Doğumun beklenen tarihten geç olması durumunda analık izni

Geç doğum halinde analık izni" alt başlıklı 5 inci maddesinin (a) bendinde; "Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülemeyecektir." hükmüne yer verilmiş

Doğumun beklenen tarihten geç olması durumunda analık izni

Doğumun beklenen tarihten geç olması durumunda analık izni 

AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

: 11.10.2017 tarihli ve 36651483-730.10.E.6181 sayılı yazınız.

Üniversitenizde görev yapmakta olan memurun, beklenen doğum tarihinden 7 gün sonra doğum yaptığını belirterek, 7 günlük sürenin doğum sonrası analık izni süresinden düşülüp düşülmeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan değişikler sonrası, doğum ve evlat edinme sebebiyle verilecek izinlerin kullanılmasında kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğini sağlamak amacıyla Başkanlığımız tarafından yürürlüğe konulan 10/02/2016 tarihli ve 29620 sayılı Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No:6)'nin "I. DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER" kısmının, "A) Analık izni" başlıklı bölümünün "Geç doğum halinde analık izni" alt başlıklı 5 inci maddesinin (a) bendinde; "Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülemeyecektir." hükmüne yer verilmiş olup, ilgili hükümde, doğumun geç olması durumunda, beklenen doğum tarihinden sonra fazladan geçen sürelerin doğum sonrası analık izninden düşülemeyeceği ifade edilmiştir.

Bu itibarla; doğumun beklenen tarihten 7 gün sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen sürelerin, doğum sonrası analık izni süresinden düşülemeyeceği mütalaa edilmektedir.

Rica ederim.

YORUM EKLE