2021 ocak temmuz zabıt katibi maaşları

2021 ocak temmuz zabıt katibi maaşları

2021 ocak temmuz zabıt katibi maaşları

2021 ocak temmuz zabıt katibi maaşları

Adalet Bakanlığı'na bağlı birimlerde zabıt katibi olarak görev yapacak personel alınmaktadır.  Zabıt katipleri; davalarda, icra dairelerinde ve seçim kurullarında tutanak tanzim etme, yazışma, dosyalama gibi işlemleri işlemleri yürütmektedir. Bu meslek grubunun en bilinen görevi mahkemede hakim ve savcılar ile davacı, davalı ve şahitlerin beyanlarını yazılı hale getirmektdir.

Zabıt katipliğine atanmak istenen kişilerin taşıması gereken özellikler Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde;

"Özel Şartlar

MADDE 6 – (Değişik:RG-9/5/2006-26163)

Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

.....

6) Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

a) (Değişik:RG-8/12/2020-31328) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, (Ek ibare:RG-6/5/2014-28992) daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) (Değişik:RG-8/12/2020-31328) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.)" hükmü yer almaktadır.

Ankara'da görev yapan, sendika üyeliği bulunmayan, bekar ve çocuğu olmayan lisans veya önlisans mezunu zabıt katibinin eline geçecek net tutarı aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

Kadro Derecesi

Hizmet Süresi

Maaşı
(Gelir Vergisi %15)

¼

25 Yıl ve Üzeri

5.751,11-TL

1/1

21 Yıl

5.720,66-TL

2/1

18 Yıl

5.688,29-TL

3/1

15 Yıl

5.450,60-TL

4/1

12 Yıl

5.032,27-TL

5/1

9Yıl

4.501,85-TL

6/1

6 Yıl

4.485,67-TL

7/3

5 Yıl

4.480,87-TL

8/1

3 Yıl

4.388,33-TL

9/1

Yeni Başlama

4.376,34-TL

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

2021 Yılı Memur Aile ve Çocuk Yardım Tutarları

Evli ve eşi çalışmayan memurlar, çocukları da varsa maaşlarına aşağıda yer alan aile yardımı tutarlarını ilave etmelidir.

Çalışmayan eşleri için : 376,83- TL aile yardımı

0-72 ay arası çocuklar için : 82,89- TL çocuk yardımı

72 aydan büyük çocuklar için : 41,45 TL çocuk yardımı alacaklar.

Not:

-%40 özürlü raporu olan çocuklar için ilgili çocuk yardımları %50 artırımlı ödenecektir.
-Aile yardımı ödemeleri herhangi bir kesintiye tabi değildir.

-Hesaplamada BES dikkate alınmamıştır.
-Evli olan personel için asgari geçim indirimi de hesaplanması gerekir.


Bu yazının tüm hakları www.mevzuatinyeri.com a aittir.. ” www.mevzuatinyeri.com” şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.

 

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021, 10:05
YORUM EKLE