Üniversitelere Ait Sayıştay Raporlarında Denetçilerce Tespit Edilen Hatalar (2)

Dün birinci bölümünü yayınlamış olduğumuz

Üniversitelere Ait Sayıştay Raporlarında Denetçilerce Tespit Edilen Hatalar (2)

Dün birinci bölümünü yayınlamış olduğumuz Üniversitelere Ait Sayıştay Raporlarında Denetçilerce Tespit Edilen Hatalar (1) den sonra bugünde kalmış olduğumuz yerden devam ediyoruz.


Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.


BULGU 26:


Performans Programının Hazırlanmaması


Üniversitenin 2015 yılı performans programını hazırlamadığı tespit edilmiştir.

24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesinde;

" Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. ” denilmektedir.

Görüldüğü üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef

ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde;

“Üst yöneticiler, performans programlarının bu Yönetmelikte ve Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasından, uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların performans hedefleri ve hizmet gereklerine uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmasından ilgili Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludur.” denilmektedir.

05.07.2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 4'üncü fıkrasında;

"Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla belirlenen bütçe büyüklüklerine göre nihai hali verilen performans programları Bakanlıklarda Bakan; diğer idarelerde ise ilgili Bakan veya üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar.” denilmektedir.

...............Üniversitesinin 2015 yılı denetimi sonucunda Performans Programının hazırlanmadığı tespit edilmiştir. Performans Programının hazırlanmamasının, performans esaslı bütçelemenin temel amaçlarını oluşturan mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun sağlanmasını engellediği düşünülmektedir.


BULGU 27:


Banka Hesapları Arası Aktarmaların Hatalı Muhasebeleştirilmesi


Yapılan incelemede banka hesapları arasındaki aktarmalarda mevzuatı gereği kullanılması gereken 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı ile 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 21. ve 37. maddelerine göre, muhasebe birimlerine ait ulusal para birimi cinsinden banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatların, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilmesi, bu talimatlardan yerine getirilenlerin ise 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına ve 102 Banka Hesabına alacak, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına ve 102 Banka Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede, yıl sonu 102 nolu hesabın alacak toplamının 985.520.462,18 TL, 103 nolu hesabın borç toplamının 265.849.362,22 TL, 108 nolu hesabın alacak toplamının ise 461.639,36 TL olduğu, banka hesapları arası aktarmaların 102 borç ve 102 alacak şeklinde kaydedildiği görülmüştür. Netice itibariyle, mali tablodaki rakamlar ve muhasebe işlemleri incelendiğinde banka hesapları arasındaki para aktarımlarında 108 ve 103 nolu hesapların kullanılmadığı tespit edilmiştir.


BULGU 28:


Araştırma Projelerinden Desteklenen Projelerin Nazım Hesaplarda İzlenmemesi


Üniversite yevmiye kayıtlarının incelenmesi sonucunda, araştırma projelerinden desteklenen projelerin, bilanço dip notlarında yer alması gereken 962 Bilimsel Projeler Hesabı ile 963 Bilimsel Projeler Karşılığı Hesaplarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Yükseköğretim kurumlan detaylı hesap plana göre üniversitelerde araştırma projelerinden desteklenen projelerin, her biri için ayrılan ödenek tutarlarının proje bazında açılan alt hesaplarda, desteklenen proje bütçesi ve ilgili kurullardan verilen ek ödenekler ile bu projeler için yapılan harcamaların izlenmesi için 962 ve 963 nolu nazım hesapların kullanılması gerekmektedir.


BULGU 29:


Zamanaşımına Uğrayan Depozito ve Teminatların Bütçeye Gelir Kaydedilmemesi


Nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatlardan bir yıl içinde iade edilecek olanların izlenmesi için kullanılan 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının incelenmesi sonucunda; zamanaşımına uğrayan depozito ve teminatların olduğu ve bunların bütçeye gelir kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 257’nci maddesinde:

“(1)

a) İhale teminatları;

1) İhalelere katılan isteklilerden mevzuatı gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan veya hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilen kesin teminat ve ek kesin teminatlar bu bölüme kaydedilir.

2) Alınan depozito ve teminatlar hesabında yer alan tutarlardan, mevzuatı uyarınca ödenmemiş sigorta primleri ve gecikme zamları karşılığı olarak, ilgili sosyal güvenlik kurumunun bildirmesi üzerine yüklenicilere geri verilmeyerek tutulanlar, kurumun ilgili şube veya bürosunun hesabına gönderilir.

3) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 13 üncü

maddesine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hâllerde; yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından, diğer işlerde ise işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle ilgilisine iade edilemeyen teminatlar sürenin bitiminde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde bütçeye gelir kaydedilir; diğer kamu idarelerinde ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere illerde defterdarlık muhasebe müdürlüğü, ilçelerde ise malmüdürlüğünün banka hesaplarına beş iş günü içerisinde aktarılır. Ayrıca ilgili muhasebe birimine yazıyla bilgi verilir.

d) Zamanaşımı süreleri;

1) İsteklilerden alınan geçici teminatlar, ihale başkası üzerinde kaldığı takdirde; en avantajlı ikinci teklifi veren istekli için sözleşmenin yapıldığı tarihi, diğer istekliler için ihale kararının verildiği tarihi, komisyonca ihaleden vazgeçildiği takdirde; bu husustaki karar tarihini, geçici teminatını yatıran istekli ihaleye girmekten vazgeçtiği takdirde; bu isteğini bildirdiği veya en geç ihalenin başkası üzerinde kaldığı tarihi izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

2) Yüklenicilerden alınan kesin teminatlar, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirilmesi nedeniyle teminatın geri verilmesi gerektiği tarihi, idarece, yüklenici veya alt yüklenici kusurlu görülerek sözleşme bozulduğu ve teminatını geri almak için yüklenici veya alt yüklenici tarafından mahkemeden karar alındığı takdirde; hüküm tarihini izleyen günden başlamak üzere 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

(2) Muhasebe birimlerince tahsil edilerek bu hesaba kaydedilen paralar, zamanaşımına uğradığında bütçeye gelir kaydedilir.”

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Hesabın işleyişi” başlıklı 258’inci maddesinde:

“ b)Borç

3) Alınan depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı tutarlardan gelir kaydedilmesi gerekenler bir taraftan bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan 805- Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800 Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir.” denilmektedir.

Söz konusu hesaba ilişkin olarak 2015 yılı yevmiye kayıtları incelendiğinde, 2005 yılı ve öncesine ait nakdi geçici ve kesin teminatlara ilişkin tutarların bulunduğu ve bunların

zamanaşımı süresini geçmesine rağmen yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince gelir kaydına ilişkin işlemlerin yapılmadığı tespit edilmiştir.

