ilgili olup, bir görevin vekaleten yürütülmesi halinde ise talep edilecek mali haklar 657 sayılı Yasanın 175. maddesinde düzenlenmiştir. Öte yandan gerek anılan maddede gerekse ek 26. Maddede Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde unvanları yazılı görevleri vekaleten yürütenlere de makam tazminatı ödeneceği yolunda bir düzenleme yer almamıştır.

Bu durumda, … görevini vekaleten yürüten davacının yukarıda açıklanan kanun hükmü uyarınca makam ve görev tazminatına hak kazanabilmesi için makam tazminatı alınmasını gerektiren görev unvanını almış olması diğer bir deyişle kadroya asaleten atanmış bulunması gerekmekte olup, davacıya makam ve görev tazminatı ödenmemesi yolundaki işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığından işlemin iptali ve hesaplanacak makam ve görev tazminatı tutarının tazminine hükmeden mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir…” denilmiştir.

Devlet Personel Başkanlığınca verilen  17.03.2017 tarih ve 1630 sayılı görüş ile 17.01.2017 tarih ve 305 sayılı görüşlerde Danıştay Başkanlığı görüşüne paraleldir.

YORUM EKLE