Kurban Bayramı Haftası Yıllık İzin Alan Memurun İzin Hesabı Nasıl Yapılacak

Resmi Ulusal Ve Dini Bayramlarda Memurun İzin Hesabı Nasıl Yapılacak? Resmi tatillerde izin alan memurun yıllık izninden düşüm olurmu DPB Görüş  

Kurban Bayramı Haftası Yıllık İzin Alan Memurun  İzin Hesabı Nasıl Yapılacak

Kurban Bayramı Haftası Yıllık İzin Alan Memurun İzin Hesabı Nasıl Yapılacak

        Bu sene Kurban Bayramının 11,12,13 ve 14 ağustos tarihlerine denk gelmesi ve ayın 15 ve 16 sının idari izin olarak kabul edilip edilmeyeceği belli olmadığından dolayı memurlar ilgili tarihlerde alacakları yıllık izinlerde tereddüt yaşamaktadırlar.Bayram öncesi , bayram sonrası  veya 15 ve 16 ağustosta yıllık izin almak isteyen memurların yıllık izinlerinin nasıl hesaplanacağını DPB görüşü çerçevesinde açıklamaya çalışalım.

       Devlet Personel Başkanlığınca 29.04.2016  tarih ve  2635 sayı ile verilen görüşte "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği" yönünde görüş verilmiştir

      İlgili görüşe göre memurların yıllık izinlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ve idari izinler yıllık izinden düşülmeyecektir.

    Genel tatil günlerine ilişkin düzenleme 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile yapılmıştır.İlgili kanunun 2. maddesine göre Kurban Bayramı Dini Bayram olarak tatil ilan edilmiştir.

         Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse ;

       05.08.2019 tarihi ile 17.08.2019 tarihleri arasında 12 gün yıllık izin alan bir memurun hafta içi mesai günlerine  denk gelen 12,13 ve 14 Ağustos tarihleri yıllık izinden düşülmeyecek. 12 gün yıllık izin alan memur izin dönüşünde  9 gün yıllık izin kullanmış olarak gösterilerek 3 günlük  izin süresi memurun yıllık iznine eklenecektir.

Eğer Cumhurbaşkanlığınca 15 ve 16 Ağustos tarihleri de memur izindeyken idari izin olarak ilan edilirse hafta içi mesai günlerine denk gelen idari izinlerde yıllık izinden sayılmayacağı için bu sefer memurun yıllık izin dönüşünde 5 günlük yıllık izni daha sonra kullanılmak üzere yıllık iznine eklenecektir.Memurun 05.08.2019 ile 17.08.2019 tarihleri arasına denk gelen hafta sonu tatilleri ise yıllık izinden düşülmeyecek yani bu süreler yıllık izinden sayılacaktır.

Burada Kurban bayramının 1. günü olan 11.ağustos  Pazar günü açısından bir tereddüt yaşanabilir. Pazar günü Kurban Bayramının birinci günü   genel tatil günü olmakla  birlikte DPB görüşünde hafta içi mesai günlerine denk gelen tatillerden bahsedildiği için örneğimizde bu süre yıllık izinden düşülmek zorundadır.

Yine konuyu bayram sonrası veya sadece 15 ve 16 ağustos tarihlerinde izin almak isteyen memurlar açısından değerlendirirsek 15 Ağustos tarihinden sonra yıllık izin alan memurların yıllık izin süreleri hesaplanırken 15 ve 16 Ağustos tarihlerinin idari izin kabul edilip edilmediği duruma göre değerlendirme yapılmalı, ilgili tarihler idari izin olursa 2 günlük süre memurun yıllık izin süresinden düşülmemeli idari izin yapılmaz ise yıllık izinden düşülmelidir.

Bayram ve Resmi Tatillere Denk Gelen Yıllık İzin Süreleri ile Alakalı DPB görüşü yazımız ekindedir.

ÖZET: Devlet memurunun yıllık veya mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen idari izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık veya mazeret izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği ile yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen personelin talebinin yerine getirilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığı hk. (29.04.2016 - 2635)
Devlet memurunun yıllık veya mazeret izin süresinin Başbakanlıkça verilen idari izin ile Ulusal Bayram ve genel tatil günlerine rastlaması durumunda, bu sürelerin yıllık veya mazeret izin sürelerinden düşülüp düşülemeyeceği ile yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen personelin talebinin yerine getirilmesinde idarenin takdir yetkisinin bulunup bulunmadığı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Çalışma şartları ve dinlenme hakkı" başlıklı 50 nci maddesinde; "Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir." hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "İzin" başlıklı 23 üncü maddesinde; "Devlet memurları, bu kanunda gösterilen süre ve şartlarla izin hakkına sahiptirler." hükmü, "Çalışma saatleri" başlıklı 99 uncu maddesinde; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükmü, "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmü, "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinde;
"A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana,  baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir. C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.

E) Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.
F) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz." hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Ulusal Bayram, genel tatil günleri (resmi bayram günleri, dini bayram günleri, yılbaşı tatili ve 1 Mayıs günü) ile hafta tatiline yer verilmektedir.
Ayrıca, Başbakanlık Genelgeleri ile Cumhuriyet, Ramazan ve Kurban Bayramı Tatili gibi belirli dönemlerde hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede eleman bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşundaki bütün çalışanlar
idari izinli sayılabilmektedir.
Bu itibarla;
- Yıllık izin süreleri içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi; yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi ve daha sonra amir tarafından uygun görülen zamanlarda memura 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılması gerektiği,
- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde belirlenen mazeret izinlerinin izin hakkını doğuran olayı müteakiben kullanılması gerektiği değerlendirildiğinden, kullanılmayan izinlerin daha sonra başka bir zamanda kullandırılmasının mümkün bulunmadığı,
- Yıllık iznin amirin uygun bulacağı zamanlarda verileceği hususu göz önünde bulundurulduğunda, yıllık iznini yarıda keserek göreve dönmek isteyen memurun talebinin karşılanmasında da amirin takdir yetkisinin bulunduğu,
mütalaa edilmektedir

Bu yazıya ait tüm haklar Mevzuatinyeri.com'a aittir. "Mevzuatinyeri.com'" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©


https://mevzuatinyeri.com/personel-mevzuat/idari-izinlerde-calisan-memurlara-izin-veya-ucret-verilebilir-mi.html

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2019, 01:14
YORUM EKLE