Buna göre zamanaşımına uğrayan ................ TL tutarındaki nakdi teminatın gelir kaydına ilişkin işlemlerin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


BULGU 30:


Hurda Malzeme Satışında, 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabına Kayıt Yapılmaması


Diğer Duran Varlıklar Hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılan 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-)’nın devrettiği, hurdaya ayrılan mallar satılması veyahut elden çıkarılması durumunda bu hesaptan çıkış yapılmadığı tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Hesabın İşleyişi” başlıklı 219. Maddesinde:

“b) Borç

1) Elden çıkarılacak maddi duran varlıklardan her ne suretle olursa olsun kayıtlardan çıkarılanların ayrılmış olan amortisman tutarı bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.” Denilmektedir.

Hurdaya ayrılan malların satışı olması veyahut elden çıkarılması halinde 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabı borçlu çalıştırılmalıdır. 299 Birikmiş Amortismanlar Hesabının borç çalıştırılmaması hesabın devamlı alacaklı olarak çalıştırılması hesabın giderek artmasına neden olmaktadır.


BULGU 31:


Taşınmazlar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamaların Varlık Hesaplarına Yansıtılmaması


Kurum taşınmazları için yapılan değer artırıcı harcamalar, 252-Binalar Hesabına kaydedilerek varlık hesaplarına yansıtılmamış; bunun yerine söz konusu harcamalar için gider kaydı yapılmıştır.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 170 inci maddesi "b) Maddi duran varlıklar için yapılan değer arttırıcı harcamalar; 1) Maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı arttıran veya üretilen mal veya hizmetlerin üretim maliyetini azaltan her türlü maliyet, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edilir ve amortisman hesaplamasında dikkate alınır.’’ hükmüne göre; ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (SIRA NO 28) Amortisman ve Tükenme Payları Genel Tebliğinin 5.(2) Maddesinde ‘’Ancak, maliyet bedeli, 18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği eki listede yer alan dayanıklı taşınırların her biri için 14.000 YTL’yi, taşınmazlar için 34.000 YTL’yi aşmayan duran varlıklar ile tutarına bakılmaksızın Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar hesap gruplarıyla 256-Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabında izlenen varlıklar için, amortisman oranı % 100 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle maliyet bedeli bu tutarlara kadar olan duran varlıklar, hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilecektir.’’ Hükümleriyle kayıtlı duran varlıklar için yapılan 34.000 TL’yi aşan değer arttırıcı nitelikte olan harcamalar için Binalar hesabı kullanılması gerekmektedir.


BULGU 32:


Tahsisli Taşınmazların Varlık Hesaplarına Alınmaması


Hazine tarafından Üniversite’ye tahsis edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre Hazine tarafından kamu idarelerine tahsis edilen taşınmazların ilgili oldukları varlık hesaplarına borç, “500 - Net Değer Hesabı”na ise alacak kaydedilmesi ve ayrıca 964 - Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Hesabı ile 965 - Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Karşılığı Hesabında da izlenmek suretiyle muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir.

İncelemeler neticesinde Üniversite’ye tahsisli taşınmazlar bulunduğu ancak bu taşınmazların ilgili oldukları varlık hesaplarına kaydedilmediği görülmüştür. Bahsedilen Yönetmelik’lere uygun olarak tahsisli taşınmazların tespit ve kayıtlarının yapılması uygun olacaktır.


BULGU 33:


181 Gelir Tahakkukları Hesabının Mali Tablolarda Yer Almaması


Üniversite tarafından 1 (bir) aylık vadeli hesapta değerlendirilen mevduat faizlerinin 181 Gelir Tahakkukları Hesabına kaydedilerek takibi yapılması gerekirken tahakkuk işlemlerinin yapılmadığı, gelir elde edildiğinde (tahsilat yapıldığında) direkt olarak gelir hesaplarına kaydedilmek suretiyle muhasebeleştirildiği, tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 121, 122 ve 123 üncü maddelerinde 181 hesaba kaydedilmesi gereken işlemler ayrıntıları ile açıklanmıştır. Buna göre gelir tahakkukları hesabının; faaliyet alacakları, kurum alacakları ve diğer alacaklar hesap gruplarında izlenmeyen ve tahakkuk etmekle birlikte, gelecek aylarda istenebilir duruma gelecek olan alacaklar ile duran varlıklar ana hesap grubu içindeki gelir tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadesi takip eden faaliyet döneminde dolanların izlenmesi için kullanılması gerekmekte olup, tahakkuk ettirilmiş gelirlerden kaynaklanan ancak içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemde istenebilir duruma gelecek olan alacaklar, ilgili oldukları dönemde tahsil edilmek üzere bu hesapta izlenir. Gelir tahakkukları hesabında yer alan tutarlardan vadesinde tahsil edilemeyenler, takipteki kurum alacakları hesabına aktarılarak takibe alınacaktır.

Yukarıdaki açık düzenlemeye karşın Kurumun elde ettiği mevduat faizlerinin muhasebeleştirilmesinde 181 Gelir Tahakkukları Hesabı kullanılmamış, gelirlerin tahakkuk kaydı yapılmaksızın tahsil edildiğinde doğrudan gelir hesaplarına kaydedilmiştir. Bu uygulamanın düzeltilmesi gerekir.


BULGU 34:


Geçici Kabulü Yapılan Binaların 252-Binalar Hesabına Aktarılmaması


Üniversitede, 2015 yılı içerisinde geçici kabulü yapılmış olan binaların 31.12.2015 tarihine kadar 252-Binalar Hesabına aktarılmayıp 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabında izlenmeye devam edildiği tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “hesabın işleyişi” başlıklı 188'inci maddesinin (b) bendinde aynen, “Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir.” denilmek suretiyle, geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarların ilgili duran varlık hesabına aktarılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, muhasebe kayıtlarının, tam açıklama ilkesine de uygun olarak, Kurum hesap planında belirtilen uygun hesaplar/ekonomik kodlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede anılan yönetmelik hükümlerine göre 2015 yılında tamamlanan ve geçici kabulü yapılan yatırımlardan ayrıntısı aşağıdaki tabloda mevcut ......ayrı yapım işine ilişkin ............ TL’lik tutarın, 258-Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından 252-Binalar Hesabına aktarılması gerekirken aktarılmadığı ve aynı yılsonunda amortismana tabi tutulmadığı tespit edilmiştir.


