Kurum içinde boş kadroya vekalette memura hangi ödemeler yapılır?

boş kadroya vekalet eden memura ödenecek zam tazminat ek ödeme vekalet aylığı ödemeleri, vekalet görevi yürüten memurun alacağı ödemeler hangileridir?

Kurum içinde boş kadroya vekalette memura  hangi ödemeler yapılır?

Kurum içinde boş kadroya vekalette memura  hangi ödemeler yapılır?

Kamu kurumlarında vekalet görevi yürüten memurlara vekalet görevini yürüttükleri kadro ile kendi kadroları arasındaki ücret farkı bazı durumlarda ödenebilmektedir. Öncelikle memurun vekalet ücreti, ek ödeme farkı ve tazminat farkı alabilmesi için vekalet ettiği kadroya atma şartlarını taşıyor olması gerekmektedir. Ayrıca vekalet görevi verilirken vekalet edilen kadroya atamaya yetkili amirce onay verilmesi onayda 657 sayılı kanunun 86 maddesine göre onay alınması gerekmektedir. Dolu kadroya vekalet eden memurlara sadece vekalet aylığı ödenebilmekte zam ve tazminat farkı ile ek ödeme farkı ödenemektedir. Boş kadroya vekalette ise memurlara aşağıda gösterilen ödemelerin yapılması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş bir kadroya, aynı kurumdaki bir memurun usulüne göre vekâleten atanması halinde, atanan memura;

Boş Kadroya Vekalette Vekalet Aylığı Ödenir 

Vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için (ilkokul öğretmenliği ile veznedarlık ve saymanlık kadrolarına vekâlet hali hariç), vekâlet edilen kadro derecesinin 1.kademe aylığının 1/3’ü ödenir. [(gösterge + ek gösterge) X aylık katsayısı)*1/3]

İlkokul öğretmenliği ile veznedarlık ve saymanlık kadrolarına vekâleten atananlara ise, vekâlet görevine başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir.

Vekalet aylığı ödenmesi ile ilgili mevzuat 

657 sayılı Kanunun 86. maddesi  Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları:

Madde 86 –Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.  Aynı kurumdan (…) ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler. Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir. (Ek fıkra: 12/7/2013-6495/8 md.) Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hâli dışında Devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır.

Boş Kadroya Vekalet Eden Memura Ek Ödeme Farkı Ödenir.

Boş Kadroya vekalet eden memura asilde aranan şartları taşıması halinde Asıl görevlerinden dolayı yararlanabildikleri ek ödeme oranının, vekâlet ettikleri kadro için geçerli olan ek ödeme oranından düşük olması durumunda, aradaki fark kadar ödeme yapılır.

Boş Kadroya Vekalette Ek ödeme  yapılması ile ilgili  mevzuat 

375 sayılı KHK nın EK 9 maddesi 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden yapılmış ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekalet görevinin Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, diğer kadrolar için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ek ödemenin asli kadroları için öngörülen ek ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu görev fiilen yapıldığı sürece ödenir. Ancak, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık ve refakat izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, hizmet içi eğitim, seminer ve kurs nedenleriyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere bu şekilde ödeme yapılmaz.(1) Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz.

Boş Kadroya Vekalet Eden Memura Zam ve Tazminat  Farkı Ödenir.

Boş Kadroya vekalet eden memura asilde aranan şartları taşıması halinde asıl görevlerinden dolayı yararlanabildikleri zam ve tazminat miktarları toplamının, vekâlet ettikleri kadro için geçerli olan zam ve tazminat miktarı toplamından düşük olması durumunda,  aradaki fark kadar ödeme yapılır.

Boş Kadroya Vekalette Zam ve Tazminat  Farkı  ödemesi  yapılması ile ilgili  mevzuat 

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar 

Vekalet

MADDE 9 - (1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca;

a) 1) Kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

aa) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

cc) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2020, 12:29
YORUM EKLE