Memur Maaş Hesaplama Örneği

5434 sayılı kanuna tabi memurların örnek maaş hesaplama, aylıktan kesme cezasında dikkate alınacak unsurlar, memur maaşında gelir vergisi kesilen ödemeler, memur maaşında damga vergisi kesilen maaş kalemleri

Memur Maaş Hesaplama Örneği

MEMUR MAAŞLARI HESABI

MEMUR MAAŞ HESAPLANMASINA ESAS VERİLER

 • MAAŞ HESAPLAMA ŞEKLİ
 • Maaş Katsayısı 

Yayınlanan güncel katsayı alınacak(BUMKO)

 • Taban Aylık Katsayısı 

Yayınlanan güncel katsayı alınacak (BUMKO)

Yan Ödeme Katsayısı 

Yayınlanan güncel katsayı alınacak(BUMKO)

 • Memur Maaş Bilgileri 

i Hizmet Sınıfı

i    Unvanı

i    Medeni Hali

i    Çocuk Sayısı

i    Kıdem Yılı

i    Derece / Kademe

i Ek Gösterge

i    Rapor

i    Asgari Geçim İndirimi

i    Sakatlık İndirimi

i Personel Hareketleri Onayı

i    Personel Nakil Bildirimi

i    Göreve Başlama Yazısı

i    Aile ve Çocuk Bildirimi

i    Banka Hesap Numarası

i İlk defa işe girişte atama onayı

+   657 sayılı kanunun 169. maddesinde; naklen atamalarda ilgililerin yeni görev yerlerinde

göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren aylığa hak kazanacakları belirtilmiş olup, mehil müddetini kullanmakta iken rapor veya zorunlu nedenlerle yeni görev yerlerinde göreve başlamayanların aylıklarının ve aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlarının, yeni görev yerlerinde ödenmesi ve anılan maddede eski görev yerinden alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmamasının öngörülmüş olması nedeniyle de, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile 217 sayılı KHK'nın 2. maddesinde belirtilen kurumlar arasındaki memur nakillerinde eski kurumlarınca aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlar içinde hesaplaşma yapılmaması gerekmektedir.

GELİRLER 

i    Aylık Tutar

i    Ek Gösterge

i    Taban Aylık

i    Kıdem Aylık

i    Yan Ödeme

i    Ek Ödeme

i Emekli Kes. Karşılığı (%20)

i Artış %100 (Devlet)

i Giriş %25 (Devlet)

i Aile Yardımı

i Çocuk Yardımı

i Sendika Ödeneği

i Özel Hizmet Tazminatı

i Makam Tazminatı

i Temsil / Görev Tazminatı

i Varsa Fark Taz.

KESİNTİLER 

i Gelir Vergisi

i Damga Vergisi

i Emekli Kes. (%20) Devlet

i Emekli Kes. (%16) Kişi

i Artış %100 (Devlet+Kişi)

i Giriş %25 (Devlet+Kişi)

i İcra

 • Nafaka

—        Kefalet

 • Sendika Aidatı
 • Kişi Borcu

GELİRLER

AYLIK TUTARI

+ Gösterge x Maaş Katsayısı

EK GÖSTERGE 

+ Ek Gösterge x Maaş Katsayısı

TABAN AYLIK 

+ Taban Aylık Göstergesi x Taban Aylık Katsayısı

KIDEM AYLIĞI 

+ Hizmet Süresi x 20 x Maaş Katsayısı

YAN ÖDEME 

 • Yan Ödeme Puanı x Yan Ödeme Katsayısı

EK ÖDEME 

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X %EkÖdemeOranı

EMEKLİ KESENEĞİ KARŞILIĞI %20 

 • (Aylık Tutar + Ek Gösterge + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + En Yüksek Devlet Memuru Aylığına Uygulanacak Oran ) x %20

ARTIŞ %100 DEVLET 

 • Yeni (Gösterge + Ek Gösterge) Eski (Gösterge + Ek Gösterge) x Memur Maaş Katsayısı

GİRİŞ %25 DEVLET 

 • Aylık Tutar + Ek Gösterge + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + En Yüksek Devlet Memuru Aylığına Uygulanacak Oran ) x % 25
 • AİLE YARDIMI 
 • Aile Yardımı Oranı (2131 ) x Memur Maaş Katsayısı

ÇOCUK YARDIMI

 • Çocuk Yardımı Oranı (Bir Çocuk İçin 250) x Memur Maaş Katsayısı
 • 06 Yaş Arası Çocuk için Oran 500
 • 25 yaşını dolduran çocuklar için yararlandırılmaz
 • 25 yaşını doldurduğu halde evlenmemiş kız çocukları ile bakıma muhtaç oldukları raporla tespit edilenlere ödeme süresiz olarak devam eder