BULGU 35:


Peşin Tahsil Edilen Kira Bedellerinin Hatalı Olarak Muhasebeleştirilmesi


Peşin tahsil edilen kira bedelinin hesaplara alınması işleminin Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne göre, tahsil edilen ve cari yıla ilişkin kira gelirleri 600-Gelirler Hesabına alınırken, peşin tahsil edilen gelirlerden içinde bulunulan faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahakkuk ettirilmesi gerekenler, ilgili oldukları yılda tahakkuk ettirilmek üzere 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına kaydedilerek izlenmelidir. Böylece genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden dönemsellik ilkesi gereği gelirler ait olduğu faaliyet dönemi içinde yer alacak ve dönem faaliyet sonucunun sağlıklı şekilde belirlenmesi sağlanacaktır. Dönem sonunda ise 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabında yer alıp tahakkuk zamanına bir yıldan az süre kalan peşin tahsil edilmiş gelirler, düzenlenecek muhasebe işlem fişi ile 380-Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabına aktarılır. Son olarak 380 nolu hesapta bulunan tutar ilgili olduğu ayda gelirler hesabına kaydedilmelidir.

İdare bazı kiracılarla yaptığı sözleşmeler gereği üçer aylık kira bedellerini peşin olarak tahsil etmiştir. Burada, özellikle yılsonlarında peşin tahsil edilen gelirin bir kısmı ertesi yıla ait bir gelirdir. Fakat yapılan muhasebe kayıtlarına göre, bütün gelir cari yıl geliri olarak hesaplarda gösterilmiştir. Oysa peşin tahsil edilen kira gelirinin cari yıla isabet eden kısmı 600-Gelirler Hesabına, gelecek yıllara ait olanlar ise 480-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabına alınması 31.12.2015’te de 380 hesabına aktarılması gerekirdi.

Buna göre MYMY’nin ilgili hükümleri ile bilançonun dönemsellik ilkesine aykırı olarak dönem ayırıcı hesaplardan olan 380 ve 480 hesapların peşin tahsil edilen gelirler için kullanılmaması nedeniyle 600-Gelirler Hesabının ..............TL fazla gösterilmesi sonucunda 2015 yılı Faaliyet Sonuçları Tablosunda bu tutar kadar hataya neden olunmuştur.


BULGU 36:


.......... Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş. Hisselerinin Üniversitenin Mali Tablolarında Yer Almaması


...........Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş'de Üniversiteye ait olan sermaye payının mali tablolarında yer almadığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 159’uncu maddesinde düzenlenen 241Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında “mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kâr ve zararlar, bütçeye iade olunan sermayeler ile bu kurumlara ikrazen verilen özel tertip iç borçlanma senetleri bedelinden, bu kurumların ödenmemiş sermayelerine mahsup edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” Denilmektedir.

Üniversitenin ................ Teknokent-Teknoloji Geliştirme Hizmetleri A.Ş.’de sahip olduğu sermaye tutarlarının 241-Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedilerek mali tablolarda güncel değerleriyle yer alması sağlanmalıdır


BULGU 37:


Proje Özel Hesabındaki Dövizler İçin Ay Sonunda Değerleme Yapılmaması


Üniversitenin 104 Proje Özel Hesabında izlenen Avrupa Birliği hibeleri için ay sonu döviz değerleme işlemlerini yapmadığı tespit edilmiştir.

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmeliğin „’Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi” başlıklı 8’inci maddesinin (d) bendinde;

“Ay sonlarında döviz mevcudunun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ay sonu döviz satış kuru üzerinden değerlemesi sonucunda; kur artışından doğan farklar, 104-Proje Özel Hesabına borç, 600-Gelirler Hesabına alacak; kur azalışından doğan farklar ise 630- Giderler Hesabına borç, 104-Proje Özel Hesabına alacak kaydedilir.” denilmektedir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre 104 Proje Özel Hesabında izlenen hibe kapsamında elde edilmiş olan dövizler için ay sonu değerleme işlemi yapılması gerekirken, yapılmaması sonucunda ortaya çıkan olumlu/olumsuz farka göre 600 Gelirler Hesabı ya da 630 Giderler Hesabı itibariyle Faaliyet Sonuçları Tablosu ile Bilançoda hataya neden olunmuştur.


BULGU 38:


2015 yılı Bütçe Kanununun E Cetvelinde Yer Alan Limitlere Uyulmaması


Bütçe Kanununun E Cetvelinde bazı ödeneklerin kullanımına ve harcamalara ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Üniversite tarafından bu ödeneklerin harcanmasında E Cetvelinin 39'uncu maddesinde yer alan limitlere riayet edilmediği tespit edilmiştir.

2015 yılı Bütçe Kanunu E Cetvelinin 39 uncu maddesinde aynen;

“Aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere;

a) Menkul mal alımlarında 21.000 Türk Lirasını,

b) Gayrimaddi hak alımlarında 17.000 Türk Lirasını,

c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 21.000 Türk Lirasını,

d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 51.000 Türk Lirasını,

aşan tutarlar “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenemez. “(06) Sermaye Giderleri”ne ilişkin olarak yukarıdaki limitlerin uygulanmasında toplam proje ödeneği esas alınır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerine analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak tahsis edilen ödeneklerle yapılacak askeri amaçlı alımlarda yukarıda belirtilen limitler uygulanmaz.” denilmektedir.

Söz konusu tutarları aşan harcamaların “(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertiplerinden ödenmemesi gerekirken aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere toplam ................TL tutarında limit aşımı harcama yapılmıştır.


BULGU 39:


Kiracılardan Tahsil Edilmesi Gereken Elektrik, Su ve Doğalgaz Bedeli Alacaklarının Muhasebeleştirilmemesi


Üniversite tarafından kiraya verilen çeşitli taşınmazlara ilişkin olarak kiracılar ile bağıtlanan sözleşmeler gereği kiracılar tarafından karşılanması gereken elektrik, su ve doğalgaz tüketim bedellerinden doğan alacakların ayrı bir otomasyon sisteminde takip edildiği, ancak, muhasebe sisteminde ilgili hesaplar ile izlenmediği tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “14 Diğer Alacaklar” başlıklı 81’inci maddesinde diğer alacaklar hesap grubunun, faaliyet alacakları ve kurum alacakları dışında kalan alacakların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yapılan incelemede, Üniversite tarafından kiraya verilen çeşitli taşınmazlara ilişkin olarak tahakkuk eden ve kira sözleşmeleri gereğince kiralayanlar tarafından ödenmesi gereken elektrik, su ve doğalgaz giderlerinden doğan ve 31.12.2015 tarihi itibariyle toplam

............TL tutarında olduğu tespit edilen alacakların 140 Kişilerden Alacaklar Hesabından takip edilmediği tespit edilmiştir.

Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırı olarak 140 Kişilerden Alacaklar Hesabının kaydedilmesi gerekirken kaydedilmeyen

................. TL kadar 2015 yılı Bilançosu ile Faaliyet Sonuçları Tablosunda hataya neden olunmuştur.


