Puantaj cetveli olmadan arazi tazminatı ödenmeyeceği

Puantaj cetveli olmadan arazi tazminatı ödenmeyeceği

Puantaj cetveli olmadan arazi tazminatı ödenmeyeceği

Puantaj cetveli olmadan arazi tazminatı ödenmeyeceği

Sayıştay 4. Dairesi, teknik hizmetler sınıfındaki personele, ayrıntılı iş programı ve puantaj cetveli düzenlenmeden arazi tazminatı ödenmesini mevzuata aykırı buldu. 

Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2019
Dairesi 4
Karar No 262
İlam No 71
Tutanak Tarihi 27.4.2021
Kararın Konusu Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar


ARAZİ TAZMİNATI

… Belediyesinde görev yapan teknik hizmetler sınıfındaki personele, ayrıntılı iş programı ve puantaj cetveli düzenlenmeden arazi tazminatı ödenmesi hususunun sorgu konusu edildiği görülmüştür.

2006/10344 Karar Sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın II Sayılı Cetvelin (Özel Hizmet Tazminatı) Teknik Hizmetler bölümünde;

“6- Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

a) 1/a, b ve e sıralarında sayılanlara : 3,0

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara : 2,0

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara : 1,2

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.

Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,

a) 1/a, b ve e sıralarında sayılanlara : 60

b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara : 40

c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara : 24

oranlarını aşamaz.” denilmektedir.

Yukarıda anılan hükme istinaden teknik hizmetler sınıfındaki personele arazi tazminatı ödenmekte olup, arazi tazminatı ödenmesinin temel şartlarından birisi arazide fiilen görev yapılmasıdır. Bu durum 2006/10344 Karar’da da “Ödemeler görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.” şeklinde ifade edilmektedir. Görevin fiilen yerine getirilmesinin temini açısından da söz konusu Karar’a göre “Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir.” denilmektedir. Bu nedenle arazi tazminatı ödemesinin, görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra yapılması ve bu amaçla hangi personelin hangi iş programında ve mahallerde çalışacağının üç aylık dönem başlarında belirlenmesi gerekmektedir.

60 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise;

“6- II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6’ncı sırasında, teknik hizmetler sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için %3, %2 ve %1,2 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün 1 ila 4’üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı yeterli olacaktır.

Bu ödeme ilgililerin kadroları esas alınarak görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacaktır. Söz konusu listeler programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacak, muhtemel işler söz konusu listelerde yer almayacaktır.

İlgili birim amirlerince hazırlanan listelerde yer almamakla birlikte, yukarıda belirtilen açık çalışma mahallerinde fiilen çalıştığını tevsik edenlere, birim amirlerinin onayı ile söz konusu ödeme yapılabilecektir.

Birim amirleri, iş programlarını ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerindeki büro içi ve büro dışı çalışmalarını dikkate alarak her üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçireceklerdir. Birim amirlerince düzenlenecek listelerde personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işler ayrıntılı olarak yer alacaktır.

Üç aylık görevlendirme listeleri hazırlanırken önceki dönemler ve önceki yıllardaki iş programları ile personelin çalışma mahalleri göz önünde bulundurulacaktır.” denilmektedir.

Benzer şekilde 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğine göre de arazi tazminatı ödenebilmesi için; personelin açık çalışma mahallerinde görev bazında isim isim görevlendirilmiş olması, söz konusu görevlendirmelere ilişkin görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibraz edilmiş olması, listelerin muhtemel işler üzerinden değil programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanması ve listeler hazırlanırken iş programlarının ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerdeki büro içi ve büro dışı çalışmalarının dikkate alarak her üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçirilmesi,

Ayrıca, 3 (üç) aylık dönemlerin sonunda da fiilen yapılan çalışmaları gösterir cetvellerin düzenlenmesi, gerekmektedir.

Her kadar yapılan incelemede, … Belediyesinde görev yapan teknik hizmetler sınıfındaki personele, personelin arazide yapmış olduğu işlere ilişkin her hangi bir iş programı veya yapılan işlerin ayrıntılı olarak yer aldığı listeler olmadan ve ödeme yapılan personel için her hangi bir puantaj cetveli düzenlenmeden arazi tazminatı ödemesi yapılmışsa da, gerek … Müdürlüğünde gerekse … Müdürlüğünde çalışan tüm teknik personelin bu görevlerini yerine getirebilmeleri için fiilen arazi çalışması yapmaları gerektiği anlaşıldığından, … Müdürlüğü ile … Müdürlüğünde çalışan personele arazi tazminatı olarak ödenen … TL’lik harcamanın kamu zararı oluşturmadığına ve bu tutar için ilişilecek bir husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,

Oy birliğiyle,

Karar verildi.
 

YORUM EKLE