Memurun doğumdan sonra analık izin sürelerine eklenecek süreler

Memurların doğumdan önce ve doğumdan sonra analık izni kullanma hakları bulunmaktadır.Doğum öncesi kullanılmayan izin sürelerinin doğum sonrası analık iznine eklenmesi gerekir.

Memurun doğumdan sonra analık izin sürelerine eklenecek süreler

Memurun doğumdan sonra analık izin sürelerine eklenecek süreler 

Kamuda çalışan bayan memurların gebelik dönemlerinde ve gebelik sonrasında doğumdan sonra analık izni kullanma hakları bulunmaktadır. Memura beklenen doğum tarihinden önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle analık izni verilmesi gerekmektedir.Memurun birden fazla çocuğa gebe olması durumunda yani çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz, ...) doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki haftalık bir süre daha ilave edilmektedir.. Böylece, çoğul gebeliklerde doğumdan önceki analık izni süresi on haftadır.Memurun doğum öncesi kullanmadığı izinlerin belli kısımları doğum sonrasına aktarılabilmektedir.

Doğum sonrası analık izni süresine eklenebilecek süreler

a)Bayan memur, sağlık halinin  çalışmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelendirmesi  kaydıyla,  memurun isteği üzerine beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilir.

b) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmaya devam etmek isteyen memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair doktor  raporunu, doğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur.

c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınabilir.

ç) Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta)  doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde rapor almaksızın memur işyerinde  çalışmaya devm etse bile  memurun fiilen çalıştığı  bu süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir.

d) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği doktor  raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin vb.)  kullanması mümkündür. Ancak, bu kanuni izin süreleri doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir. 

    

e) Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışması mümkün değildir

YORUM EKLE