BULGU 40:


Özel Sermayeli Bankada Açılan Tahsilat Hesabından Üniversite Ana Hesabına Yapılan Aktarmalarda Gecikmeler Yaşanması


Üniversitenin ikinci öğretim gelirlerinin tahsilatı amacıyla İş Bankası Şubesinde açılan banka hesabından Ziraat Bankasında bulunan ana hesabına yapılan aktarımların bir kısmının, 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği’nde belirtilen süre içerisinde gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.

Anılan Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde kamu sermayeli bankalar;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., ve T. Vakıflar Bankası A.O. olarak sayılmıştır.

Tebliğin 5’inci maddesinde ise kamu kurumlarının faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurtiçinde yerleşik diğer bankaları ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’yi de kullanabilecekleri ancak, gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile takip eden işgünü içinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılması zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı hükümler 18.11.2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde de yer almıştır.

Buna karşın, İş Bankasından temin edilen hesap bilgilerinin incelenmesi neticesinde; Üniversite tarafından ikinci öğretim gelirlerinin tahsilatı için anılan Bankanın .............Şubesinde açılan hesaba öğrencilerce cuma günleri ve (bankamatikler üzerinden) hafta sonları yatırılan tutarların, takip eden pazartesi günleri yerine salı günleri gecikmeli olarak aktarıldığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, ilgili mevzuat hükümlerine uyulması ve kurum menfaatlerinin korunması bakımından, özel sermayeli bankalarda açılan tahsilat hesaplarında toplanan tutarların anılan Tebliğ hükümleriyle belirlenen süre içerisinde ana hesaplara aktarılmasının gözetilmesi gerekmektedir.


BULGU41:


Sayıştay İlamlarının İnfazının İzlenmemesi


Üniversitenin 140 kişilerden alacaklar hesabında yer alan Sayıştay yargılaması sonucu

düzenlenen ilamlarda sorumlular adına tazmin hükmolunan ve kesinleşen tutarların, sorumlularından tahsil edilmeyerek ilamların infaz edilmediği görülmüştür. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun “Kamu idareleri ve görevlilerinin sorumluluğu” başlıklı 9’uncu maddesinde aynen;

“Sorumlular veya diğer ilgililer, denetçilerin isteyecekleri bilgi, kayıt ve belgeleri vermeye, işlem, faaliyet ve malların fiili ve fiziki durumlarını geciktirmeksizin göstermeye mecburdurlar.

Sorumlular veya diğer ilgililerce verilemeyen veya gösterilemeyen belgeler ilgili kamu idarelerinden istenir. Sorumlular veya diğer ilgililer belgelerin asıllarını ve aslı gösterilemeyen belgelerin ikinci nüshalarını göstermek zorundadır.

Hesabı bu Kanun hükümlerine göre zamanında ve tam olarak vermeyen sorumlular veya diğer ilgililer ile Sayıştay denetimine giren kamu idareleri görevlilerinden, denetleme ve yargılama sırasında, istenilen her çeşit bilgi, belge ve defterleri vermeyen ve denetleme ve yargılamayı güçleştirenlerin aylıkları, Sayıştay’ın istemi üzerine ilgili kamu idarelerince, hesabı veya istenen bilgi, belge ve defterleri eksiksiz verinceye kadar yarım olarak ödenir. Yarım aylık kesilmeye başlandığı tarihten itibaren muhasebe yetkilileri en çok üç ay, diğer görevliler ise Sayıştay’ca belli edilen süre içinde yine hesabı veya istenilen bilgi, belge ve defterleri vermez veya denetleme ve yargılamayı güçleştiren sebepleri ortadan kaldırmazlarsa, bu defa ilgili kamu idarelerince mevzuatındaki usule göre görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturma veya kovuşturma yapılır.

Sayıştay ilamlarının infazını izlemeyen ve gereklerini yerine getirmeyenler hakkında da üçüncü fıkradaki hükümler uygulanır....

Yukarıdaki hükümlere uymayanlar ile 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarının gereklerini haklı bir sebebe dayanmaksızın tam olarak ve zamanında yerine getirmeyen ilgililer hakkında Sayıştay’ın istemi üzerine disiplin veya ceza kovuşturması yapılır. ” ,

Aynı Kanunun “İlamların İnfazı” başlıklı 53’üncü maddesinde aynen;


“Sayıştay ilamları kesinleştikten sonra doksan gün içinde yerine getirilir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur.

İlamlarda gösterilen tazmin miktarı hüküm tarihinden itibaren itibaren kanuni faize tabi tutularak 9/6/1932 tarihli 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur ” Hükümleri yer almaktadır.

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Kamu

zararından doğan alacağın tebliği ve takibi ” başlıklı 10’uncu maddesinde ise kesinleşen Sayıştay ilâmlarının tebliğinde 21/2/1967 tarihli ve 832 sayılı Sayıştay Kanunu hükümleri uygulanır denilmektedir. 6085 sayılı Kanunun geçici 3’ üncü maddesinde: “■■■(5) Diğer kanunlarda 832 sayılı Kanuna yapılan atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.

(6) Kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ödenmemesi halinde ilgili alacak takip dosyası, sürenin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde, alacağın hükmen tahsili için, strateji geliştirme birimi veya taşradaki ilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine gönderilir.” denilmektedir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunun “Zamanaşımı” başlıklı 39’uncu maddesinde aynen; “İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar. Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre borçlar veya ticaret kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.” Hükmü bulunmaktadır. Bu maddeye göre ilamlar, on yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri gereğince Sayıştay ilamlarının, kesinleştikten sonra 90 gün içinde infaz edilmesi gerekir. İlam hükümlerinin yerine getirilmesinden, ilamların gönderildiği kamu idarelerinin üst yöneticileri sorumludur..

...............Üniversitesi 2012 yılı hesap ve işlemlerinin Sayıştay’ca yargılanması sonucu düzenlenen ilamlarda sorumlular adına tazmin hükmolunan ve kesinleşen tutarların sorumlularından tahsil edilmediği, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği tahsilata yönelik herhangi bir işlem yapılmadığı görülmektedir.


BULGU 42:


İcra Yoluyla Takibi Yapılan Alacakların Muhasebeleştirilmemesi


Üniversitenin icra takibindeki alacaklarının muhasebede izlenmemesi nedeniyle mali tablolarına yansıtılmadığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı başlıklı 54’üncü maddesinde, gelirlerden takipli alacaklar hesabının tahakkuk ettirilen teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler ve sermaye gelirlerinden ortaya çıkan alacaklardan takibe alınan tutarlar ve bunlardan yapılan tahsilatlar için kullanılacağı belirtilmiştir. Hesabın işleyişi başlıklı 56 ıncı maddesinde ise takibe alınan alacakların bu hesaba borç, 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Bu hususun muhasebe takibi açısından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği arasında koordinasyonun sağlanması gerekmektedir. Buna göre, kurumun tahakkuk etmiş ancak vadesinde ödenmediğinden ötürü tahsil edilemeyerek hukuk müşavirliğince icra yoluyla takip yoluna gidilmiş alacaklarının 1 21 kodlu hesapta takip edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak 120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı ile tahakkuku yapılan ancak 2015 yılı içerisinde ödenmeyen tutarlara ilişkin başlatılan takip işlemi bağlamında bu tutarların, 121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına aktarılmak suretiyle izlenmemesi sonucunda 2015 yılı Bilançosunun bu hesaplar itibariyle gerçek durumu yansıtmamasına neden olunmuştur.


