Yıllık izine denk gelen tatil günleri hk DPB Görüşü

Yıllık izine denk gelen tatil günleri hk DPB Görüşü

Yıllık izine denk gelen tatil günleri hk DPB Görüşü

Yıllık izine denk gelen tatil günleri hk DPB Görüşü 

15 temmuz 2021 tarihinde resmi tatil olması diğer hafta ise kurban bayramına denk gelmesi sebebiyle kamuda çalışan memurların yıllık izin sürelerine denk gelen tatil günleri ile ilgili olarak daha önceki yıllarda DPB görüşüne ulaşmaya çalıştıkları sitemize gelen mesajlardan anlaşılmaktadır. Konuya ilişkin verilmiş olan DPB görüşünün metinine yazımız ekinde yer veriyoruz. İlgili görüşe göre 15 temmuz haftasında yıllık izin alan memurlar 5 gün izin yapacaklar ancak yıllık izinlerinden 4 gün düşecek. Cuma gününün de idari izin sayılması durumunda 5 gün izin yapacak memurun yıllık izninden 3 gün düşecektir.

*****Yıllık İzin Süreleri İçerisinde Kalan Cumartesi Ve Pazar Günlerinin Yıllık İzne Dahil Edilmesi; Yıllık İzin Verilirken Yıllık İzin Süreleri İçerisinde Kalan Ve Mesai Günlerine Denk Gelen Ulusal Bayram, Genel Tatil Günleri İle Başbakanlıkça İdari İzinli Sayılan Sürelerin Yıllık İzne Dahil Edilmemesi; Yıllık İzin Verildikten Sonra Başbakanlıkça İdari İzinli Sayılan Sürelerin Yıllık İzin Süreleri İçerisinde Kalması Ve Mesai Günlerine Denk Gelmesi Halinde İse Bu Sürelerin Yıllık İzin Süresinden Düşülmesi Ve Daha Sonra Amir Tarafından Uygun Görülen Zamanlarda Memura 657 Sayılı Kanunun 103 Üncü Maddesine Göre Kullandırılması Gerektiği,

Özet: Devlet Memurunun Yıllık Veya Mazeret İzin Süresinin Başbakanlıkça Verilen İdari İzin İle Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerine Rastlaması Durumunda, Bu Sürelerin Yıllık Veya Mazeret İzin Sürelerinden Düşülüp Düşülemeyeceği İle Yıllık İznini Yarıda Keserek Göreve Dönmek İsteyen Personelin Talebinin Yerine Getirilmesinde İdarenin Takdir

Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı Hk. (29.04.2016 - 2635)

Devlet Memurunun Yıllık Veya Mazeret İzin Süresinin Başbakanlıkça Verilen İdari İzin İle Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerine Rastlaması Durumunda, Bu Sürelerin Yıllık Veya Mazeret İzin Sürelerinden Düşülüp Düşülemeyeceği İle Yıllık İznini Yarıda Keserek Göreve Dönmek İsteyen Personelin Talebinin Yerine Getirilmesinde İdarenin Takdir Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı Hususlarında Görüş Talep Eden İlgi Yazı İncelenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Çalışma Şartları Ve Dinlenme Hakkı" Başlıklı 50 Nci Maddesinde; "Kimse, Yaşına, Cinsiyetine Ve Gücüne Uymayan İşlerde Çalıştırılamaz. Küçükler Ve Kadınlar İle Bedenî Ve Ruhî Yetersizliği Olanlar Çalışma Şartları Bakımından Özel Olarak Korunurlar. Dinlenmek, Çalışanların Hakkıdır. Ücretli Hafta Ve Bayram Tatili İle Ücretli Yıllık İzin Hakları Ve Şartları Kanunla Düzenlenir." Hükmü Yer Almaktadır.

Bilindiği Üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "İzin" Başlıklı 23 Üncü Maddesinde; "Devlet Memurları, Bu Kanunda Gösterilen Süre Ve Şartlarla İzin Hakkına Sahiptirler." Hükmü, "Çalışma Saatleri" Başlıklı 99 Uncu Maddesinde; "Memurların Haftalık Çalışma Süresi Genel Olarak 40 Saattir.Bu Süre Cumartesi Ve Pazar Günleri Tatil Olmak Üzere Düzenlenir.

