Memur görev ve makam tazminat oranları

Memurun Görev Tazminatı, Makam Tazminatı, Görev ve Makam Tazminatı Oranları, Mahsuplaşma, daire başkanı makam tazminatı

Memur görev ve makam tazminat oranları

Memur Görev ve Makam Tazminatı

Kamuda görev yapan bazı personele kadro ve görev unvanının ehemmiyeti dikkate alınarak çeşitli tazminatlar ödenmektedir. Görev ve makam tazminatı da personelin kadro ve görev unvanları dikkate alınarak yapılan en önemli tazminatlardandır. Bu çalışmamızda görev tazminatı ve makam tazminatı konularını açıklamaya çalışacağız. Öncelikle mevzuatta görev tazminatı ve makam tazminatı ile ilgili düzenlemelere göz atalım.

Makam Tazminatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-26. Maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddede; “ Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez.

b) (Değişik: 18/5/1987 – KHK-281/4 md.) Bu görevlerde (…) (1) makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine’den tahsil eder.(2)

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam tazminatı ödenir.”hükmü yer almaktadır.

Makam Tazminatı ödenecek kadro ve görev unvanlarını gösterir liste 657 sayılı kanun ekinde yer almaktadır.

Görev Tazminatı ile ilgili düzenleme ise 375 sayılı KHK’nın 1. Maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede;”… C) (Ek : 4/7/2001 – KHK-631/11 md.) (A) bendi kapsamına giren ve temsil tazminatı almayan personelden, 1 – 7.000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. 2- (Mülga: 27/2/2008 – 5745/1 md.) 3- (1) numaralı alt bende (1) göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri tespit etmeye çalışanlar ve emekliler için gösterge rakamları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1) 4 – (Ek: 8/1/2002-4736/8 md.) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. …” hükmü yer almaktadır.

Mevzuat hükümlerinden ulaştığımız tespitler aşağıda yer almaktadır.

Makam Tazminatı, kanunda yer alan kadro ve görev unvanlarına sahip personele ödenecek bir maaş unsuru olup söz konusu personellerin almaları gereken makam tazminatı göstergeleri ise kanunun ekinde yer alan cetvelde gösterilmiştir. Makam Tazminatının hesabı ise cetvelde yer alan gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılması suretiyle yapılır. Bu tazminat tutarından damga vergisi kesintisi yapılır. Makam Tazminatında yapılacak kesintilere bir ilave 5510 sayılı yasa ile yapılmıştır. 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce memuriyete girenlerin emeklilik keseneği matrahına makam tazminatı dahil değilken, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memuriyete girenlerin sigorta primi matrahına makam tazminatı da dahildir. Dolayısıyla, kendilerine makam tazminatı ödenenlerden 5510 sayılı yasaya göre prim kesintisi yapılanların maaşından, 657 sayılı yasada yer alan damga vergisi kesintisine ilaveten sigorta primi matrahı kesintisi de yapılmaktadır.

Makam tazminatı ödenmesinde bir değişiklikte 666 sayılı KHK yürürlüğe girdikten sonra yapılmış olup maaşını 375 sayılı KHK’nın eki II sayılı cetvele göre alanlara makam tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. Ancak, bu personel emeklilikte bu haktan yararlanacaklardır.

Görev tazminatı ödemesinden ise temsil tazminatı almayan personellerden 7000’den düşük makam veya yüksek hakimlik tazminatı ödemesi yapılacak kadrolara atananlara görev tazminatı ödeneceği hükme bağlanmıştır. Hesaplamada uygulanacak gösterge rakamlarının ise Bakanlar Kurulu tarafından belirleneceği yine 375 sayılı KHK’da yer almaktadır.

14.03.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenleme yapılmıştır. Buna göre;

Makam Tazminatı 6.000 olanlara 9.000,

Makam Tazminatı 5.500 – 4.500 olanlara 7.000,

Makam Tazminatı 4.000 ve daha az olanlara ise 6.000

gösterge rakamının, almakta oldukları makam gösterge rakamlarına ilave edilmesi suretiyle bulunan gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmesine karar verilmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı gereğince makam ve görev tazminatı alan personellerden ayrıca ek ödeme alanların tazminatından %20 oranında mahsuplaşma yapılacaktır. Ancak, görev tazminatı olarak yapılan ödemelerden yararlananlara ödenecek görev tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20’sini geçmesi halinde, görev tazminatının %80’i asgari görev tazminatı olarak ödenir. 666 sayılı KHK ile mülki idare sınıfından yapılan %20 mahsuplaşma işlemine son verilmiştir. Görev tazminatından da damga vergisi kesintisi hariç bir kesinti yapılmaz. Bununla birlikte, 5510 sayılı yasa yürürlüğe girdikten sonra işe başlayan personellerin sigorta prim matrahlarına görev tazminatının dahil olduğunu da hatırlatalım.

Bu yazının tüm hakları Mevzuatinyeri.com’a aittir. 5856 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Aktif link verilmek suretiyle paylaşılabilir.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 11:38
YORUM EKLE