Üniversite vakıfları üniversite taşınmazlarını kiralayabilir mi?

Üniversitelere ait kantin otopark v.b alanların üniversite vakıflarınca kiralanması 5072 sayılı dernek ve vakıfları kanununa aykırıdır.

Üniversite vakıfları üniversite taşınmazlarını kiralayabilir mi?

Üniversite vakıfları üniversite taşınmazlarını kiralayabilir mi?

Üniversitelerde çeşitli adlarla vakıf ve dernekler kurulmakta ve bu vakıf ve derneklere gelir sağlamak amacıyla üniversitelere ait çeşitli alanlar bu dernek ve vakıflara kiraya verilmektedir. Yapılan bu kiralama işlemleri ise mevzuata aykırı olduğundan sayıştay tarafından yapılan denetimlerde  bulgu konusu yapılmaktadır. Üniversitelere ait taşınmazların üniversite vakıf ve derneklerine kiraya verilip verilmeyeceğini mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye çalışalım.

29.01.2004 tarih ve 25361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun’un “Amaç ve kapsam” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu hizmetlerini veya personelini desteklemek üzere kurulan dernekler ve Türk Medenî Kanununa göre kurulan vakıflar ile bunların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerini düzenler ve kapsar. Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, bu Kanun kapsamı dışındadır. Ancak, bu vakıfların hangi esas ve usullere göre faaliyette bulunacakları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.” denilmekte olup “Temel ilkeler” başlıklı 2 nci maddesinde; “... ı) İhaleyi yapan kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapacakları ihalelere katılamazlar.” hükmü yer almaktadır.

5072 sayılı Kanun dernek ve vakıfların, kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremeyeceğini ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamayacağını, kurum ve kuruluş bünyesinde bulunan veya bu kurum ve kuruluşlarla ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf ve dernekler ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin, bu kurum ve kuruluşların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapacakları ihalelere katılamayacağını açık şekilde belirtmekte ve bu ilkelere uymayanlar hakkında Kanun’un 3 üncü maddesinde belirtilen cezai işlemin uygulanacağını hüküm altına almaktadır.

 Kanun, her ne amaçla kurulmuş olursa olsun üniversite ile ilgili vakıfların, üniversitenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapacağı ihalelere katılamayacağını hüküm altına almıştır. Bu nedenle üniversite vakıflarının üniversite tarafından yapılan kiralama ihalelerine katılması veya ilgili ihaleyi alması mevzuata aykırıdır.

YORUM EKLE