Gemi tamir ve bakım havuzlarında görevlendirilen mühendislere ek özel hizmet tazminatı ödenmesi

Gemi tamir ve bakım havuzlarında görevlendirilen mühendislere ek özel hizmet tazminatı ödenmesi

Gemi tamir ve bakım havuzlarında görevlendirilen mühendislere ek özel hizmet tazminatı ödenmesi

Gemi tamir ve bakım havuzlarında görevlendirilen mühendislere ek özel hizmet tazminatı ödenmesi

Danıştay 12. Dairesi, gemi tamir ve bakım havuzunda yapılan çalışmaların 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6. maddesi kapsamında olması nedeniyle, davacıya ek özel hizmet tazminatı ödenmesi gerektiği yönündeki ilk derece mahkemesi kararını onadı.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/3521 E.  ,  2020/3672 K."İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3521
Karar No : 2020/3672

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Hukuk Müşaviri …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem : … Komutanlığı … Komutanlığına Bağlı … Komutanlığında sivil memur (gemi mühendisi) olarak görev yapan davacı tarafından, açık alanda çalıştığından bahisle, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, ek özel hizmet tazminatından faydalandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal tutarların işletilecek yasal faiziyle birlikte tazminine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince, Mahkemelerinin davanın görev yönünden reddi yolundaki ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının Danıştay Onbirinci Dairesinin 10/03/2015 tarih ve E:2015/71, 2015/702 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyulmak suretiyle verilen davanın reddine yönelik ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararın, Danıştay Onikinci Dairesinin 24/04/2019 tarih ve E: 2018/2990, K:2019/3007 sayılı kararıyla bozulması üzerine bozma kararına uyulmak suretiyle verilen kararda, Mahkemelerinin … tarihli ara kararına cevaben davalı idare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesinden, davacının havuzlama mühendisi olarak gemi inşaat mühendisi unvanı ile görevlendirildiği işlere ilişkin düzenlenen "Havuzlama Raporlarında" imzasının bulunduğu, davacının kendisine verilen görev için gerekli çalışmayı yapabilmesi ve ilgili raporların düzenlenebilmesi amacıyla görevlendirildiği çalışma alanının, faal durumdaki hizmet binası dışında bulunan gemi tamir ve bakım havuzu olduğunun anlaşıldığı, gemi tamir ve bakım havuzunda yapmış olduğu çalışmaların 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6. maddesi kapsamında olması nedeniyle, davacıya ek özel hizmet tazminatı ödenmemesi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal hakların hakediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.


TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, ek özel hizmet tazminatının hizmet binaları dışındaki park, bahçe, şantiye, baraj, yol inşaatları gibi açık mahallerde yapılan görevlendirmeler nedeniyle ödenebileceği, davacının görev yaptığı gemi tamir ve bakım havuzunun … Komutanlığının asli görev alanı kapsamında olduğu, üs sınırları içerisinde görev yapan davacıya, belirtilen görevleri nedeniyle ek özel hizmet tazminatı ödenmesine imkan bulunmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ: İsteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,
2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali ile yoksun kalınan parasal hakların hakediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi yolundaki .... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 11/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 15:35
YORUM EKLE