BULGU 43:


430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının Kullanılmaması


Üniversite muhasebe kayıtlarının incelenmesi neticesinde, nakden veya mahsuben tahsil edilen teminatlardan bir yıldan daha uzun bir süre içinde iade edilecek olanların, 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin “Temel Kavramlar” başlıklı 5’inci maddesinde ifade edilen dönemsellik ilkesine uygun olarak ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 330 ve 331’inci maddeleri uyarınca, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatlardan bir yıldan daha uzun bir süre içinde iade edilecek olanların 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekirken, yapılan incelemede bu hesabının hiç çalıştırılmadığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine uygun olarak faaliyet dönemini takip eden yıllarda iade edilecek nakit geçici teminatlar (430.1.1 kodunda) ile kesin teminatların (430.1.2 kodunda) muhasebe kayıtlarına alınması ve yılsonu itibariyle izleyen yıl iade edilmesi öngörülen söz konusu teminatların ise 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına aktarılması gerekirdi.

Sonuç olarak yapılan hatalı uygulama nedeniyle dönemsellik ilkesine aykırı Bilanço düzenlenmesine neden olunmuştur


BULGU 44:


.................Üniversitesi Markası Taşıyan Ürünlerin Bedelsiz Satılması


............Üniversitesi ............ kampüsü fiili ve fiziki denetimi sırasında üniversite markası taşıyan bazı ürünlerin kampüs içerisinde satıldığı ancak bunun karşılığında herhangi bir bedel tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

...............Üniversitesi markalı kırtasiye, giyim, hediyelik eşya vs. ürünlerinin .............İnş. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından herhangi bir lisans sözleşmesi yapılmaksızın ve üniversiteye bir bedel ödenmeksizin satıldığı tespit edilmiştir.

............... Üniversitesi ................. Yerleşkesi Çarşı içinde bulunan taşınmaz “hediyelik eşya işletmesi” olarak 3 yıl süreyle KDV hariç.............TL’ye kiraya verilmiştir. Söz konusu şirket kiraladığı bu yerde .............. Üniversitesi markalı kırtasiye, giyim, hediyelik eşya vs. ürünleri satmaktadır. Kiralama işlemine ilişkin dosyaların incelenmesinde; üniversiteye ait markanın kullanımına ilişkin herhangi bir lisans sözleşmesinin bulunmadığı ve üniversite bütçesine bir bedel ödenmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, ilgili firma ............Üniversitesi markasını bedelsiz olarak kullanmakta ve söz konusu ürünleri pazarlamak suretiyle haksız bir kazanç elde etmektedir.

Buna göre söz konusu şirket tarafından Marmara Üniversitesi markalı ürünlerin satılabilmesinin bir lisans sözleşmesine bağlanması ve elde edilen bedelin üniversite bütçesine gelir kaydedilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir


BULGU 45:


Binaların Ömrünü Uzatan Tadilat İşlerine İlişkin Tutarların Binaların Maliyetlerine Eklenmek Yerine 258 Yapılmakta Olan Yatırımlara Kaydedilmesi


............ Üniversitesi 2015 yılı denetiminde, üniversitenin envanterinde kayıtlı binaların ömrünü uzatıcı tadilat işlerinin, binaların maliyetlerine eklenmek yerine 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 25’nci ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 170/b-1 maddelerine göre; maddi duran varlıklar için sonradan yapılan ve o varlığın değerini, kullanım süresini, ürün ve hizmet kalitesini, sağlanan faydayı artıran her türlü maliyet, ilgili maddi duran varlığın kayıtlı değerine ilave edilerek amortisman hesaplamasında dikkate alınmalıdır. Buna göre; binalar hesabında kayıtlı binaların iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak bütçeye gider kaydıyla yapılan harcama tutarları, bir taraftan 252-Binalar hesabına borç, 103-Verilen çekler ve gönderme emirleri hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe giderleri hesabına borç, 835-Gider yansıtma hesabına alacak kaydedilir. Bir(1) sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre duran varlıklara yapılan 34.000 TL’yi aşan değer arttırıcı işlemlerin duran varlığın maliyet bedeline eklenmesi ve yıl sonunda toplam tutar üzerinden aynı şekilde amortisman ayrılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 187 ve devamındaki maddelerinde 258 no’lu hesaba yalnızca yeni yapılan binaların geçici kabule kadar yapılan giderlerinin kaydedilebileceği ifade edilmektedir. Dolayısı ile taşınmazın ömrünü uzatıcı yahut

değerini artırıcı tadilat, tamirat giderlerinin ilgili varlığın hesabına doğrudan aktarılması gerekmektedir.

.............Üniversitesi 2015 yılı işlemlerinde Üniversitenin var olan binalarında yapılan tadilat, onarım vb. işlerine ait ................. TL’nin hatalı olarak 258 Yapılmakta olan yatırımlar hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir


BULGU 46:


Bilimsel Araştırma Projeleri Harcama Kaleminden Yapılan Ödemelerde Mal ve Hizmet Alım İhalelerinde İhale Yetkilisinin Mevzuata Aykırı Olarak Belirlenmesi


4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendine göre araştırma projeleri kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları söz konusu Kanun’un kapsamı dışında tutulmuştur. Yükseköğretim kurumlan tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelerde uygulanacak esas ve usuller 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştir. 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 8’inci maddesinde yer alan “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 57 nci maddesi gereğince ihale yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini yardımcılarına ve genel sekretere devredebilir.” şeklindeki düzenleme ile Yükseköğretim kurumlan tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (f) bendine göre araştırma projeleri kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları ihalelerinde ihale yetkilisinin rektör veya yetki devri yapıldığı takdirde yardımcıları veya genel sekreter olabileceği belirtilmiştir.

