Asgari Geçim İndirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Asgari Geçim İndirimi Maaşıma Kaç TL Uygulanacaktır

Asgari Geçim İndirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Asgari Geçim İndirimi Maaşıma Kaç TL UygulanacaktırASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO


(Asgari ücret; 2017 yılı için aylık 1.777,50 TL, yıllık 21.330,00 TL. olarak belirlenmiştir.)


MATRAH İNDİRİM TUTARI AYLIK TUTAR
ÜCRETLİNİN MEDENİ DURUMU                                                    (1) ORAN (%)         (2) (Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)                   (3) [(3) X%15]                      (4) [(4)/12]                                    (5)
BEKAR
50

10.665,00

1.599,75

133,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN
60

12.798,00

1.919,70

159,98
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU
67,5

14.397,75

2.159,66

179,97
EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU
75

15.997,50

2.399,62

199,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU*
85

18.130,50

2.719,57

226,63
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN
50

10.665,00

1.599,75

133,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU
57,5

12.264,75

1.839,71

153,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU
65

13.864,50

2.079,67

173,31
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU
75

15.997,50

2.399,62

199,97
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU
80

17.064,00

2.559,60

213,30
EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           5 ÇOCUKLU*
85

18.130,50

2.719,57

226,63
* Asgari ücretin 2017 yılı Gelir Vergisi tutarı aylık 226,63 TL. olduğundan asgari geçim indirimi 2017 yılında aylık 226,63 TL’yi aşamayacaktır.

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanır?


Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

Asgari Geçim İndiriminden Kimler Yararlanmaz?


Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı
Bunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar.
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay'ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Asgari Geçim İndiriminde Çocuk Tabirine Kimler Dahildir?


İndirimin uygulamasında çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.
Eşlerin Her İkisininde Ücretli Olması Durumunda Asgari Geçim İndirimi İçin Çocukları Hangi Eş Bildirecektir?

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir.
Asgari Geçim İndiriminde,Aile Fertlerinin,Emekli Maaşı Olanların ve Boşanmış Ücretlinin Çocukları Asgari Geçim İndiriminden Nasıl Yararlanmaktadır?

- Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı,
- Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek,
- Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek,
- Çocuklar için asgari geçim indiriminden, boşanan eşlerden her ikisinin de çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eşin,
- Çocuklar için nafaka ödenmesine karar verilmesine rağmen boşandığı eşi tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin belgelendirilmesi durumunda, çalışanın bu çocukları için,
asgari geçim indiriminden yararlanması mümkündür.
- Nafakaya hükmedilen ve bu yükümlülüğünü yerine getiren eşin çalışmaması veya emekli olması durumunda, diğer çalışan eşin çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu değildir.


Kimler Çalışmayan Eş Statüsündedir?


Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınacaktır.


Ay İçinde Kıst Dönem Çalışan Ücretlinin Asgari Geçim İndirimi Nasıl Hesaplanır?


Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın o aya isabet eden tutarından kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilecektir. Dolayısıyla ücretlinin maaşına yansıyacak kısımda mahsup edilen miktar kadar olacaktır.


Doğum Nedeniyle Aylıksız/Ücretsiz İzne Ayrılan Memur veya İşçi Asgari Geçim İndiriminden Faydalanabilir mi?


Aylıksız izinde ücretlinin herhangi bir şekilde işvereninden aylık maaş alması söz konusu değildir. Dolayısıyla, aylık maaş ödemesi olmadığı için, ödenmeyen ücret üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması da söz konusu değildir. Sonuç olarak, aylıksız izine ayrılan hizmet erbabının asgari geçim indirimden yararlanması mümkün değildir.


Engellilik İndiriminden Faydalananlar İçin Asgari Geçim İndirimi Nasıl Uygulanır?


Engellilik indirimi bulunan ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Ödenecek asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.


Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanmasında Üst Sınır Nedir?


Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her ücretli için takvim yılı başında geçerli olan asgarî ücret üzerinden hesaplanan yıllık vergi tutarını aşamayacak ve yılı içerisinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır. Asgari geçim indirimi tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık asgari geçim indirimi tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacaktır.


Birden Fazla İşverenden Tevkifata Tabi Ücret Elde Edilmişse Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Nasıl Olacak?


Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, asgari geçim indirimi uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecektir. Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, en yüksek ücret geliri elde ettikleri işverene vererek uygulamanın ilgili işverence yerine getirilmesini sağlayacaklardır. En yüksek ücretin hangi işverenden alınacağının belli olmaması halinde, indirimden yaralanacağı işvereni ücretli kendisi belirleyecektir.


Her İkiside Ücretli Olan Eşlerden Birinin Ücretsiz İzne Ayrılması Durumunda Asgari Geçim İndirimi Nasıl Uygulanacaktır?


Asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanmaya başladıktan sonra çeşitli sebeplerle ücretsiz izne (aylıksız izin) ayrılan bir ücretlinin, ücretsiz izne ayrıldıktan sonra artık ücret geliri elde etmesi söz konusu olmadığından, asgari geçim indirimi uygulanması mümkün değildir. Ancak, ücretsiz izne ayrılan çalışanın ücret geliri elde eden bir eşinin olması durumunda, bu eşin ücretsiz izinde olan eşini işverenine bildirmesi durumunda, asgari geçim indirimi oranının hesabında ücretsiz izindeki çalışmayan eşi için %10 oranını dikkate alması mümkün bulunmaktadır.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye olabilirsiniz

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2017, 09:39
YORUM EKLE