İntibak İşlemlerinde Askerlik Hizmeti

Askerlik Süresinin İntibakta Değerlendirilmesi

İntibak İşlemlerinde Askerlik Hizmeti

Askerlik Hizmetinin İntibak Yapılırken Değerlendirilmesi

Askerlik hizmetinde geçen süreler intibak işleminde dikkate alınmaktadır.

 Muvazzaf askerlikte geçen sürelerin kademe ve derece intibaklarında değerlendirilmesi ile muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra devlet memurluğuna girenlerin kademe intibaklarına dair hükümlere Devlet Memurları Kanunu'nun 83 maddesi ve 84 . maddelerinde yer verilmiştir.

Memuriyette iken aylıksız izinli sayılmak suretiyle muvazzaf askerlik hizmetlerini ifa için gidenlerin askerlik hizmetinde geçirdikleri süreler  kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.

Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar kişilerin askerlik süreleri ise asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir.

Üst öğrenim bitiren bir kişinin intibak işlemleri yapılırken önce emsalinin tespit edilmesi gerekmektedir.  Memuriyet öncesinde veya memuriyet sırasında üst öğrenim bitiren memurun emsali kim olacaktır. Emsali tespit edildikten sonra ise intibak işlemi yapılır. Memurun emsali ise, intibak uygulanacak kişinin bitirmiş olduğu üst öğrenime aynı tarihte başlayıp ara vermeden başlayıp normal süresi içerinde eğitimi bitirdikten sonra işe başlayan memurdur. 

İntibak işlemi yapılacak personelin emsalinin de askerlik hizmet süresinin hesaplama yapılırken dikkate alınıp alınmayacağı konusunda idarelerce farklı uygulamalar yapılmaktadır. Bazı idareler kişinin emsalinin askerlik yapmadığını varsayarken bazı idareler ise yaptığını varsaymaktadır. Bu konuda Danıştay 5 inci Dairesinin Esas No: 1992/3952, Karar No: 1995/2647 sayılı kararı bulunmaktadır. Söz konusu kararda; intibak işlemi yapılacak personelin emsalinin, üst öğrenimi bitirmeden önceki öğrenimine aynı tarihte başlayıp üst öğrenimi bitirdikten sonra memuriyete giren, askerlik hizmetini de intibak işlemi yapılan memurla aynı süreyle yapan kişi olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.

Emsali belirlendikten sonra ise  sonra memuriyette geçen her başarılı yıl için bir kademe, her üç yıl içinse bir derece ilerlemesi yapılması gerekmektedir.

Uygulamada İntibak işlemi yapılan memurun muvazzaf askerlik süresi, kişinin emsalinin ulaştığı derece ve kademeye ulaşmadığı durumlarda dikkate alınmaktadır. Emsalinin ulaştığı dereceye ulaşamayan kişiye askerlik süresi dikkate alınarak askerlikte geçen her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanmaktadır.Emsalinin ulaştığı derecenin geçileceği anlaşıldığı durumlarda ise askerlikte geçen süreler intibak işleminde dikkate alınmamaktadır. 

İdarelerde yaşanan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması için DPB'nın konuya ilişkin görüş yayımlanmasının faydalı olacağı kanaatimizi ifade etmek istiyoruz.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 21:42
YORUM EKLE