Uygulamada Üniversitenin 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında yaptığı ihalelerde ihale yetkilisi görevi ve yetkisi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin harcama yetkilisi tarafından kullanılmaktadır. Oysa 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yukarıda zikredilen 8’inci maddesine göre söz konusu ihalelerde ihale yetkilisi görevi ve yetkisinin rektör veya yetki devri yapıldığı takdirde yardımcıları veya genel sekreter tarafından kullanılması gerekmektedir. Zaten (2) Seri Numaralı Harcama Yetkilileri Hakkında

Genel Tebliğde de “Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde harcama yetkilisi, "Bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin en üst yöneticisi" olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Buna göre, ihale yetkilisinin ilgili mevzuatında özel olarak belirlendiği haller dışında, 5018 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca belirlenmiş bulunan harcama yetkilileri aynı zamanda ihale yetkilisi olacaktır.” denilmek suretiyle özel olarak ihale yetkilisinin belirlendiği durumlarda ihale yetkilisinin harcama yetkilisi olmayacağı hususu düzenlenmiştir.


BULGU 47:


Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması


Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı muhasebe kayıtlarında hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı görülmüştür.

Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinde, hizmet alımı suretiyle alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatlarının doğrudan işçinin banka hesabına yatırılacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğini hükümleri doğrultusunda ilgili mevzuatı gereğince hesaplanarak ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için 472 kodlu “Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı”nın kullanılacağı belirtilmiştir. Buna göre; faaliyet döneminden sonraki yıllarda ödenecek kıdem tazminatları için ayrılan karşılıklar bu hesaba alacak, 630 kodlu hesaba borç, izleyen dönemde ödeneceği öngörülen kıdem tazminatı karşılıkları dönem sonunda bu hesaba borç, 372 kodlu “Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı”na alacak kaydedilir. Ödenen kıdem tazminatı tutarları ise bir taraftan 372 kodlu hesaba borç, 103 kodlu hesaba veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

Bu çerçevede hizmet alımı kapsamında çalışan işçiler için faaliyet döneminde tahakkuk eden kıdem tazminatlarının hesaplanarak karşılık ayrılması ve ilgili hesaplarda muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.


BULGU 48:


Üniversite Bünyesinde Yürütülen Soruşturmalarda Usul Hatalarının Bulunması


................Üniversitesi bünyesindeki hukuka aykırı davranışlarda bulunduğu iddia edilen akademik ve idari personel ile öğrenciler aleyhine yapılan soruşturmalardan idari yargıya intikal eden dava dosyaları ve sonuçları incelendiğinde, 21 dava dosyasından 17’sinin idare aleyhine iptalle sonuçlandığı görülmüştür. İdare aleyhine sonuçlanan davaların 16’sının ise soruşturma usullerine uyulmamasından kaynaklandığı görülmüştür.

Usul hükümlerine uyulmamasından dolayı davalar kaybedilmekte olup, yargılama gideri ve vekalet ücreti ödenmektedir. Ayrıca soruşturma kararlarının mahkemelerce iptal edilmesi sonucu ceza alması gereken personel ve öğrencinin ceza almaması ile sonuçlanan süreç neticesinde hukuka güven zedelenmektedir.

.................Üniversitesindeki soruşturma ile görevli ve yetkili olanların usul hükümlerine uymasında, gerek maddi kayıpların azaltılması gerekse cezasız kalmaması gereken fiillerin cezasız kalması gibi bir duruma sebep olunmaması açısından büyük önem vardır. Soruşturma usulleri konusunda eğitim başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.


BULGU 49:


Memur Kadrolarına Geçirilen Sözleşmeli Personele ilişkin Giderlerin Üniversite Öz Gelirlerinden Karşılanması


.............. Üniversitesi bünyesindeki sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçirilmesi neticesinde söz konusu personele ilişkin giderlerin üniversite öz gelirlerinden karşılandığı görülmüştür.

632 sayılı “Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” nin 1’ inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 37’ nci madde hükmü uyarınca 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına atanan sözleşmeli personelin aylıklarının, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13’ üncü maddesinin (g) fıkrası hükümlerine aykırı olarak Üniversite öz gelirlerinden karşılanmakta olduğu görülmüştür.

632 sayılı KHK’nın 1’inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na eklenen geçici 37’nci madde hükmü uyarınca 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına atanmaları öngörülmüştür. Anılan KHK’nin 1’inci maddesinin son fıkrasında da “Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.” denilerek uygulamada çıkabilecek sorunları giderme noktasında Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilendirilmiştir.

Buna istinaden Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermeye matuf olarak müştereken çıkardığı “632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 22.6.2011 günlü, 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu düzenlemeye istinaden .......... Üniversitesi 4.8.2011 günlü işlemleriyle Üniversite bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen 61 personel 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına atanmıştır.

Ardından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından “632 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Rehber” çıkarılmıştır ve bu rehberin, Il/d bölümünde yer alan “Buna göre, kapsama dahil sözleşmeli personelden memur kadrolarına atanmak isteyenlerin kadroları, sözleşmeli personelin pozisyon unvanları; merkez teşkilatına vizeli olanlar için merkez teşkilatında, taşra teşkilatına vizeli olanlar için taşra teşkilatında, döner sermayeye vizeli olanlar için döner sermayede ve yükseköğretim kurumları adına giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere sağlık, kültür ve spor dairesi başkanlığı adına vize edilenler için tüm giderleri öz gelirlerden karşılanmak üzere merkez teşkilatında ihdas edilmiş sayılacaktır.” ibaresi dayanak alınarak; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele ilişkin giderler............Üniversitesi’nin öz gelirlerinden karşılanmaktadır.

5018 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde, “kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek” kanunun amacı olarak sayılmıştır.

Aynı Kanun’un 5’inci maddesinin (e) fıkrasında kamu malî yönetiminin malî disiplini sağlaması yükümlülüğü kamu maliyesinin temel ilkeleri arasında zikredilmiş; 13’üncü maddesinin (g) fıkrasında da belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilememesi bütçe ilkeleri arasında sayılmıştır.

Bir kanunun ya da kanun hükmünde kararnamenin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye yönelik olarak yapılacak idari işlemlerin yürürlükte olan kanun hükümlerine aykırılık teşkil edemeyeceği açıktır. Yukarıda da zikredilen 5018 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilememesi öngörülmüştür. Hal böyle iken yılı bütçesinin uygulanması sürecinde elde edilecek olan üniversite öz gelirlerinin 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına atanan sözleşmeli personele ilişkin giderlere tahsis edilmesi mümkün değildir. Öte yandan KHK’nin 1’inci maddesinin son fıkrasında da “Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.” denilerek uygulamada çıkabilecek sorunları giderme noktasında Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı birlikte yetkilendirilmiş olmasına karşın; 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülmeyen bir biçimde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından tek taraflı olarak hazırlanan bir rehberle yeni uygulama esasları getirilmesi ve/veya 5018 sayılı Kanun’da zikredilen esaslar dışında esasların getirilerek uygulanması da mümkün değildir.


