Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyen emniyet müdürüne hangi dereceden zam ve tazminat ödenir?

Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyen emniyet müdürüne hangi dereceden zam ve tazminat ödenir?

Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyen emniyet müdürüne hangi dereceden zam ve tazminat ödenir?

Kadrosuzluk sebebiyle terfi ettirilemeyen emniyet müdürüne hangi dereceden zam ve tazminat ödenir?

 Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile kadrosuzluk sebebiyle 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmediği ve aynı kararla emekliye sevk edildiğinden bahisle kendisine bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatların ödenmesi suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, aksi yönde 2. sınıf emniyet müdürlerinin sahip olduğu özlük hakları ile emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemin iptali ile emsallerinin 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettirildiği 24/07/2015 tarihinden itibaren yoksun kaldığı zam tazminatın ödenmesi talebiyle açılan dava ilk derece mahkemesince reddedilmiştir. Davayı temyizen inceleyen Danıştay 12. Dairesi, ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/2034 E. , 2021/4256 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/2034
Karar No : 2021/4256

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALILAR): 1- … Bakanlığı
2- … Genel Müdürlüğü
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde … olarak olarak görev yapan davacının, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun 55/1 maddesi kapsamında, … tarih ve … sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ile kadrosuzluk sebebiyle 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ettirilmediği ve aynı kararla emekliye sevk edildiğinden bahisle kendisine bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatların ödenmesi suretiyle işlem tesis edilmesi gerekirken, aksi yönde 2. sınıf emniyet müdürlerinin sahip olduğu özlük hakları ile emekliye sevk edilmesine ilişkin işlemin iptali ile emsallerinin 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi ettirildiği 24/07/2015 tarihinden itibaren yoksun kaldığı parasal haklarının hak ediş tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine, özlük haklarının iadesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
… İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı karar ile davanın reddine hükmedilmiş olup; bu kararın davacı tarafından istinaf yoluyla incelenmesinin istenilmesi üzerine, … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla, Danıştay'da temyiz yolu açık olmak üzere istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
Davacı, anılan kararın temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi …'nın açıklamaları dinlendikten sonra ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :
İLGİLİ MEVZUAT :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "İstinaf" başlıklı 45. maddesinin 6. fıkrasında, "Bölge idare Mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir." hükmüne yer verilmiştir.
2577 sayılı Kanun'un, 6545 sayılı Kanun'un 20. maddesiyle değiştirilen "temyiz" başlıklı 46. maddesinde ise; Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge idare mahkemelerinin aşağıda sayılan davalar hakkında verdikleri kararların, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde Danıştayda temyiz edilebileceği belirtilmiş ve temyiz edilebilecek uyuşmazlıklar, (a) dan (m) ye kadar on dört bend halinde sayma yoluyla belirlenmiştir.
Öte yandan, 2577 sayılı Kanun'un 48. maddesinin 6. fıkrasında; temyizin kesin bir karar hakkında olması halinde, kararı veren merciin temyiz isteminin reddine karar vereceği, bu kararlara karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği, 7. fıkrasında ise; temyizin kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hallerde, altıncı fıkrada sözü edilen kararların, dosyanın gönderildiği Danıştay'ın ilgili dairesince kesin olarak verileceği hükme bağlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri karşısında, istinaf incelemesinden geçtikten sonra temyiz incelemesine tabi tutulacak olan davalar arasında sayılmayan ve istinaf incelemesi üzerine kesinleşen karar hakkında temyiz isteminde bulunulması ve dosyanın esasının incelenmesi hukuken mümkün değildir.
… Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince, her ne kadar Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş ise de, temyiz istemine konu uyuşmazlığın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında sayılan uyuşmazlıklardan olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin incelenmesine yasal olanak bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
3. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu kararın taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak 24/06/2021 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE