Kamu Hakem Kurulu Kararına Göre Fazla Mesai Ödenecek Personel

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı Gereğince 5. Toplu Sözleşme Döneminde (2020 2021 Yılları) Fazla Mesai Alacak Memurlar ve Kurumları

Kamu Hakem Kurulu Kararına Göre Fazla Mesai Ödenecek Personel

Toplu Sözleşme 2020 2021 Yılları Fazla Mesai Alacak Memurlar ve Kurumlar

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun kararına göre, bazı kurumlarda görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenecek. Toplu Sözleşmenin geneline ve hizmet kollarına ilişkin bölümlerinde yer alan hükümler uyarınca fazla çalışma ücreti ödenenlere, diğer mevzuatta öngörülen fazla çalışma ücreti ödenmesine ilişkin hükümler ise uygulanmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul Kararı'nda fazla çalışma ücreti ile ilgili düzenlemeler  aşağıda yer almaktadır.

Kurumu Yararlanacak Personel Fazla Çalışma Kabul Edilen Süre  Fazla Çalışma Süresi Fazla Çalışma Ücreti
İçişleri Bakanlığı

Nüfus ve

Vatandaşlık

İşleri Genel

Müdürlüğü

 
Merkez ve Taşra teşkilatında

istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personel
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili ve mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde yaptırılan fazla çalışmalar. Her bir seçim

döneminde

en fazla 50 saat.
Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı .
Merkez ve Taşra teşkilatında

istihdam edilen memurlar ile sözleşmeli personel
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatleri dışında fiilen yapılan çalışmalar Ayda 50 ve yılda

500 saati

geçmeyecek.
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Adalet Bakanlığı  İş yoğunluğu diğer mahkemelere göre fazla olan mahkemelerde

görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, mahkemelerde görev yapan toplam personel sayısının %30’unu geçemeyecek
- Ayda 50 ve yılda

500 saati

geçmeyecek.
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Yüksek Öğretim Kurumları İkinci Öğretim yapan birimlerdeki öğretim elemanları ile idari personel

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, ikinci öğretim yapılan birimlerdeki personel için birim kadrolarındaki idari personel sayısının %45’ini, diğer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarındaki idari personel sayısının %20’sini geçemeyecek
Yasal çalışma saati bittikten sonra fiilen yapılan çalışmalar Ayda en fazla 50 saat Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Sosyal Güvenlik

Kurumu

Başkanlığı
Kurumun taşra teşkilatı personelinden (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında emeklilik işlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalışanlar dahil) iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %20’sini geçemez.
 İş yoğunluğu fazla olan birimlerde çalışılan süreler Her bir personel

için ayda 50 ve

yılda 350 saati geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Gelir İdaresi

Başkanlığı
Taşra teşkilatı personelinden iş yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personel

Fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taşra teşkilatında görev yapan toplam personel sayısının %20’sini geçemez.
İş yoğunluğu fazla olan birimlerde çalışılan süreler Her bir personel

için ayda 50 ve

yılda 350 saati geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Üniversitelere

Bağlı Yurtlar
Yurtlarda görev yapan personel - - Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Milli Eğitim

Bakanlığı 
 Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve Öğretmenler hariç olmak üzere fiilen çalışan memurlar. Normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince çalışılan süreler Ayda en fazla

50 saat
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Belediyeler
 
imam, gassal, memur ve şoför unvanlı kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin hizmetlerinde fiilen görev yapanlar. Genel tatil günü sayılan günler ve hafta tatili günü kapsamına giren günlerde çalışılan süreler -
Belediyelerin tabip kadrolarında Devlet memuru veya sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve çağrılanlar Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate tekabül eden tutar.
PTT 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan personel Resmi ve dini bayram günlerinde fiilen çalışılan süre - Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar
 

Kültür ve

Sanat

İşkoluna

Dahil

Kurumlar
 
Sözleşmeli personel Hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00’dan sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar Ayda en fazla 50 saat Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı
Kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personel Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatillerinde fiilen fazla yapılan fazla çalışmalar Ayda 50 ve yılda

350 saati

geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Afet ve Acil

Durum

Yönetimi

Başkanlığı
Memurlar ve Sözleşmeli Personel Geçici barınma merkezleri ile Başkanlığın afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde normal çalışma saatleri dışında yapılan çalışma Ayda en fazla

50 saat
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Tapu ve

Kadastro

Genel

Müdürlüğü
Memurlar ve Sözleşmeli Personel Normal çalışma süresi dışında çalışılan süreler Ayda 50 ve yılda

350 saati

geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Karayolları

Genel

Müdürlüğü
Memurlar ve Sözleşmeli Personel Normal çalışma süresi dışında çalışılan süreler Ayda 50 ve yılda

350 saati

geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Çevre ve

Şehircilik

Bakanlığı
Memur ve sözleşmeli personelden “Alo 181” çağrı merkezine gelen şikâyet ve ihbarları  fiilen yerinde inceleyenler Normal çalışma süresi dışında çalışılan süreler Büyükşehirlerde

yılda toplam

300 saati, diğer

yerlerde yılda

toplam 200 saati geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
TCDD 399 sayılı KHK'ya tabi personel - - Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Orman Genel Müdürlüğü Taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personel
ile Müdürlüğün merkez teşkilatında sayıları kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar
Normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edinilen süre ile yangın nöbeti süresi Mayıs ayı başından

Kasını ayı sonuna

kadar ayda

en fazla  90 saat
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı
Toprak

Mahsülleri

Ofisi Genel

Müdürlüğü
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personel Mahsul alım dönemlerinde normal çalışma saatleri dışında fiilen alım, satım, ithalat ve nakliye işlerinde çalışılan süreler Ayda 50 ve yılda

350 saati

geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Tarım

İşletmeleri

Genel

Müdürlüğü
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personel Bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışılan süreler Ayda 50 ve yılda

350 saati

geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Et ve Süt

Kurumu
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I ve II sayılı Cetveller kapsamında görev yapan personel Normal çalışma süresi dışında çalışılan süreler Ayda 50 ve

yılda 350 saati geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Atatürk

Orman

Çiftliği
Memur Normal çalışma süresi dışında çalışılan süreler Ayda 50 ve

yılda 350 saati geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Tarım ve

Orman

Bakanlığı

Bölge Müdürlüğü

ile Doğa Koruma

ve Milli Parklar

Genel Müdürlüğü
Memur ve sözleşmeli personel Yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan süreler Ayda 50 ve

yılda 350 saati geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
DSİ


 
llısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personel - Ayda 70 saati

geçmeyecek
Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı
10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personel Ayda 50 saati

geçmeyecek
Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı
8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) 24. Bölge Müdürlüğü, (Kars), 19. Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) ve 23. Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan memur ve sözleşmeli personel Ayda 50 ve

yılda 300 saati geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Taşra teşkilâtına dâhil kadro veya pozisyonlarında bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlar Bir takvim

yılında 125 saati geçmeyecek
Yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katı
Diyanet İşleri

Başkanlığı

 
Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar Dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün - Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutar
Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlar Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutar
Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz Dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün Yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutar

Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a  aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2019, 20:58

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.