Üst öğrenimi bitirenlerin tazminatı hk. Danıştay kararı

davacının mezunu olduğu lisans programının, mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu belirtilmişse de, davacının mezuniyetinin dava konusu işlem

Üst öğrenimi bitirenlerin tazminatı hk. Danıştay kararı

davacının mezunu olduğu lisans programının, mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu belirtilmişse de, davacının mezuniyetinin dava konusu işlem tarihi itibarıyla denkliğinin sağlanmadığ

Üst öğrenimi bitirenlerin tazminatı hk. Danıştay kararı

Üst öğrenimi bitirenlerin tazminatı hk. Danıştay kararı 

Danıştay İDDK tarafından verilen kararda  "Bu durumda, Danıştay Onbirinci Dairesinin bozma kararı üzerine Mahkemece verilen ara kararına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurulca verilen cevapta, davacının mezunu olduğu lisans programının, mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu belirtilmişse de, davacının mezuniyetinin dava konusu işlem tarihi itibarıyla denkliğinin sağlanmadığı, dolayısıyla yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararının 4/1-(e) maddesi uyarınca kariyeri esas alınarak mühendislere ödenen zam ve tazminatlardan yararlanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

ESAS NO: 2020/1618

KARAR NO: 2021/1245

KARAR TARİHİ: 17/06/2021

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Vergi Dairesi Başkanlığı

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU : . İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Vergi Dairesi Başkanlığı emrinde teknisyen olarak görev yapan davacının, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programını bitirmiş olması nedeniyle mühendislere ödenen tüm haklar ve özel hizmet tazminatlarından yararlandırılması yolunda yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların idareye başvuru tarihi olan 10/09/2009 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Uyuşmalık konusu olayda, davacının . Vergi Dairesi Başkanlığında teknisyen kadrosunda görev yaptığı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programını bitirdiğinden bahisle mühendislere ödenen tüm haklar ile özel hizmet tazminatından faydalanmak istemiyle davalı idareye başvuru yaptığı ancak mühendis kadrosunda görev yapmadığının açık olduğu,

Öte yandan, tüm hak ve tazminatların, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki ve sorumluluğunun karşılığı olduğu, yetki ve sorumluluğun ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılacağı,

Bu durumda, devlet memurlarının fiilen görev yaptıkları kadro unvanları için Kanun'da öngörülen parasal haklardan ve tazminatlardan yararlanacakları, ayrıca kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı veya o kadroya intibakının yapılamadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak mühendislere ödenen parasal haklardan yararlanamayacakları açık olduğundan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Daire kararının özeti:

Danıştay Onbirinci Dairesinin 17/04/2018 tarih ve E:2015/334, K:2018/2070 sayılı kararıyla;

657 sayılı Kanun'un 152. maddesi uyarınca 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b ) bendinde; "I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri esas alınır" kuralına yer verildiği,

Yine Kararın 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde de, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceğinin öngörüldüğü,

Yukarıda yer alan mevzuatın birlikte değerlendirilmesinden, Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personele, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinde düzenlenen zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının bitirdikleri üst öğrenime göre ödenebilmesi için, üst öğreniminin hizmet sınıfı ve mesleğiyle ilgili olması gerektiği,

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendinde, ''Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.'' kuralına yer verildiği, buna göre, mezun olunan yüksek öğrenim programının hangilerinin Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanlar için üst öğrenim sayılacağı konusunda Yükseköğretim Kurulunca alınan kararların dikkate alınması gerektiği,

Dosyanın incelenmesinden; Teknik Hizmetler Sınıfında görevli teknisyen olan davacının, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mühendis unvanı ile mezun olduğu, bu nedenle mühendislere ödenen tüm haklar ve özel hizmet tazminatlarından yararlandırılması yönünde yaptığı başvurusunda, mühendis unvanı için öngörülen zam ve tazminatları talep ettiği,

657 sayılı Kanun'un 152. maddesinin uyarınca hazırlanan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4/1-(e) maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, Mahkeme tarafından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından davacının bitirdiği Bilgisayar Mühendisliği programının, Teknik Hizmetler Sınıfında görevli teknisyen için üst öğrenim sayılıp sayılmayacağına, dolayısıyla bu bölümün teknisyenlik mesleki üst öğrenimi olup olmadığının tespit edilerek karar vermesi gerektiği,

