Geçmişe Yönelik Asgari Geçim İndirimi Ödenebilir mi?

Asgari Geçim İndirimi Geriye Dönük Ödenir mi?

Geçmişe Yönelik Asgari Geçim İndirimi Ödenebilir mi?

Asgari Geçim İndirimi Geriye Dönük Ödenir mi?

Bilindiği üzere ücret karşılığı çalışanların ücretlerinden kesilen vergilerin belli bir kısmı asgari geçim indirimi yoluyla ücret geliri elde edilenlere geri iade edilmektedir.Asgari Geçim İndiriminden faydalanmak isteyenler çalışmış oldukları işyerine asgari geçim indirimi için verilen aile durum bildirimini vermek zorundadırlar.Bazı durumlarda ücretli çalışan kişiler aile durum bildirimini zamanında vermediklerinden dolayı asgari geçim indirimi hesaplaması doğru yapılamamaktadır.Bu durumda olanlar asgari geçim indiriminin geriye dönük olarak ödenmesi için kurumlarına başvuru yapmaktadırlar.Bu yazımızda asgari geçim indirimi geriye dönük ödenir mi sorusunu cevaplamaya çalışacağız.

Asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin ayrıntılı açıklamalar 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Anılan Tebliğin;
"6.Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti" başlıklı bölümünde; "Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan "Aile Durumu Bildirimi" (EK:1) ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir." açıklamasına, "8.1.Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak İşlemler" başlıklı bölümünde ise;

".... Ücretliye yansıtılacak tutar ücret ödemesinin yapıldığı dönemde ücret bordrosunda açılan "Asgari Geçim İndirimi" satırında gösterilecek ve işveren tarafından ilgili aya ilişkin verilecek muhtasar beyannamede tevkif suretiyle kesilen vergiler toplamından mahsup edilerek kalan tevkifat tutarı ödenecektir." açıklamasına, yer verilmiştir.

Yukarıda anlatılan mevzuat hükümlerine göre, ücretli olarak çalışanlar almış oldukları maaşlarında  asgari geçim indiriminden faydalanabilmek  için "Aile Durumu Bildirimi" ile işverenlerine gerekli bildirimleri yapmak zorundadırlar.Ücretli tarafından gerekli  bildirim yapıldıktan sonra takip eden ücret ödemesinde gerekli olan indirimler ilgilinin maaşından yapılabilmektedir.Dolayısıyla zamanında verilmeyen bildirimden dolayı işverenin bir sorumluluğu olmayacağı ve  sonradan bildirimde bulunulması durumunda geçmiş dönemlere ilişkin asgari geçim indiriminden ücretlinin  yararlanmasının mümkün  olmadığı düşünülmektedir.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 08:34
YORUM EKLE