Ticaret sicil gazetesinde ihaleye katılan ortakların TC Kimlik numarasının olmaması

Ticaret sicil gazetesinde ihaleye katılan ortakların TC Kimlik numarasının olmaması

Ticaret sicil gazetesinde ihaleye katılan ortakların TC Kimlik numarasının olmaması

Ticaret sicil gazetesinde ihaleye katılan ortakların TC Kimlik numarasının olmaması

İstekliler tarafından teklifleri ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı.

Toplantı No: 2021/017

Gündem No: 43

Karar Tarihi: 28.04.2021

Karar No: 2021/UH.I-907

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 17.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Balıkesir İli Genelinde İçmesuyu Depolarının Temizlenmesi Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Amanos Klor Arıtma Sistemleri Danışmanlık Pazarlama Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 19.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.04.2021 tarih ve 17828 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/638 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye teklif verildiği, 12.03.2021 tarihinde tebliğ edilen ihale komisyonu kararına göre, ihalenin aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunan Tusa Elektrik Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, sınır değerin altında olan kendi tekliflerinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin hem yeterlik beyanında, hem de sunmuş olduğu aşırı düşük teklif savunma dosyasında eksiklik ve hatalar bulunduğundan aşağıda belirtilen iddialar kapsamında teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin uhdelerinde bırakılması gerektiği, şöyle ki;

1) İhale üzerinde bırakılan Tusa Elektrik Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen ticaret sicil gazetelerinde ortaklara ait T.C. kimlik numaraları yer almadığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir. ...” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “... (5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir...

(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “… (3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.”  hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “ 10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Balıkesir İli Genelinde İçmesuyu Depolarının Temizlenmesi Hizmet Alımı İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı:

1.241 Adet İçmesuyu Deposunun Temizlenmesi Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Balıkesir İl Geneli” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),…”  düzenlemesi yer almaktadır.

E-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihalenin 09.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde başvuruya konu ihaleye 8 teklif sunulduğu, 2 istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi gereken kısımlar beyan edilmediğinden ve geçici teminat mektupları uygun olmadığından söz konusu isteklilerin tekliflerinin geçersiz teklif olarak belirlendiği, geçerli teklifler üzerinden yapılan sınır değer tespitinde sınır değerin 1.209.072,30 TL olarak belirlendiği, idare tarafından ihaleye katılan ve sınır değerin altında geçerli teklif sunan başvuru sahibi istekli dahil 3 istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, aşırı düşük teklif açıklamasında bulunan; Tusa Elektrik Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti., başvuru sahibi Amanos Klor Arıtma Sistemleri Danışmanlık Pazarlama Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Belde İlaçlama ve Sağlık Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının idare tarafından uygun bulunduğu, ihalenin Tusa Elektrik Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Amanos Klor Arıtma Sistemleri Danışmanlık Pazarlama Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Tusa Elektrik Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında, “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” satırının “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” başlıklı sütununun;

-“İmza sirküleri kısmında”, “Noterlik Adı”nın “Malatya 3. Noteri”  “İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası”nın “02.03.2020, 05293” şeklinde,

- “Ticaret Sicili Bilgileri” kısmında “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç) [Ortakların: Gerçek Kişi Olması Durumunda Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası/ Ortaklık Oranı/ Varsa İşletme Adı ve Ticaret Unvanı; Tüzel Kişi Olması Durumunda Ticaret Unvanı/Vergi Kimlik Numarası/Ortaklık Oranı/Varsa İşletme Adı]”  başlıklı bölümünün “Turan Özdoğan, 59*********, 100” şeklinde,  

- “Yöneticilere Ait Bilgiler (Ad-Soyad/TC Kimlik Numarası ve Görevi)” başlıklı bölümlerinin “Turan Özdoğan, 59*********, Müdür” şeklinde,

- “Ticaret Sicil Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” başlıklı bölümlerinin “03.04.2018,9550, Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde doldurulduğu görülmüştür.

İdare tarafından Tusa Elektrik Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.ne EKAP üzerinden gönderilen 04.03.2021 tarihli “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıyla beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin sunulması istenilmiştir.

İdarenin söz konusu talebine ilişkin Tusa Elektrik Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından, yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilen imza sirkülerinin ve ticaret sicil gazetesinin idareye sunulduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Tusa Elektrik Elektronik Müh. İnş. Tem. Doğ. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen tüzel kişiliğin ortaklarının ad ve soyad, ortaklık oranları ve tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin bilgiler ile anılan istekli tarafından bu bilgilerin teyit edilmesine ilişkin sunulan belgelerin İdari Şartname’nin 7.1. maddesinde belirtilen yeterlik kriterlerine uygun olduğu anlaşılmıştır.

30.09.2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A.1 numaralı maddesinde yer alan “sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” ibaresinin “sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” olarak değiştirildiği görülmüştür. Söz konusu değişiklik gereği istekliler tarafından teklifleri ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılamayacağı açıklandığından, başvuru sahibi isteklinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği ticaret sicil gazetelerinde ortaklara ait T.C. kimlik numaraları yer almadığından söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 19:36
YORUM EKLE