KHK ile ihraç edilen kişi olağanüstü hal sona erdiği için görevine iade isteyebilir mi?

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapmakta iken 675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, olağanüstü hal uygulamasının kaldırıldığı ileri sürülerek göreve iade edilmesi isteğiyle yapılan 19/12/2018 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davaya bakan ilk derece mahkemesi iptal talebinin reddetti.

İlk derece mahkmesinin kararında; olağanüstü halin kalkması sebebiyle kamu görevinden ihraç edilme işleminin kanuni dayanağının ortadan kalktığı iddia edilerek, göreve iade talebiyle yapılan başvuru üzerine ilgilinin yeniden göreve başlatılabilmesinin; ancak, bir kanuni düzenleme ile ya da Olağanüstü Hal İşleri İnceleme Komisyonu kararıyla mümkün olduğu, idarece tesis edilecek bir işlem ile davacının göreve iade edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle, bu yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2021/7384 E. , 2021/7180 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/7384
Karar No : 2021/7180

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin …. tarih ve E:…, K:… sayılı temyiz başvurusunun reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: ... İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapmakta iken 675 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, olağanüstü hal uygulamasının kaldırıldığı ileri sürülerek göreve iade edilmesi isteğiyle yapılan 19/12/2018 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen …. tarih ve E:…, K:… sayılı kararla; olağanüstü halin kalkması sebebiyle kamu görevinden ihraç edilme işleminin kanuni dayanağının ortadan kalktığı iddia edilerek, göreve iade talebiyle yapılan başvuru üzerine ilgilinin yeniden göreve başlatılabilmesinin; ancak, bir kanuni düzenleme ile ya da Olağanüstü Hal İşleri İnceleme Komisyonu kararıyla mümkün olduğu, idarece tesis edilecek bir işlem ile davacının göreve iade edilmesinin mümkün olmaması sebebiyle, bu yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:…, K:.. sayılı kararıyla; istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verilmiştir.
Davacı tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin temyize konu kararıyla; temyizin kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren mercinin, temyiz isteminin reddine karar vereceğine ilişkin düzenleme uyarınca davacının temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 334. maddesi uyarınca İdare Mahkemesi tarafından adli yardım talebinin kabulüne karar verilmesine rağmen, davacı tarafından temyiz aşamasında yeniden adli yardım talebinde bulunulmuş ise de, aynı Kanunun 335. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam eder" düzenlemesi gereğince davacının temyiz aşamasındaki adli yardım talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin reddine ilişkin temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi …. İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Adli yardım kararından dolayı ertelenmiş olan temyiz aşamasına ilişkin yargılama giderlerinin davacıdan tahsili için 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 339. maddesinin birinci fıkrası uyarınca Mahkemesince ilgili tahsil dairesine müzekkere yazılmasına,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi .... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 28/12/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.