Yemek alım ihalelerinde işçilik ücreti için ayrı bir satır açılmaması

Yemek alım ihalelerinde işçilik ücreti için ayrı bir satır açılmaması

Yemek alım ihalelerinde işçilik ücreti için ayrı bir satır açılmaması

Yemek alım ihalelerinde işçilik ücreti için ayrı bir satır açılmaması

Birim fiyat teklif cetvelinin yemek öğün maliyetleri üzerinden oluşturulduğu, işçilik için ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı, idarece yaklaşık maliyetin fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin ortalamasının alınması suretiyle hesaplandığı, bu itibarla yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılan fiyat tekliflerinde işçilik giderlerinin asgari ücrete eşit veya daha fazla olabileceği gibi birim öğün maliyetler üzerinden alınan fiyat tekliflerinde kâr öngörülmediği sonucunun çıkarılamayacağı hakkında.

Toplantı No : 2021/009
Gündem No : 62
Karar Tarihi : 03.03.2021
Karar No : 2021/UH.I-530

BAŞVURU SAHİBİ:

Asum Yemek  A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimliği,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/697884 İhale Kayıt Numaralı “Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Oğuzeli Devlet Hastanesi İçin 18 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 15.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Oğuzeli Devlet Hastanesi İçin 18 Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asum Yemek A.Ş.nin 19.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.02.2021 tarih ve 6711 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/247 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yaklaşık maliyetin ihalenin ilan tarihi olan 16.12.2020 tarihinden önce hazırlanmış olduğu, 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazetede asgari ücretin değişikliğe uğradığı, ihalenin 15.01.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, bu itibarla asgari ücretin değişikliğe uğraması sebebiyle yaklaşık maliyetin güncellenmesi gerektiği, ayrıca idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplamalarında yüklenici kârının öngörülmediği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” 8’nci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartaname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Ve Oğuzeli Devlet Hastanesi için 18 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü:

Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Ve Oğuzeli Devlet Hastanesi için 18 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, -1.Kat Konferans Salonu” düzenlemesine yer verilmiştir.

İdari dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formuna aşağıdaki şekilde yer verilmiştir:

İhale kayıt numarası: 2020/697884

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Diyet Kahvaltı

adet

65.900

2

Diyet Yemek

adet

132.700

3

Normal Kahvaltı

adet

82.000

4

Normal Yemek

adet

316.000

5

Ara Öğün

adet

57.900

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından “Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi ve Oğuzeli Devlet Hastanesi İçin 18 Aylık Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtma ve Sonrası Hizmeti Alımı” işinin ihalesinin açık ihale usulü ile 15.01.2021 tarihinde yapıldığı, 18.02.2021 tarihinde EKAP üzerinden bildirilen ihale komisyonu kararında; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi isteklinin Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak belirlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ise Kristal Yemek Fabrikası Gıda İnşaat Taşımacılık Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İdare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyet hesap cetveli ve ekleri incelendiğinde; idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin (ç) bendi uyarınca fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle yaklaşık maliyetin hesaplandığı tespit edilmiştir.

Ayrıca itirazen şikâyet konu olan ihalenin bir yemek hizmet alımı olduğu, yaklaşık maliyet hesap cetveli ve eklerinden de anlaşılacağı üzere personel çalıştırmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinin ise yemek öğünleri üzerinden oluşturulduğu, işçilik giderlerine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı görülmüştür.

Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu işte birim fiyat teklif cetvelinin yemek öğün maliyetleri üzerinden oluşturulduğu, işçilik için ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı, idarece yaklaşık maliyetin fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat tekliflerinin ortalamasının alınması suretiyle hesaplandığı, bu itibarla yaklaşık maliyet hesaplamasında kullanılan fiyat tekliflerinde işçilik giderlerinin asgari ücrete eşit veya daha fazla olabileceği gibi birim öğün maliyetler üzerinden alınan fiyat tekliflerinde kâr öngörülmediği sonucunun çıkarılamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,


   Oybirliği ile karar verildi.

 

YORUM EKLE