Kamuda işçi olarak çalışılan sürelerin memurun yılık iznine etkisi

Kamu kurumlarında işçi olarak çalıştıktan sonra kamuda memur kadrolarına atanan kişilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında kamuda işçi olarak çalışılan sürelerin dikkate alınması gerektiği konusunda DPB görüşü

Kamuda işçi olarak çalışılan sürelerin memurun yılık iznine etkisi

Kamuda işçi olarak çalışılan sürelerin memurun yılık iznine etkisi 

Kamu kurumlarında işçi olarak çalıştıktan sonra memur olarak ataması yapılan kişinin yıllık iznine esas hizmet sürelerinin hesaplanmasında kamuda işçi olarak çalışılan süreler dikkate alınması gerektiği hususunda DPB görüşü yazımız ekinde yer almaktadır.

DPB görüşü 

Sayı : 31292642­­E.7072

Konu : Yıllık İzin 05.12.2016

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi : 14.11.2016 tarihli ve 16833931­903.02.03­E.12812393 sayılı yazınız. Bakanlığınızda görev yapan personelin Devlet memurluğuna atanmadan önce Bakanlığınız bünyesinde vekil öğretmenlik veya ücretli öğretmenlikte geçen hizmet süreleri ile Bakanlığınıza bağlı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde geçen hizmet sürelerinin söz konusu personelin yıllık izne esas hizmet süresinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

Yıllık izinlerin kullanılması hakkında Maliye Bakanlığınca 62, 140 ve 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri çıkarılmış olup, 154 Seri No'lu Tebliğde, "Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4 üncü maddesinde, "Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür.

D) İşçiler:

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle

çalıştırılan geçici işçilerdir.Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz." hükmü, "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, "Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur'an kursu öğreticiliği, imam­hatiplik ve müezzin­kayyımlığa ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir." hükmü, mezkur Kanunun "Ders görevi" başlıklı 89 uncu maddesinde ise "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, Bakanlığınız bünyesinde 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca vekil öğretmenlikte geçen hizmet süreleri ve anılan Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ücretli öğretmenlikte geçen hizmet süreleri ile Bakanlığınıza bağlı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde işçi statüsünde geçen hizmet sürelerinin 154 Seri No'lu Tebliğde yer alan "hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri"nin kapsamına girdiği değerlendirilmekte olup, söz konusu sürelerin memurun yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Arz ederim.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 19:56
YORUM EKLE