Tüzel kişilerin EKAP bilgilerinin güncel olmaması ihale dışı bırakılma sebebi midir?

EKAP'a kayıtlı tüzel kişilerin ihale tarihinden önce bilgilerini güncellememesi ihale dışı bırakılmalarını gerektirir mi?

Tüzel kişilerin EKAP bilgilerinin güncel olmaması ihale dışı bırakılma sebebi midir?

EKAP'a kayıtlı tüzel kişilerin bilgilerinin güncellenmemesi ihale dışı bırakılmalarını gerektirir mi?

KİK,  EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmeleri gerekmekte ise de Kamu İhale Mevzuatında aksi durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açık bir düzenlemenin bulunmadığına dair karar verdi.

Toplantı No : 2020/001
Gündem No : 82
Karar Tarihi : 08.01.2020
Karar No : 2020/UH.II-70

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü,

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 16 kısım yemek hizmet alımı ihalesinin 1'inci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin aşağıdaki gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

...

3) İhale tarihi olan 03.09.2019 tarihinden önce isteklinin ortakları, ortaklık oranları, yönetimdeki görevliler ile vekil veya temsilci bilgilerinin güncellenip EKAP'a kayıt edilmediği, ihale tarihinden önce bu bilgilerin EKAP'a kayıt edilmesinin zorunlu olduğu,

...

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

...

Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “...(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 31.3’üncü maddesinde ise “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” açıklaması bulunmaktadır.

Yapılan incelemede her ne kadar EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmeleri gerekmekte ise de Kamu İhale Mevzuatında aksi durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açık bir düzenlemenin bulunmadığı, bu doğrultuda başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 14:50
YORUM EKLE