Memurun vekalette zam ve tazminat farkı nasıl hesaplanır

657 sayılı kanuna göre vekalet görevinde zam tazminat farkı ödeme mevzuat ve vekalet görevinde örnek zam tazminat ödeme örneği, vekalete zam tazminat farkı ödeme gelir vergisi hesaplama

Memurun  vekalette zam ve tazminat farkı nasıl hesaplanır

Memurun  vekalette zam ve tazminat farkı nasıl hesaplanır 

657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

- Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekâlet ettirilenlere;

- Vekâletin, 657 sayılı Kanunun 86. maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

- Vekâletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

- Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dâhil) bir arada taşımaları,

Kaydıyla; vekâlet ettikleri kadro veya görevler için Kararname uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark;  657 sayılı Kanunun 175. maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir

Diğer taraftan vekâlet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenmeyeceği haller de bulunmaktadır.

Bunlar: - Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara

- Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekâlet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

- Vekâletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekâlet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmetiçi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

- Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,

- Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,

- Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüdeki sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç), Vekâlet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmez.

- Bir göreve açıktan vekâlet edenlere, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175. maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekâlet aylığıyla birlikte ödenir.

vekalet görevinde örnek zam tazminat hesaplama 

ÖRNEK 

Kültür ve Turizm Bakanlığında Şube Müdürü kadrosunda görev yapan ve aynı Bakanlık bünyesinde bir Genel Müdürlükte boş bulunan Daire Başkanı kadrosuna vekaleten atanan bir Devlet memuruna, 657 sayılı Kanunun 152. maddesi uyarınca 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın “Vekalet” başlıklı 9. maddesinde belirtilen şartların taşınması halinde, işgal edilen kadro ile vekalet edilen kadroya ilişkin zam ve tazminat farkı ödenecektir. Bu çerçevede, Şube Müdürü kadrosu için anılan Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 25/a sırasından (600) puan iş güçlüğü zammı ile (500) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1100) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 10 uncu Grup 5 inci sırasından % 135 oranında özel hizmet tazminatı, Daire Başkanı kadrosu için, I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 8 inci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (900) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (1700) puan zam ve II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 6 ncı Grubunun 1 inci sırasından %200 oranında özel hizmet tazminatı öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle ödenecek zam ve tazminat farkı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Şube Müdürü (Asli Kadro) Daire Başkanı (Vekalet Edilen Kadro)
Hakedişler
Zam Tutarı 1.100 x 0,03257 = 35,83 1.700 x 0,03257 = 55,37
Özel Hizmet Tazminatı Tutarı 9.500 x 0,102706 x 1,35 = 1.317,20 9.500 x 0,102706 x 2,00 = 1.951,41
Zam ve ÖHT Toplamı 1.353,03 2.006,78
Kesintiler
Damga Vergisi 1.353,03 x 0,00759 = 10,2 2.006,78 x 0,00759 = 15,23
Gelir Vergisi 35,83 x 0,15= 5,37 55,37 x 0,15 = 8,31
Kesinti Toplamı 15,64 23,54
Net Tutar 1.353,03 - 15,64 = 1.337,39 2.006,78 - 23,54 = 1.983,25
Fark 1.983,25 - 1.337,39 = 645,86

Görüleceği üzere, vekil memura, vekalet edilen Daire Başkanı için anılan Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alman zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması nedeniyle, aradaki 645,86 TL’ lik fark, 657 sayılı Kanunun 175. maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapılmasını müteakip ödenecektir.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020, 09:24
YORUM EKLE