Bu durumda, yukarıda yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde, davacının mezun olduğu Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi programın dava konusu işlem tarihi itibarıyla mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olup olmadığı hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından sorularak karar verilmemesi yönüyle İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediği sonucuna varılarak . İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi ısrar kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

Uyuşmalık konusu olayda, işlem tarihi itibarıyla . Vergi Dairesi Başkanlığında teknisyen kadrosunda görev yapan davacının, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programını bitirdiğinden bahisle mühendislere ödenen tüm haklar ile özel hizmet tazminatından faydalanmak istemiyle davalı idareye başvuru yaptığı, ancak mühendis kadrosunda görev yapmadığının açık olduğu, diğer taraftan Mahkemece verilen ara kararı ile Danıştay bozma kararı gerekçesinde belirtilen "davacının mezun olduğu Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının dava konusu işlem tarihi itibariyle mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olup olmadığı" hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından sorulduğu, ara karara cevaben dosyaya sunulan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının . tarih ve E.. sayılı yazısı ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının . tarih ve E.. sayılı yazısı ve ekleri incelendiğinde, Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun . tarih ve. sayılı toplantısında alınan karar uyarınca teknisyenlik kadrosu için Bilgisayar Mühendisliği lisans programının davacının daha önce bitirmiş olduğu Elektronik ön lisans programının bir üst öğrenimi sayıldığına karar verildiği,

Öte yandan; tüm hak ve tazminatların, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki ve sorumluluğunun karşılığı olduğu, yetki ve sorumluluğun ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılacağı,

Bu durumda; uyuşmazlığın davacının bitirdiği lisans programının üst öğrenim intibakı olarak değerlendirilmesi talebinin reddine ilişkin olmadığı, uyuşmazlığın esasında davacının bulunduğu teknisyen kadrosunda iken mühendis kadrosunda bulunan mühendislere ödenen tüm hak ve tazminatlardan yararlandırılması istemine ilişkin olduğu, devlet memurlarının fiilen görev yaptıkları kadro unvanları için Kanun'da öngörülen parasal haklardan ve tazminatlardan yararlanacakları, ayrıca kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı veya o kadroya intibakı yapılmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak mühendislik kadrosunda görev yapan mühendislere ödenen parasal haklardan yararlanamayacakları, buna göre davacının bitirmiş olduğu bilgisayar mühendisliği lisans programı için ancak bulunduğu teknisyenlik kadrosunda görev yapan mühendislere ödenen haklardan yararlanabilecekleri, buna karşın mühendislik kadrosunda görev yapan mühendislere ödenen parasal haklardan yararlanamayacakları açık olduğundan, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesi eklenmek suretiyle davanın reddi yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, Devlet memurluğunda teknisyen kadrosunda lise mezunu teknisyen, meslek yüksekokulu mezunu teknisyen ve mühendislik mezunu teknisyen olmak üzere üç grup teknisyenin çalıştığı, kadrosu teknisyen olup, eğitim durumu itibarıyla teknisyen, tekniker ve mühendis unvanını almış olanlara, eğitim durumlarına göre farklı maaşlar ödendiği, uygulamanın bu yönde olduğu, bu maaşlardaki farklılığın oluşmasına ek gösterge, yan ödeme zammı ve özel hizmet tazminatı kalemlerinin etki ettiği, davanın, tarafına ödenen fark ödemelerinde yapılan eksik ödemeler için devam ettiği, halen . Vergi Dairesi Başkanlığında teknisyen kadrosunda görev yapan mühendislik mezunu ve ön lisans mezunu teknisyenlere farklı ödemenin yapıldığı, işlemin hukuka aykırı olduğu, kararın bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile . İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı, . Vergi Dairesi Başkanlığı emrinde elektronik bölümü mezunu teknisyen olarak görev yapmaktadır.

08/09/2009 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans programından mezun olmuştur.

