Yapım işleri için verilen süre uzatimi veya iş artişlarinda tüm risk (all risk) sigorta poliçeleri yenilenmeli mi?

Yapım işleri için verilen süre uzatimi veya iş artişlarinda tüm risk (all risk) sigorta poliçeleri yenilenmeli mi?

Yapım işleri için verilen süre uzatimi veya iş artişlarinda tüm risk (all risk) sigorta poliçeleri yenilenmeli mi?

Yapım işleri için verilen süre uzatimi veya iş artişlarinda tüm risk (all risk) sigorta poliçeleri yenilenmeli mi?

Yapım işleri için verilen süre uzatimi veya iş artişlarinda tüm risk (all risk) sigorta poliçeleri yenilenmeli mi?

"Soru: İdaremiz bünyesinde sık sık yapım işi ihalesi yapmaktayız. Yapım işlerimizin bazılarında süre uzatımı veya iş artışı yapmaktayız. İş artışı veya süre uzatımı yaptığımız işlerde tüm risk (all risk) sigorta poliçerlerinin yenilenmesi gerekiyor mu? "

Cevap:  All risk sigortası, 20/11/2008 tarih ve 5812 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 9’uncu maddesi ile mevzuatımıza girmiştir. Bu sigorta ile yüklenicinin ve idarenin öngörülmeyen risklere karşı güvence altına alınması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, yapım işinden kaynaklanabilecek olası risklere ilişkin olarak hem idarenin hem de yüklenicinin korunması amacıyla bu sigortanın yaptırılması gerekmektedir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 9’uncu maddesinde; “Yapım işlerinde yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet  makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise kapsamı ihale dokümanında belirtilen genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur madde hükmüne dayanarak ve geniş kapsamlı olarak konu, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenmiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 9’uncu maddesinde ise; “Sigortaya esas alınacak bedeller, işin kendisi için sözleşme bedeli, her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ve benzeri için ise piyasa rayiçlerine göre hesaplanan bedellerdir. Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan düzenlemlerden de anlaşılacağı üzere, idareler tarafından yürütülen işlerde süre uzatımı veya iş artışı verilmek suretiyle sözleşme bedel ve sürelerinde değişiklik  yapıldığında all risk sigortalarının da oluşan yeni duruma göre güncellenmesi gerekmektedir. 

YORUM EKLE