Ancak Özel Kanunlarla Yahut Bu Kanuna Veya Özel Kanunlara Dayanılarak Çıkarılacak Tüzük Ve Yönetmeliklerle, Kurumların Ve Hizmetlerin Özellikleri Dikkate Alınmak Suretiyle Farklı

Çalışma Süreleri Tespit Olunabilir. Bakanlar Kurulu, Yurt Dışı Kuruluşlarda Hizmetin Gerektirdiği Hallerde, Hafta Tatilini

Cumartesi Ve Pazardan Başka Günler Olarak Tespit Edebilir." Hükmü, "Yıllık İzin" Başlıklı 102 Nci Maddesinde; "Devlet Memurlarının Yıllık İzin Süresi, Hizmeti 1 Yıldan On Yıla Kadar (On Yıl Dahil) Olanlar İçin Yirmi Gün, Hizmeti On Yıldan Fazla Olanlar İçin 30 Gündür. Zorunlu Hallerde Bu Sürelere Gidiş Ve Dönüş İçin En Çok İkişer Gün Eklenebilir." Hükmü, "Yıllık İzinlerin

Kullanılışı" Başlıklı 103 Üncü Maddesinde; "Yıllık İzinler, Amirin Uygun Bulacağı Zamanlarda, Toptan Veya İhtiyaca Göre Kısım Kısım Kullanılabilir. Birbirini İzliyen İki Yılın İzni Bir Arada Verilebilir. Cari Yıl İle Bir Önceki Yıl Hariç, Önceki Yıllara Ait Kullanılmayan İzin Hakları Düşer. Öğretmenler Yaz Tatili İle Dinlenme Tatillerinde İzinli Sayılırlar. Bunlara, Hastalık Ve Diğer Mazeret İzinleri Dışında, Ayrıca Yıllık İzin Verilmez. Hizmetleri Sırasında Radyoaktif Işınlarla Çalışan Personele, Her Yıl Yıllık İzinlerine İlaveten Bir Aylık Sağlık İzni Verilir." Hükmü, "Mazeret İzni" Başlıklı 104 Üncü Maddesinde; "

A) Kadın Memura; Doğumdan Önce Sekiz, Doğumdan Sonra Sekiz Hafta Olmak Üzere Toplam Onaltı Hafta Süreyle Analık İzni Verilir. Çoğul Gebelik Durumunda, Doğum Öncesi Sekiz Haftalık Analık İzni Süresine İki Hafta Eklenir. Ancak Beklenen Doğum Tarihinden Sekiz Hafta Öncesine Kadar Sağlık Durumunun Çalışmaya Uygun Olduğunu Tabip Raporuyla Belgeleyen Kadın Memur, İsteği Hâlinde Doğumdan Önceki Üç Haftaya Kadar Kurumunda Çalışabilir. Bu Durumda, Doğum Öncesinde Bu Rapora Dayanarak Fiilen Çalıştığı Süreler Doğum Sonrası Analık İzni Süresine

Eklenir. Doğumun Erken Gerçekleşmesi Sebebiyle, Doğum Öncesi Analık İzninin Kullanılamayan Bölümü De Doğum Sonrası Analık İzni Süresine İlave Edilir. Doğumda Veya Doğum Sonrasında Analık İzni Kullanılırken Annenin Ölümü Hâlinde, İsteği Üzerine Memur Olan Babaya Anne İçin Öngörülen Süre Kadar İzin Verilir.

Memura, Eşinin Doğum Yapması Hâlinde, İsteği Üzerine On Gün Babalık İzni;

Kendisinin Veya Çocuğunun Evlenmesi Ya Da Eşinin, Çocuğunun, Kendisinin Veya Eşinin Ana, Baba Ve Kardeşinin Ölümü Hâllerinde İsteği Üzerine Yedi Gün İzin Verilir.

