Lise mezunu kişiye atandığı 1. dereceli kadronun özel hizmet tazminatı ödenir mi? 

Lise mezunu kişiye atandığı 1. dereceli kadronun özel hizmet tazminatı ödenir mi? 

Lise mezunu kişiye atandığı 1. dereceli kadronun özel hizmet tazminatı ödenir mi? 

Lise mezunu kişiye atandığı 1. dereceli kadronun özel hizmet tazminatı ödenir mi? 

Lise mezunu kişiye atandığı 1. dereceli kadronun özel hizmet tazminatı ödenir mi? 

Lise mezunu kişiye atandığı 1. dereceli kadronun özel hizmet tazminatı ödenir mi? 

Soru: "Belediyemizde  görevli bir personelimiz  1. derceli müdürlük kadrosuna atandı. Personeliniz lise mezu. Maaş ödemelerini müktesebi olan 2. dereceli kadrodan yapıyoruz. Atandığı 1. dereceli kadronun özel hizmet tazminatının ödenmesi için başvuru yaptı. Kişinin talebi yerine getirilebilir mi?........."
 

Cevap:  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci maddesinin B fıkrasında;

“Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

(Değişik ikinci paragraf: 13/2/2011 - 6111/101 md.) Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. (…)”,

11.01.2016 tarih ve 2016/8370 sayılı (Resmi Gazete: 13.01.2016/29592) Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2’nci maddesinin birinci fıkrasında; 17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin uygulanmasına 2016 yılında da devam olunacağı belirtilmiştir. Bahsi geçen 17.04.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın “Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları” başlıklı 3’üncü maddesinde;

“(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları,

2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları,

b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,

c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, esas alınır.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; özel hizmet tazminatı ödemelerinde kişinin kadro unvanı ve kadro derecesinin esas alınması gerekmektedir.

 657 sayılı Kanun’un “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36’ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün A bendi gereği, lise mezunlarının yükselebilecekleri kadro derecesi 3’tür. Kanun’un “Yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme” başlıklı 37’nci maddesinde; hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan veya daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların kazanılmış hak aylıklarının kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddenin uygulanması ile ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesi 2’ye yükseltilmiştir. Bu doğrultuda bu kişiye yapılacak zam ve tazminat ödemelerinde de 2’nci dereceli kadrolar için belirlenen oranların uygulanması gerekmektedir.

Dolayısıyla, lise mezunu olan  ilgilinin 1’inci dereceli kadroya atanamaması ve müktesebiyle de gelememesi nedeniyle ihdas edilen 1’inci dereceli kadronun yerine müktesebine uygun 2’nci dereceli kadronun özel hizmet tazminatının ödenmesi gerekmektedir.

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 10:38
YORUM EKLE