Üzerinde haczedilemeyeceğine dair ibare bulunmayan teminat mektubu geçerli midir?

Üzerinde haczedilemeyeceğine dair ibare bulunmayan teminat mektubu geçerli midir?

Üzerinde haczedilemeyeceğine dair ibare bulunmayan teminat mektubu geçerli midir?

Üzerinde haczedilemeyeceğine dair ibare bulunmayan teminat mektubu geçerli midir?

KİK, üzerinde "bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ifadesi yer almayan geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığından dolayı ihaleye katılan istekli tarafından geçici teminata ilişkin yeterlik kriterinin kamu ihale mevzuatına uygun olarak tevsik edilemediği yönünde karar verdi.

Toplantı No: 2021/011

Gündem No: 35

Karar Tarihi: 17.03.2021

Karar No: 2021/UH.I-615

BAŞVURU SAHİBİ:

Üstün Yemekçilik Gıda Tem. Tic. Ve San. Ltd. Şti. - Hasel Yemekçilik Gıda Tem. İnş. Med. San. Dış Tic. Ltd. Şti. - Lokman Bilgisayar Temizlik Gıda Odun ve Kömür Med. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Harran Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/572221 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Harran Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 01.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Ay Süreli Malzeme Dahil Yemek Hazırlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Üstün Yemekçilik Gıda Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Hasel Yemekçilik Gıda Tem. İnş. Med. San. Dış Tic. Ltd. Şti.-Lokman Bilgisayar Temizlik Gıda Odun ve Kömür Med. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 01.02.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.02.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.02.2021 tarih ve 6966 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.02.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/258 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

...

3) Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahipleri tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığı, “Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresini içermediği,

...

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinde “ (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(7) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir…

(8) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz…” hükümleri yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 13.02.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemeleri yer almıştır.

Ayrıca ihale dokümanı kapsamında yer alan geçici teminat mektubu standart formunun “…Bu teminat mektubu …../…../…. tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. 4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” şeklinde olduğu görülmektedir.

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye 18.754.928,00 TL teklif verdiği, anılan isteklinin teklif edilen bedelin %3’ü oranında (562.647,84TL) geçici teminat tutarını sağlaması gerektiği anlaşılmıştır.

 Yeterlik Bilgileri Tablosu”nda “Teminata İlişkin Bilgiler” sütununun karşısında “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu” başlıklı bölümünde geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasına ilişkin olarak “G0012-00166-MW001281” bilgisine yer verildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından beyan edilen geçici teminat mektubuna ilişkin olarak Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre anılan isteklinin geçici teminat tutarının 565.000,00 TL ve geçici teminat geçerlilik tarihinin 25.03.2021 olduğu tespit edilmiştir.

Urfa Yemek Temizlik Turizm Taşımacılık Güvenlik Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi-Aktor Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından ihaleye 19.454.928,00 TL teklif verdiği, anılan isteklinin teklif edilen bedelin %3’ü oranında (583.647,84 TL) geçici teminat tutarını sağlaması gerektiği anlaşılmıştır.

Anılan isteklinin özel ortağı Aktor Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “Teminata İlişkin Bilgiler” satırının “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu” başlıklı bölümünde geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasına ilişkin olarak “G0012-00779-MW002405” bilgisine ve “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu” başlıklı bölümünde “Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Siverek Şanlıurfa Şubesi, 30.11.2020, 30.07.2021, 110.000,00TL(yüzonbintürklirası), 7100412949”  bilgisine yer verildiği görülmüştür.

İdarece 24.12.2020 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının talep edilmesi üzerine, anılan istekli tarafından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Siverek Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen 30.11.2020 tarihli geçici teminat mektubunun sunulduğu, mektubun tutarının 110.000,00 TL olduğu ve 30.07.2021 tarihine kadar geçerli olduğunun belirtildiği, mektupta “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ifadesinin yer almadığı tespit edilmiştir.

İstekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu” başlıklı bölümünde beyan edilen “G0012-00779-MW002405” referans numaralı geçici teminat mektubuna ilişkin olarak Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilen bilgi ve belgelere göre anılan isteklinin geçici teminat tutarının 480.000,00 TL ve geçici teminat geçerlilik tarihinin 05.03.2021 olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve düzenlemelerden ihalelerde teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınacağı, her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbirin konulamayacağı, teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin standart formlara uygun olmasının zorunlu olduğu, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği, KİK024.1/H numaralı geçici teminat mektubu standart formunun ihale dokümanı kapsamında olduğu, istekli tarafından ihale dokümanının içeriğinin dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiği, teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluğun teklif verene ait olduğu, ihale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

  İhalenin ilan tarihinin 02.11.2020 olduğu, 30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile geçici teminat mektubunun standart formuna “4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresinin eklendiği ve ilgili düzenlemenin yürürlük tarihinin ise 20.10.2020 olduğu, ayrıca ihale dokümanı kapsamında verilen geçici teminat mektubu standart formunun da söz konusu ibareyi içerdiği, dolayısıyla mevcut ihalede istekliler tarafından sunulan geçici teminat mektuplarında bahsi geçen ibarenin yer almasının zorunlu olduğu belirlenmiştir.

Arslanlar Teknik Isıtma Soğutma İnşaat Taahhüt İhtiyaç Maddeleri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubunun beyan edildiği, dolayısıyla fiziki olarak geçici teminat mektubu sunulmadığından, mektubun standart forma uygunluğunun kontrol edilemeyeceği, öte yandan beyan edilen “G0012-00166-MW001281” referans numaralı geçici teminat mektubunun tutarının teklif edilen bedelin %3’ünü sağladığı ve süresinin de ihale dokümanına uygun olduğu tespit edilmiştir.

Urfa Yemek Temizlik Turizm Taşımacılık Güvenlik Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi-Aktor Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının özel ortağı Aktor Gıda Temizlik İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda iki adet geçici teminat mektubunun beyan edildiği, “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu” başlıklı bölümünde beyan edilen “G0012-00779-MW002405” referans numaralı geçici teminat mektubunun tutarının (480.000,00 TL)  teklif edilen bedelin %3’ünü (583.647,84 TL) sağlamadığı, dolayısıyla bu belgenin tek başına istenen tutarı karşılamadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu” başlıklı bölümünde beyan edilen Vakıflar Bankası T.A.O Siverek Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen 30.11.2020 tarihli geçici teminat mektubunda ise “4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ifadesinin yer almadığı, dolayısıyla geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı anlaşıldığından, anılan istekli tarafından geçici teminata ilişkin yeterlik kriterinin kamu ihale mevzuatına uygun olarak tevsik edilemediği sonucuna varılmıştır.

YORUM EKLE