BULGU 50:


Mali Hizmetler Birimince Üniversitenin Adına Kayıtlı veya Tahsisli Olan Taşınmaz Mallar İçin İcmal Cetvellerinin Oluşturulmaması


............Üniversitesi Mali Hizmetler Birimince üniversitenin adına kayıtlı veya tahsisli olan taşınmaz malları için düzenlenmesi gereken Ek-7 Taşınmaz İcmal Cetvellerinin düzenlenmediği tespit edilmiştir.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı kurum ve kuruluşların mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulan “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik”in;

“Kayıt şekli” başlıklı 7’nci maddesinde,

“Kamu idareleri;

a) Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı

Olan Taşınmazlar ” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda,

b) Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazlardan sadece ekonomik olarak değerlendirmeye konu olanlar ile kamusal ihtiyaçlarda kullanılanların kaydını Ek 3’teki Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu’nda,

c) Ek 1’deki Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 4’teki ‘Orta Malları Formu’nda,

ç) Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda,

d) Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda”,

yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydını tutarlar.

Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.

İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu taşınmazlara ilişkin adet, yüzölçüm ve değer toplamları belirtilir.

Maliye Bakanlığında bu cetvellerin oluşturulması yetki ve görevi Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aittir.”

Hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümler uyarınca kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanacak olan Ek 2 “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu” Ek 3 “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu” Ek 4 “Orta Malları Formu” Ek 5 “Genel Hizmet Alanları Formu” ve Ek 6 “Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu” nun, taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilmesi ve Mali hizmetler birimince de bu formlar konsolide edilerek Yönetmeliğin ekinde bulunan örneğe

uygun şekilde Ek 7 “Taşınmaz İcmal Cetvelleri” nin oluşturulması gerekmektedir.


BULGU 51:


Bilimsel Araştırma Projelerinde Süresinde Verilmesi Gereken Ara Raporların Verilmemesi


.................Üniversitesinde 2013 ve 2014 yıllarında başlayıp 2015 yılında da devam etmekte olan veya süresi biten bilimsel araştırma projelerinde verilmesi gereken ara raporların zamanında verilmediği görülmüştür.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in Proje Raporları başlıklı 9’uncu maddesinde aynen “Kabul edilen bir projenin yöneticisi, Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar. Ara raporlar komisyon tarafından incelenir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.” denilmektedir. Aynı konuya ilişkin olarak Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin Projelerinin İzlenmesi başlıklı 13’ üncü maddesinde aynen “Projelerin, süresi en çok üç yıl olabilir; proje yürütücüsü altı ayda bir Tübitak Araştırma Projesi Gelişim Raporu esas alınarak PAÜBAP Komisyonu tarafından hazırlanan formatta gelişme raporları vermekle yükümlüdür. Gelişme raporları önemli ilerleme verileri ve bilgileri içermelidir. Proje yürütücüsünden gelen 6 aylık gelişme raporları komisyon üyelerinden seçilen proje raportörlerinin raporları doğrultusunda Komisyon tarafından değerlendirilir. Proje için gerektiği hallerde ek süre ve ek ödenek istekleri gerekçeleri ile birlikte projenin süresi bitmeden en geç S ay öncesinden Komisyona yazılı olarak sunulur. Ek süre en çok bir yıl, ilave kaynak ise en çok toplam proje maliyetinin yüzde 50’si kadar olabilir. Ancak, gerek ek süre ve gerekse ek kaynak talepleri projenin birinci gelişme raporunun kabulünden önce yapılamaz.” denilmektedir. Bilimsel araştırma projelerine üniversite bütçesinden yüksek lisans projeleri için proje başına 15.000 TL, doktora projeleri, tıpta uzmanlık

öğrencileri, tez projeleri, başlangıç seviyesi projeleri için ise proje başına 30.000 TL destek sağlanmaktadır.

Yapılan denetimler neticesinde 2015 yılı içinde devam eden veya süresi biten toplam 252 bilimsel araştırma projesinin yalnızca birinde ara raporların eksiksiz verildiği; diğer bilimsel araştırma projelerinde ara raporların eksik verildiği veya hiç verilmediği tespit edilmiştir. Ara raporların zamanında verilmemesine karşın söz konusu bilimsel araştırma projelerine sağlanan maddi desteğin zamanında ve eksiksiz şekilde verildiği tespit edilmiştir. Bilimsel araştırma projelerinin ara raporlarının zamanında verilmesini sağlayacak, proje ilerleme raporları ile maddi desteğin bağlantısını kuracak bir işlem akışının sağlanması gerektiği düşünülmektedir


BULGU 52:


Erasmus Programı Kapsamında Verilen Bütçe Dışı Avansların Takibinin Yapılmaması


Erasmus Programı kapsamında verilen avanslardan kaynaklı olarak, 162.08.09 - Diğer Hibelerden Verilen Avanslar Hesabında, geçmişe dönük 2009 yılına kadar uzanan, mahsup süresi geçtiği halde kapatılmamış çok sayıda avansın bulunduğu tespit edilmiştir. 2014 yılı Denetim Raporumuzda yer alan bu konunun 2015 yılında da devam ettiği görülmüştür.

Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre; Avrupa Birliği (AB) hibeleri kapsamında ilgili projelerden, genel hükümlerdeki limit ve süre kısıtına bağlı olmaksızın, avans verilmesi mümkün bulunmaktadır. ...................Üniversitesinde, AB hibeleri kapsamında yürütülen Erasmus Programına ilişkin, Erasmus Program Rehberi doğrultusunda yapılan giderlerde süreç avansın verilmesini takiben en fazla 16 ay sürmektedir. Kendisine avans verilen ilgilerin bu süre sonunda gerekli belgeleri getirmesi ve kullanılan miktarın mahsup edilerek varsa kalan tutarın ilgili hesaba iade edilmesi gerekmektedir.

Ancak 2015 yılsonu itibariyle kurumun (162) kodlu hesabının büyük defter kayıtlarından, bu programa ilişkin verilen avanslardan mahsup süresi geçen (toplam 24 ay geçmiş bulunan) ve kapatılması gerekli olan; 2009 ile 2013 yılları arasında verilmiş çok sayıda avansın halen açık bulunduğu ve bunlara ilişkin gerekli işlemlerin yapılarak kapatılmadığı görülmektedir.

Bu kapsamda mahsup süresi geçmiş; kapatılması gereken yaklaşık ................. TL tutarında avans bulunmaktadır. Söz konusu avanslara ilişkin mahsup evrakları tamamlandı ise mahsup işlemlerinin; değilse yasal takip işlemlerinin yapılması gerekmektedir.


BULGU 53:


Mevzuatla Öngörülen Esas ve Usullerin Dışında Sözleşmeli Personel İstihdam Edilmesi


Üniversitelerde akademik personel dışında kalan personelin istihdam edilme esasları 2547 sayılı Kanun’un 51’inci ve devamı maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşmeli çalıştırılacak personel için de 2547 sayılı Kanun’un 31’inci ve 34’üncü maddelerinde hükümler yer almaktadır.