C) (A) Ve ( Fıkralarında Belirtilen Hâller Dışında, Merkezde Atamaya Yetkili Amir, İlde Vali, İlçede Kaymakam Ve Yurt Dışında Diplomatik Misyon Şefi Tarafından, Birim Amirinin Muvafakati İle Bir Yıl İçinde Toptan Veya Bölümler Hâlinde, Mazeretleri Sebebiyle Memurlara On Gün İzin Verilebilir. Zaruret Hâlinde Öğretmenler Hariç Olmak Üzere, Aynı Usûlle On Gün

Daha Mazeret İzni Verilebilir. Bu Takdirde, İkinci Kez Verilen Bu İzin, Yıllık İzinden Düşülür.

D) Kadın Memura, Çocuğunu Emzirmesi İçin Doğum Sonrası Analık İzni Süresinin Bitim Tarihinden İtibaren İlk Altı Ayda Günde Üç Saat, İkinci Altı Ayda Günde Birbuçuk Saat Süt İzni Verilir. Süt İzninin Hangi Saatler Arasında Ve Günde Kaç Kez Kullanılacağı Hususunda, Kadın

Memurun Tercihi Esastır.

E) Memurlara; En Az Yüzde 70 Oranında Engelli Ya Da Süreğen Hastalığı Olan

Çocuğunun (Çocuğun Evli Olması Durumunda Eşinin De En Az Yüzde 70 Oranında Engelli Olması Kaydıyla) Hastalanması Hâlinde Hastalık Raporuna Dayalı Olarak Ana Veya Babadan Sadece Biri Tarafından Kullanılması Kaydıyla Bir Yıl İçinde Toptan Veya Bölümler Hâlinde On Güne

Kadar Mazeret İzni Verilir.

F) Yıllık İzin Ve Mazeret İzinleri Sırasında Fiili Çalışmaya Bağlı Her Türlü Ödemeler Hariç Malî Haklar İle Sosyal Yardımlara Dokunulmaz." Hükmü Yer Almaktadır. Diğer Taraftan, 17/03/1981 Tarihli Ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Ulusal Bayram, Genel Tatil Günleri (Resmi Bayram Günleri, Dini Bayram Günleri, Yılbaşı Tatili Ve 1 Mayıs Günü) İle Hafta Tatiline Yer Verilmektedir. Ayrıca, Başbakanlık Genelgeleri İle Cumhuriyet, Ramazan Ve Kurban Bayramı Tatili Gibi Belirli Dönemlerde Hizmetlerin Aksatılmaması, Zorunlu Hizmetlerin Yürütülmesi İçin Asgari

Seviyede Eleman Bulundurulması Kaydıyla, Kamu Kurum Ve Kuruluşundaki Bütün Çalışanlar İdari İzinli Sayılabilmektedir.

Bu İtibarla;

*****Yıllık İzin Süreleri İçerisinde Kalan Cumartesi Ve Pazar Günlerinin Yıllık İzne Dahil Edilmesi; Yıllık İzin Verilirken Yıllık İzin Süreleri İçerisinde Kalan Ve Mesai Günlerine Denk Gelen Ulusal Bayram, Genel Tatil Günleri İle Başbakanlıkça İdari İzinli Sayılan Sürelerin Yıllık İzne Dahil Edilmemesi; Yıllık İzin Verildikten Sonra Başbakanlıkça İdari İzinli Sayılan Sürelerin Yıllık İzin Süreleri İçerisinde Kalması Ve Mesai Günlerine Denk Gelmesi Halinde İse Bu Sürelerin Yıllık İzin Süresinden Düşülmesi Ve Daha Sonra Amir Tarafından Uygun Görülen Zamanlarda Memura 657 Sayılı Kanunun 103 Üncü Maddesine Göre Kullandırılması Gerektiği,

******657 Sayılı Kanunun 104 Üncü Maddesinde Belirlenen Mazeret İzinlerinin İzin Hakkını Doğuran Olayı Müteakiben Kullanılması Gerektiği Değerlendirildiğinden, Kullanılmayan İzinlerin Daha Sonra Başka Bir Zamanda Kullandırılmasının Mümkün Bulunmadığı,

*******Yıllık İznin Amirin Uygun Bulacağı Zamanlarda Verileceği Hususu Göz Önünde Bulundurulduğunda, Yıllık İznini Yarıda Keserek Göreve Dönmek İsteyen Memurun Talebinin Karşılanmasında Da Amirin Takdir Yetkisinin Bulunduğu, Mütalaa Edilmektedir

YORUM EKLE