10/09/2009 tarihli dilekçe ile davalı idareye mezuniyeti nedeniyle intibak işlemlerinin yapılması yolunda bir başvuruda bulunmuş, 27/07/2010 tarihli dava konusu işlemle, ilgili fakülteye kayıt yaptırdığı 2006 yılı için ÖSS minimum puanı alma şartını sağlamadığından bahisle talebinin reddi üzerine temyizen bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 33. maddesinde, "Kadrosuz memur çalıştırılamaz." hükmüne, 146. maddesinin dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan halinde, "Bu Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlardaki hükümlere tabidir. Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu Kanunla sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz..." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Kanun'un, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesi ile zam ve tazminatlar başlığı altında yeniden düzenlenen, 152. maddesinin (II) tazminatlar başlıklı fıkrasında görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar göz önüne alınarak bu Kanun'da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının; (c) Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda görev yapanlardan, (1) dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim veren okul mezunları için % 168'ine kadar, bu nispetleri aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas ölçü ve nispetler dahilinde özel hizmet tazminatı ödeneceği ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı, "III-Ortak Hükümler" başlıklı kısmında ise, bu zam ve tazminatların, hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esaslarının, ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe gireceği hükme bağlanmıştır.

657 sayılı Kanun'un 152. maddesi uyarınca 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 3. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b ) bendinde; "I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri esas alınır." kuralına, 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde de, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

657 sayılı Kanun'un 152. maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın yukarıda metnine yer verilen 4. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde, teknik hizmetler sınıfında görev yapanlara ödenecek zam ve tazminatlarda kariyerlerinin esas alınması için gereken şartın "bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmek" olduğu görülmektedir.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının üniversite sınavına girmeksizin Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programına üniversitenin kabulü ile 2006 yılında kayıt yaptırdığı, mezun olduğu 08/09/2009 tarihinden sonra 10/09/2009 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurarak intibak işlemlerinin yapılmasını talep ettiği, davalı idarece Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan yazışma sonunda diploma denkliğinin sağlanması durumunda mühendisler için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlandırılması gerektiğinin bildirildiği, bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile yapılan yazışmaya verilen. tarih ve . sayılı cevabi yazıda, "14/05/2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi uzaktan eğitim (Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri) lisans programlarının 2009 ÖSYS Kılavuzunda yer almasına ve bu programda öğrenim görecek öğrencilerin ÖSYM tarafından yerleştirilmesine, bu programlarda halen öğrenim gören ve mezun olan T.C. uyruklu öğrencilerden Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında ilgili alan türünde ÖSYS Kılavuzunda ilan edilen ÖSS puanını alarak kayıt yaptırmış olmaları, bu programlara Dikey Geçiş Sınavına veya ÖSYS'ye girmiş olmaları ve ilgili alan türünde ÖSS ve DGS minimum puanı alarak kayıt yaptırmış olmaları şartı aranarak tanınmasına karar verildiği, davacının ise 1993 yılında aldığı ÖSYS puanının 132,807 olduğu, söz konusu kararda belirtilen 2006 ÖSS minimum puan alma şartını sağlamadığı"nın belirtildiği, bunun üzerine diploma denkliğinin sağlanmadığından bahisle. tarih ve . sayılı dava konusu işlemle davacının talebinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Danıştay Onbirinci Dairesinin bozma kararı üzerine Mahkemece verilen ara kararına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Üniversitelerarası Kurulca verilen cevapta, davacının mezunu olduğu lisans programının, mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu belirtilmişse de, davacının mezuniyetinin dava konusu işlem tarihi itibarıyla denkliğinin sağlanmadığı, dolayısıyla yukarıda anılan Bakanlar Kurulu Kararının 4/1-(e) maddesi uyarınca kariyeri esas alınarak mühendislere ödenen zam ve tazminatlardan yararlanmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu nedenle, davacının mühendislere ödenen zam ve tazminatlardan yararlanma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, İdare Mahkemesince verilen davanın reddi yolundaki ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin . İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/06/2021 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY

