Vekalet eden memur ek ödemeden faydalanabilir mi?

Vekalet eden memur ek ödemeden faydalanabilir mi?

Vekalet eden memur ek ödemeden faydalanabilir mi?

Vekalet eden memur ek ödemeden faydalanabilir mi?


Kamu görevinin asil olarak kadroya atanan memurlar tarafından yürütülmesi esas olmakla birlikte kurumların kadrolarında geçici veya sürekli boşalmalar olmaktadır. Memurların sürekli veya geçici sürelerde görevlerinden ayrıldıkları dönemlerde yerlerine kurum içinden veya dışından vekaleten görevlendirmeler yapılır. Vekalet görevi kamu hizmetlerinin sürekliliği ilkesinin bir gereğidir.

Vekaleten bir kadroya  atanan memurlara vekalet aylığı ile  zam tazminat farkı ödenmesine daha önce değinmiştik. Vekaletle ilgili önem arz eden diğer bir husus ise vekalet eden personele ek ödeme ödenip ödenmeyeceğidir.

Ek ödeme, en yüksek devlet memuru aylığına (8000 Ek Gösterge+1500 Aylık Gösterge Rakamı=9.500) memurun kadro ve görev unvanına göre belirlenmiş olan oranın uygulanması suretiyle hesaplanan tutardır.

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.  Memura yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Ek ödemeye aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağına göre, bir kadroya vekalet edenlerin vekalet edilen kadroya ait ek ödemeden faydalanabilmesi mümkündür. Vekalet edenlerin ek ödemeden faydalanabilmesi için aşağıdaki şartları taşımalıdır.


1-Vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması gerekir.

2-Vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi gerekir.

3-Vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması gerekir.

Bu şartları yerine getirenlere vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemeden faydalanma hakkı verilmiştir. Memurun asli kadrosuna ait ek ödeme ile vekalet ettiği kadroya ait ek ödeme arasındaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.

Ücret ve tazminatları 375 sayılı KHK'nın ek 10 uncu maddesine göre ödenenlere, 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ek ödeme yapılmaz.

Açıktan vekil olarak atananlara da ek ödeme yapılmaz.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif  link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2019, 08:15
YORUM EKLE