Memurun Yabancı Dil Tazminatı Hakkında Merak Edilenler?

Yabancı Dil Tazminatı Bilindiği

Memurun Yabancı Dil Tazminatı Hakkında Merak Edilenler?

Yabancı Dil Tazminatı


Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilere bildikleri yabancı dillere göre belli oranlarda yabancı dil tazminatı ödenmektedir.Bu yazımızda yabancı dil tazminatına ilişkin merak edilen konuları başlıklar halinde açıklamaya çalışacağız.



Yabancı Dil Tazminatı Kimlere Ödenir?


Yabancı Dil Tazminatının kimlere ödeneceğine ilişkin düzenleme asıl olarak 375 sayılı kanun hükmünde kararname ile yapılmış daha sonra yayımlanan  yabancı dil tazminatı miktarlarının tespitine ilişkin esaslar ve  yabancı dil tazminatı yönetmeliğinde yabancı dil tazminatının kimlere ödeneceği hususlarında açıklamalar yapılmıştır.İlgili mevzuat hükümlerine göre yabancı dil tazminatı alacak olan kişiler "Kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dahil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personelden yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına girecekleri kapsar." şeklinde tanımlanmıştır.İlgili mevzuat hükmünde sayılan personel kanunlarına tabi kurumlarda görev yapan personeller  yabancı dil tazminatından yararlanabilirler.



Yabancı Dil Tazminatından Yararlanmak İçin Hangi Sınava Girilmeli?


04/01/2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte; yönetmeliğinin amacının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen kapsama dahil personele, tazminat ödenecek yabancı dillerin tespiti ve yabancı dil sınavlarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları düzenlemek olduğu belirtilmiş olup, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacağı hüküm altına alınmıştır.


375 sayılı KHK kapsamında çıkarılan söz konusu Yönetmelik, yabancı dil tazminatından faydalanabilmek için ilgili kamu personelinin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından puan alması gerektiğini hüküm altına alması sebebiyle Yabancı Dil Sınavı (YDS) haricindeki TOEFL, YÖK DİL,TIP DİL ve benzeri sınavlardan alınan puanlar sebebiyle yabancı dil tazminatı ödenmesi mümkün değildir.



Yabanci Dil Tazminat Puanları ve Yabancı Dil Tazminat Oranları Nedir?


Yabanci Dil Tazminat Puanları ve Yabancı Dil Tazminat Oranlarına ilişkin düzenlemede yukarıda başlıklar halinde saymış olduğumuz mevzuatlarda düzenlenmiştir.İlgili mevzuat hükümlerine göre hangi puana hangi oranda ödeme yapılacağı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.Tabloda da görüleceği üzere yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel ile yabancı dil bilgisinden yararlanılmayan personellerin yabancı dil tazminat oranları farklılık göstermektedir.Yabancı dil tazminatının miktarlarına ilişkin esaslarda yer alan


"Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir." hükmüne göre yabancı dil bilgisinden yararlanılanlara daha fazla tazminat ödeme imkanı getirilmiştir.


[su_table]


Yabanci Dil Tazminat Puanları ve Yabancı Dil Tazminat Oranları







































Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılan Personel 
Yabancı Dil A Düzeyi 96-100 A Düzeyi 90-95 B Düzeyi 80-89  C Düzeyi 70-79
Tazminat Ödenen

Tüm Diller
1200 Puan 900 Puan 600 Puan 300 Puan
Kurumlarınca Yabancı Dil Bilgisinden Yararlanılmayan Personel
Tazminat Ödenen

Tüm Diller
A Düzeyi 96-100 A Düzeyi 90-95 B Düzeyi 80-89  C Düzeyi 70-79
750 Puan 750 Puan 500 Puan 250 Puan

[/su_table]



Yabancı Dil Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır ?


Yabancı dil tazminat hesaplaması yabancı dil tazminatı alacak olan personelin  YDS sınavından almış olduğu dil puanına karşılık gelen oran  üzerinden yabancı dil bilgisinden yararlanılıp yararlanılmadığı hususlarıda dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.Yukarıdaki tablomuzda yer alan puanlar yabancı dil tazminatının ödeneceği dönemdeki memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak olan tutardan damga vergisinin düşülmesi ile memurun alacağı yabancı dil tazminat tutarına ulaşılır.