X-. Vergi Dairesi Başkanlığı emrinde teknisyen olarak görev yapan davacının, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programını bitirmiş olması nedeniyle, intibak işlemlerinin yapılması istemiyle yaptığı 10/09/2009 tarihli başvurusu üzerine, davalı idarece, mühendislere sağlanan tüm haklar ile özel hizmet tazminatından faydalanma hakkı yönünden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, 2006 yılı minimum ÖSS puanını sağlamadığından bahisle tesis edilen 27/07/2010 tarih ve 16864 sayılı işlemin iptaline,10/09/2009 tarihinden itibaren ödenmeyen tüm mali ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacı Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programından 08/09/2009 tarihinde mezun olduktan sonra 10/09/2009 tarihli dilekçesiyle davalı idareye başvurduğu, başvuru dilekçesinde lisans mezuniyetinden bahisle "intibak işlemlerinin yapılması" isteminden ibaret olduğu, belirtilen başvuru üzerine tesis edildiğini ileri sürdüğü davacının başvurusundan yaklaşık onbuçuk ay sonraki bir tarihe tekabül eden . tarih ve . sayılı (dava konusu) işlemde ilgi tutulan (ilgi-a) İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü nın davacının başvuru dilekçesindeki tarihten yaklaşık üç ay sonraki bir tarih olan 09/12/2009 tarihini taşıdığı ve bu yazının dava dosyası muhteviyatında bulunmadığı, dava konusu edilen işlemde davacıya ait başvuru dilekçesinin sözü edilen yazı ekinde gönderildiği ve içeriğindeki talebin mühendislere ödenen tüm haklardan ve özel hizmet tazminatından yararlanmaya yönelik olduğunun belirtildiği, oysa davacının 10/09/2009 tarihli başvuru dilekçesindeki talebin üst öğrenim nedeniyle intibak işlemlerinin yapılması istemini içerdiği, dava dilekçesinin "Davanın Konusu" bölümünde, çeşitli yazışmalardan sonra . tarih ve . sayılı işlemin tesis edildiği bilgisine yer verildiği, dilekçenin "Açıklamalar" kısmında ise "özlük haklarına ilişkin alacakların hesaplanmasında mezun olduğu okulun dikkate alınması ve ona göre işlem yapılması gerektiği" talebine yer verildiğinin belirtildiği, nihayet dava dilekçesinin hem "Davanın Konusu" hem de "Netice ve Talep" bölümlerinde, tarih ve sayısı belirtilen işlemin iptaline ve 10/09/2009 tarihinden itibaren ödenmeyen tüm mali ve özlük haklarının yasal faiziyle birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemine yer verildiği, intibakının yapılması istemiyle yaptığı başvuruyla ilgili bir talepten bahsedilmediği görülmektedir.

Bu durumda; davacının intibakının yapılması talepli dilekçesi dava dosyasında mevcut olmakla birlikte, gerek dava dilekçesi içeriğinde yer verilen anlatımlardan gerekse iptal istemine konu edilen idari işlemden ve bu işlemde ilgi tutulan yazılardan davacının 10/09/2009 tarihli başvurusundan sonra başka ya da yeni bir başvuruda bulunup bulunmadığının açıkca anlaşılmadığı, zira dava konusu edilen işlemde ilgi-a olarak gösterilen iç yazışma belgesi mahiyetindeki yazının tarihinin davacının başvurusundan yaklaşık ikibuçuk ay sonraki bir tarihe ait olduğu ve dava konusu işlemdeki talebin de başvuru dilekçesindeki gibi nitelendirilmediği, bu itibarla davacının talebi konusunda bir muğlaklık bulunduğu, davacının talebi noktasındaki bu tereddütlü durumun giderilebilmesi için iptali talep edilen işlemde ilgi-a olarak gösterilen İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü'nün. tarih ve . sayılı ile ekindeki belgelerin getirtilmesi (çünkü davacının başvuru dilekçesinin, tarih ve sayısı belirtilen yazı ekinde. Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'ne gönderildiği anlaşılmaktadır) ve davacının talebinin bu belgeler çerçevesinde intibak istemine mi, mühendislere ödenen zam ve tazminatlardan yararlanmak talebine mi ya da teknisyen kadrosunda görev yapan mühendislik lisans programı mezunlarına ödenecek zam ve tazminatlardan yararlanmak talebine mi ilişkin olduğu hususu şüpheye yer bırakmayacak şekilde netleştirilerek bir karar verilmesi gerektiğinden, bu hususta bir irdeleme yapılmadan verilen İdare Mahkemesi kararının eksik inceleme nedeniyle bozulmasına karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

KARŞI OY

XX- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; . İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının usul ve hukuka uygun olduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu ısrar kararının onanması gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

YORUM EKLE