Memurun Yıllık İzindeki Yol İznine İlişkin DPB Görüşü

Memur Yol İzni Memurun Yıllık İzindeki Yol İznine İlişkin DPB Görüşü , Memurun yıllık izinde yol izin hakkı kaç gün, memur yol iznini tek seferde kullanabilir mi?

Memurun Yıllık İzindeki Yol İznine İlişkin DPB Görüşü

Memurun Yıllık İzinde  Yol İzin Hakkı 

Memurun Yıllık İzindeki Yol İznine İlişkin DPB Görüşü

Bilindiği üzere Devlet Memurları kanununda yer alan düzenlemeye göre memurların yıllık izinlerini kullanmaları esnasında yıllık izninin memuriyet mahalli dışında geçirilmesi durumunda 4 gün yol izni hakları bulunmaktadır.Memura yıllık izne ek olarak verilecek olan yol izni izin vermeye yetkili amirin takdirinde olup bazı kurumlarda  memurlar yol izni kullanırken bazı kurumlarda memurlar bu izinden faydalanamamaktadırlar.Konuya ilişkin olarak devlet personel başkanlığınca verilmiş olan bir görüşte memurların yıllık izinde kullanma hakları olan yol izninin hangi şekilde kullanılabileceğine ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.İlgili görüşe göre ;

- Memura zorunlu hallerde yıllık izinlerine ilaveten gidiş ve dönüş için en çok dört gün yol izni verilmesinin çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde mümkün olduğu,
- Yol izni verilmesinde hangi hallerin "zorunlu haller" olduğu hususunun yıllık izin vermeye yetkili amir tarafından değerlendirilmesi gerektiği,
- Yol izninin memurun yıllık iznini bulunduğu belediye ve köy sınırları dışında geçirecek olması durumunda verilebileceği,
- Yol izninin memurun yıllık 20 gün veya 30 gün olan iznine ilave olarak verilebileceği değerlendirilmekte olup, memura bir yıl boyunca gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 günden fazla yol izni verilmesinin mümkün olmadığı,

-Memurun yıllık 20 gün veya 30 gün olan iznini tek seferde kullanması halinde gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 gün yol izninin tek seferde verilebileceği,
- Memurun yıllık iznini parça parça kullanması halinde yol izninin parça parça kullandırılmasının mümkün olduğu, ancak bu durumda da memurun bir yıl boyunca kullanabileceği yol izninin gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 günü geçemeyeceği,
- Yol izninin yıl içerisinde verilmemesi halinde müteakip yıla aktarılmasının mümkün olmadığı,
yönünde görüş verilmiştir.

ÖZET: Yol izninin verilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında. (03/07/2015-4600)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde, yıllık izin süresine zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün ekleneceğinin ifade edildiğini belirterek, söz konusu hükümde yer alan hangi hallerin zorunlu haller olarak değerlendirilebileceği ve uygulama usulünün nasıl olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ''Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, ''Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.'' hükmü, "Yıllık izinlerin kullanışı" başlıklı 103 üncü maddesinde, "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmü yer almaktadır.
657 sayılı Kanunun 102 maddesinde öncelikle memurun hizmet yılları dikkate alınarak verilecek yıllık izin süreleri belirlenmiş, sonrasında ise bu sürelere (20 günlük veya 30 günlük yıllık izne) zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün izin (toplam 4 gün yol izni) eklenebileceği ifade edilmektedir. Dolayısıyla, toplam 4 gün olan yol izninin memurun yıllık 20 gün veya 30 gün olan iznine ilave olarak verilebileceği değerlendirilmekte olup, memurun yıllık izinlerini tek seferde veya parça parça kullanması halinde de bir yıl boyunca kullanabileceği yol izninin toplam süresinin gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 günü geçemeyeceği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, 62 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğin "A - Yıllık İzinler" başlıklı bölümün 3 numaralı sırasında, ''Yasanın 102 nci maddesinde, zorunlu durumlarda memurlara yıllık izinlerine ek olarak gidiş ve dönüş için en çok dört gün izin verilebileceği öngörülmüştür. Bu iznin, bulundukları belediye ve köy sınırları dışında
izinlerini geçiren memurlara, çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılması doğru olacaktır.'' hükmü yer almaktadır.
Memurlar yıl içinde gerek bir defada gerekse parçalı olarak yıllık izinlerini kullanırken gidiş ve dönüş için kullanabileceği ikişer günlük yol izninin bir defada gidiş için iki gün ve dönüş için iki gün toplam dört gün olarak kullanılabileceği gibi ilk alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün daha sonra alınan yıllık izinde gidiş ve dönüş için birer gün veya sadece gidişte ya da dönüşte ikişer gün gibi farklı alternatiflerin kullanılması Genel Tebliğde yer verilen şartlar altında yıllık izinleri kullandıran amirlerin takdirindedir.
Bu itibarla,
- Memura zorunlu hallerde yıllık izinlerine ilaveten gidiş ve dönüş için en çok dört gün yol izni verilmesinin çok zorunlu ve çok ender durumlarda yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde mümkün olduğu,
- Yol izni verilmesinde hangi hallerin "zorunlu haller" olduğu hususunun yıllık izin vermeye yetkili amir tarafından değerlendirilmesi gerektiği,
- Yol izninin memurun yıllık iznini bulunduğu belediye ve köy sınırları dışında geçirecek olması durumunda verilebileceği,
- Yol izninin memurun yıllık 20 gün veya 30 gün olan iznine ilave olarak verilebileceği değerlendirilmekte olup, memura bir yıl boyunca gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 günden fazla yol izni verilmesinin mümkün olmadığı,

-Memurun yıllık 20 gün veya 30 gün olan iznini tek seferde kullanması halinde gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 gün yol izninin tek seferde verilebileceği,
- Memurun yıllık iznini parça parça kullanması halinde yol izninin parça parça kullandırılmasının mümkün olduğu, ancak bu durumda da memurun bir yıl boyunca kullanabileceği yol izninin gidiş için 2 gün ve dönüş için 2 gün olmak üzere toplam 4 günü geçemeyeceği,
- Yol izninin yıl içerisinde verilmemesi halinde müteakip yıla aktarılmasının mümkün olmadığı,
mütalaa edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 09:25
YORUM EKLE