Yabancı Dil Tazminatı Ne Kadardır?


Yabancı Dil tazminatı alacak olan personellere 2017 Temmuz ayı itibariyle ödenecek tutarlar aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.



2019 Temmuz-Aralık Yabancı Dil Tazminat Tutarları















































2019 Temmuz

Ayında

Kurumlarınca

Yabancı

Dil Bilgisinden

Yararlanılan

Personel İçin 

Ödeme Tutarları
Yabancı Dil A Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

96-100

1200 Gösterge 
A Düzeyi 

Yabancı Dil Tazminat Tutar

90-95

900 Gösterge 
B Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar

80-89

600

Gösterge 
C Düzeyi 

Yabancı Dil Tazminat Tutar

70-79

300

Gösterge 
Tazminat Ödenen

Tüm Diller
 166,15- TL  124,61-TL 83,08- TL 41,54 TL
2019 Temmuz
Kurumlarınca
 

Yabancı Dil Bilgisinden

Yararlanılmayan

Personel İçin 

Ödeme Tutarları
Tazminat Ödenen

Tüm

Diller
A Düzeyi

Yabancı

Dil Tazminat Tutar 

96-100

750

Gösterge 
A Düzeyi

Yabancı

Dil Tazminat Tutar 

90-95

750

Gösterge 
B Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

80-89

500

Gösterge 
 C Düzeyi

Yabancı Dil Tazminat Tutar 

70-79

250

Gösterge 
 103,84- TL 103,84- TL 69,23- TL 34,61-TL



 Hesaplanan tutardan ‰ 7,59 oranında Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır.


Yabancı Dil Tazminatı Kaç Yıl Geçerli ?


Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.



Hangi Diller İçin Yabancı Dil Tazminatı Alınabilir ?


Yabancı Dil Tazminatı alabilmek için Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olanlar sayılan bu diller için yabancı dil tazminatı alabilirler.



E- YDS den Alınan Puanlarla Yabancı Dil Tazminatı Alınabilir mi?

ÖSYM başkanlığınca düzenlenen E YDS sınavına ilişkin klavuzda “4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılacak olan e-YDS, aynı Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile eşdeğerdir. e-YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklar, YDS’ye giren adayların kazanmış oldukları haklarla aynıdır.” açıklaması yer almaktadır.


E Yds sınav klavuzunda yer alan hüküm doğrultusunda E YDS sınavına girip yeterli puanı alan adaylara    YDS den yeterli puanı alan adaylara tanınan haklar aynen tanındığından, E YDS sınavından alınan puanlarla Yabancı Dil Tazminatı alınması Mümkündür.



Birden Fazla Dil İçin Yabancı Dil Tazminatı Alınabilir mi?

Yukarıda yer vermiş olduğumuz mevzuat hükümlerine göre birden fazla dil için tazminat alınmasında bir engel yoktur.Yabancı dil tazminatı alınacak olan dilin tazminat  verilmesi öngörülen dillerden olması ve YDS den yeterli puan alınması kaydı ile birden fazla dil içinde dil tazminatı alınabilir.


Yabancı Dil Tazminatı Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?


Yabancı dil tazminatı her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak ödenir.İlk defa yabancı dil tazminatı alacak olan memurların yabancı dil tazminat ödemeleri ise sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.


Memur Olmadan Önce Alınan YDS Puanı İle Yabancı Dil Tazminatı Alınabilir mi?


375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yabancı dil seviye tespit sınavlarının geçerliliğinin beş yıl olarak belirlenmesine istinaden memuriyetten önce alınan Yabancı Dil  Sınav sonucunun geçerlilik süresi dolmamak kaydı ile Memuriyetten önce alınan Dil puanı ile memurun Yabancı Dil Tazminatından yararlanması gerekmektedir.


Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com sitesine aittir.Aktif link vermek suretiyle paylaşılabilir.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.


Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2019, 13:45

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.