SENDİKA ÖDENEĞİ 

 • 45,00 TL

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 

- En Yüksek Devlet Memuru Aylığı X % Tazminat

Oranı

MAKAM TAZMİNATI 

 • Makam Tazminatı Puanı x Memur Maaş Katsayısı

TEMSİL GÖREV TAZMİNATI 

 • Temsil / Görev Tazminatı Puanı x Memur Maaş katsayısı

YABANCI DİL TAZMİNATI 

: Y.Dil Tazminat Göstergesi x Aylık Katsayı

KESİNTİLER

GELİR VERGİSİ

(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge Aylığı + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme) - (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) veya SGK %9 +

Genel Sağlık Sigortası Şahıs Primi + Özel Sigorta + Sakatlıkİndirimi) x Vergi Dilimine Göre Belirlenen Vergi Oranı

DAMGA VERGİSİ

[(Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + 657 sayılıKanun 152incimaddeye göre ödenen zam ve tazminatlar + Ek Ödeme + Makam Tazminatı +

Görev Tazminatı +Üniversite Ödeneği+ İdari Görev Ödeneği + Geliştirme Ödeneği + Eğitim Öğretim Ödeneği + Yabancı Dil Tazminatı + Sendika Ödeneği ) ]X Binde 7,59

EMEKLİ KESENEĞİ DEVLET %20 

(Aylık Tutar + Ek Gösterge + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + En Yüksek Devlet Memuru Aylığına Uygulanacak Oran ) x %20

EMEKLİ KESENEĞİ KİŞİ  %16

(Aylık Tutar + Ek Gösterge + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + En Yüksek Devlet Memuru Aylığına Uygulanacak Oran ) x %16                                                                           

  (%40 - %70 - %130)

ARTIŞ %100 DEVLET KİŞİ 

+ Yeni (Gösterge + Ek Gösterge) - Eski (Gösterge + Ek Gösterge) x Memur Maaş

Katsayısı x 2

GİRİŞ %25 DEVLET KİŞİ 

Aylık Tutar + Ek Gösterge + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + En Yüksek Devlet Memuru Aylığına Uygulanacak Oran ) x % 25 x 2                                                                     

(%40 - %70 - %130)

SAĞLIK PRİMİ DEVLET KATKISI : [Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge + Kıdem Aylığı + (E.Y.D.M.A. x Emekli Keseneği Oranı)] x %12

İCRA 

Gelir toplamı - (Aile ve çocuk Yardımı +%20 Emekli keseneği) x 1/4

NAFAKA 

Mahkeme kararıyla belirtilen tutar.

KEFALET 

Giriş Aidatı = [(1500) x Aylık Katsayı] sonucu çıkacak tutar 4 eşit taksitte

Aylık Aidat = [(100) x Aylık Katsayı] sonucu çıkacak tutar

SENDİKA AİDAT 

Damga Vergisi Matrahı x İlgili Sendikanın Kesinti Oranı

RAPOR KESİNTİSİ

( Özel Hizmet Tazminatı / 30 ) x Rapor Gün Sayısı x %25

( Yan Ödeme / 30 ) x Rapor Gün Sayısı x %25

SİGORTA POLİÇESİ

Hayat Sigorta  poliçe tutarı (Sigorta İşveren Payları dahil edilmeden oluşan gelirler toplamının %5'ini aşmamak kaydıyla) x Gelir Vergisi Oranı

1/8, 1/15, 1/30 AYLIKTAN KESME CEZASI

i Bordro tahakkuk Toplamından aile yardımı çocuk yardımı ve %20 emekli keseneği düşülerek çıkan rakamın 1/8, 1/15, 1/30 u hesaplanır.

CEZALI MAAŞ HESABI 2/3

i Sosyal haklar tam olarak verilir. ( Aile ve Çocuk yardımı)

i Diğer gelirlerin 2/3 ü oranında ödeme yapılır.

i Sadece emekli kesenekleri %20 , %16 , hesaplamasında matrahı oluşturacak verilerin ( Aylık Tutar + Ek Gösterge + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + En Yüksek Devlet Memuru Aylığına Uygulanacak Oran ) toplam tutarının yarısından %20, %16 emekli keseneği yapılacaktır.

i Yukarıdaki emekli keseneğini oluşturan tutarlar tam olarak hesaplanacaktır. Ödenecek olan 2/3 üzerinden hesaplama yapılmayacaktır.

i Cezası Bitince (kesinleşen mahkeme kararı sonrası)

+ Tam maaş hesaplanacak.

+ Ödenen 2/3 maaş hesaplanacak.

+ Bu iki maaş arasındaki fark hesaplanıp kaç ay eksik ödeme yapıldıysa o sayıyla çarpılarak ödeme yapılacaktır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Memurun kendisi için %50

Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10

İlk iki çocuk için %7,5

3. Ve 4. çocuklar için %5

En fazla 4 çocuk için A.G.İ. Uygulanır

 Çocuk Tabiri; Memurla birlikte oturan veya memur tarfından bakılan ( nafaka verilenler , evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan memurla birlikte oturanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar.

+ Eş Tabiri; Aralarında yasal evlilik bağı olan kişileri ifade eder.

+ Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.