2914 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinde Devlet konservatuvarlarının öğretim elemanları ihtiyacı için Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli personel istihdam edilebileceği, 16’ncı maddesinde ise sözleşmeli yabancı öğretim elemanlarına ödenecek ücretler düzenlenmiştir.

Genel olarak sözleşmeli personel çalıştırma esasları Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile belirlenmiştir. Söz konusu Esaslara göre sözleşmeli personelin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi gerekmektedir. İhale hukuku açısından da idarelerin ihtiyaç duydukları personel alımları bir hizmetle ilişkilendirilmek suretiyle 4734 sayılı Kanunçerçevesinde hizmet alım ihaleleriyle yapılmaktadır.

Üniversite tarafından sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair mevzuat hükümlerine uyulmaksızın kişilerle sözleşme yapılmak suretiyle mevzuatın öngördüğü esas ve usuller dışında sözleşmeli personel çalıştırılmaktadır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 33 kişi ile sözleşme imzalanmak suretiyle bu kişiler muhtelif işlerde çalıştırılmaktadır. Söz konusu uygulamanın gerekçesi olarak 2547 sayılı Kanun’un 47’nci maddesi gösterilmektedir. Ancak 2547 sayılı Kanun’un 47’nci maddesi incelendiğinde Üniversitenin yaptığı şekilde sözleşmeli personel çalıştırılmasına izin veren bir hüküm yer almamaktadır. Bu noktada Üniversitenin ihtiyaç duyduğu personelleri kendisine mevzuatla verilen yetki çerçevesinde temin etmesi önerilmektedir.


BULGU 54:


..................Kooperatifinin Üniversite İhalelerine Girmesi


.................. Üniversitesi mensuplarınca kurulan ................. Tüketim Kooperatifinin Üniversite ihalelerine katıldığı tespit edilmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar ” başlıklı 6’ıncı maddesinde;

“Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan idarenin;

a) İta amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhri hısımları,

d) (Değişik: 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) ”

hükümleri yer almaktadır.

Ancak .....................Üniversitesi mensuplarınca kurulan, Kooperatif Başkanı Üniversite

Genel Sekreter Yardımcısı olan ve ortakları arasında Üniversitenin çeşitli birimlerinde ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli personelin de bulunduğu................... Tüketim Kooperatifinin (............... Koop), Üniversitede bir adet büro kiraladığı, ayrıca bir tane de irtifak hakkı sözleşmesi imzaladığı tespit edilmiştir.

Devlet İhale Kanununun yukarıda belirtilen hükümlerine göre anılan Kooperatifin Üniversite ihalelerine katılması, sonucunda da kira ve irtifak hakkı sözleşmesi imzalaması mümkün görülmemektedir.


BULGU 55:


Örgün ve İkinci Öğretim Harç İade İşlemlerinde Faaliyet ve Bütçe Hesaplarının Yanlış Kullanılması


Üniversite tarafından ................ TL tutarındaki örgün ve ikinci öğretim harç iadesi işlemlerinde; 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler hesabına borç, 805 Gelir Yansıtma hesabına alacak kaydı yapılması gerekirken, 800 Bütçe Gelirleri hesabına borç 805 Gelir Yansıtma hesabına alacak kaydı yapıldığı, üniversitenin asli faaliyetlerinden kaynaklandığı için 610 İndirim, İade ve Iskontolar hesabına borç kaydı yapılması gerekirken 600 Gelirler hesabına borç kaydı yapıldığı tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde 610 İndirim, iade ve iskontolar hesabıyla ilgili olarak “Hesabın niteliği ” başlıklı 397’nci maddesinde;

“1) İndirim, iade ve iskontolar hesabı, kamu idarelerinin asli faaliyetlerinden kaynaklanan mal veya hizmet satışlarına ilişkin olarak tahakkuk eden tutarlardan yapılan indirim, iade ve iskontoların izlenmesi için kullanılır” denilmektedir.

Merkezi Yönetim Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler hesabıyla ilgili olarak “Hesabın niteliği ” başlıklı 417’nci maddesinde;

“(1) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabı, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilattan mevzuatı gereğince yapılan ret ve iadelerin izlenmesi için kullanılır” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince örgün ve ikinci öğretim harç iade işlemlerinde; 810 Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler hesabının kullanılmaması Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosunda, 610 İndirim, İade ve Iskontolar hesaplarının kullanılmaması ise Faaliyet Sonuçları Tablosunda hataya yol açmıştır


BULGU 56:


Çeşitli Nedenlerle Kullanılma Olanaklarını Kaybeden Maddi Duran Varlıkların 294 Nolu Hesaba Kaydı Yapılırken, Bu Varlıklarla İlgili Amortisman Kayıtlarının 299 Nolu Hesaba Aktarılmaması


Kamu idaresinin muhasebe kayıtlarının incelenmesi sonucunda, 257 ve 299 nolu hesaplara gereken kayıtların yapılmadığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 185'inci maddesinde, 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabının, maddi duran varlık bedellerinin yararlanma süresi içinde giderleştirilmesi ve hesaben yok edilmesini izlemek için kullanılacağı belirtilmiştir. Anılan Yönetmelik'in 218'inci maddesinde ise, 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabının, Diğer Duran Varlıklar hesap grubunda yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi duran varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarlarını izlemek için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Yıl içerisinde yerine getirilen, çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını kaybeden maddi duran varlıkların 294 nolu hesaba aktarılması ile ilgili muhasebe kayıtlarının incelenmesinde, bu maddi duran varlıklar için ayrılan amortismanın takip edildiği 257 nolu hesaptaki tutarların 299 nolu hesaba aktarılmadığı görülmüştür. Bu durum yukarıda anılan muhasebe hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Dolayısıyla, 257 ve 299 nolu hesapların Yönetmelik'te belirtilen şekilde çalıştırılmaması, mali tabloların gerçek durumu yansıtmasını engellemektedir. Kamu idaresi cevabında; bazı maddi duran varlıklar için amortisman ayrılmasına sehven gidilmediği, dolayısıyla bu varlıkların çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını kaybetmeleri nedeniyle 294 nolu hesaba kaydedilmeleri gerektiğinde, 299 nolu hesaba aktarılmayı gerektirecek bir tutarın bulunmadığı; gelecek senelerde öncelikli olarak maddi duran varlıklara ilişkin amortisman kaydının doğru yapılmasının sağlanacağı, ardından bu varlıkların çeşitli nedenlerle kullanılma olanaklarını kaybetmeleri nedeniyle 294 nolu hesaba kaydı yapılırken, 257 nolu hesapta bulunan amortisman tutarlarının da 299 nolu hesaba aktarılacağı, ifade edilmiştir.


 Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2017, 09:06
YORUM EKLE